ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Niezbędnik obligatariusza GetBack

Zwykły wpis

shutterstock_1062172271

W związku z pojawiającymi się pytaniami od osób, które nabyły obligacje korporacyjne (tj. obligatariuszy) od wrocławskiego windykatora spółki GetBack, przedstawiam niezbędnik prawny, który pomoże poczynić dalsze kroki w stosunku do tych problematycznych inwestycji. 

AFERA GETBACK W PIGUŁCE

Sprawa wrocławskiej spółki GetBack S.A. już od początku tego roku budzi coraz większe emocji. Spółka powstała w 2012 roku. Jej działalność polegała na windykowaniu należności, które były nabywane za środki uzyskane z emisji obligacji korporacyjnych. W lipcu 2017 r. akcje GetBack S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji.

W maju 2018 roku Spółka złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Stało się po tym, jak:

 • Przychody netto grupy GetBack w 2016 roku wyniosły 422,7 mln zł, czyli wzrosły 104,5% rdr, a zysk netto wyniósł 200,3 mln zł, co oznacza wzrost o 66,5%.
 • W 2017 roku przychody grupy zmalały do poziomu minus 356,6 mln zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, czyli o 186,5 %. Podobna sytuacja miała miejsce na poziomie zysku (straty) netto, który na dzień 31 grudnia 2017 wyniósł minus 1 352,7 mln zł, co jest spadkiem o 775,5 %.
 • Firma audytorska Deloitte odstąpiła od wyrażenia opinii do sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok.
 • W kwietniu 2018 roku Spółka podała nieprawdziwe informacje o prowadzonych negocjacjach z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania. Oba te podmioty zdementowały te informacje.

Aktualnie w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne, a w dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2018 roku nowy zarząd spółki złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez stary zarząd spółki – dotyczącey niezachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem i przez to wyrządzeniu szkody Spółce GetBack wielkich rozmiarów. W wydanym komunikacie nie podano szczegółów sprawy.

KLUCZOWE DEFINICJE

A. OBLIGACJE KORPORACYJNE Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Zwykły wpis

Nasza firma ma coraz większe problemy finansowe. Obawiamy się, że niedługo możemy stać się niewypłacalni. Mamy pomysły na to, jak odzyskać płynność finansową. Czy restrukturyzacja jest możliwa w naszym przypadku?

IMG_9386.jpg

Restrukturyzacja stanowi swego rodzaju ostatnią deską ratunku przed wszczęciem postępowania upadłościowego i daje realne szanse na wyjście przedsiębiorstw z problemów finansowych. W Polsce restrukturyzacja możliwa jest od 1 stycznia 2016 roku i aktualnie cieszy się coraz większą popularnością, choć ciągle jest to mniejsza skala zainteresowania działaniami naprawczymi niż w krajach zachodnich.

Myśląc o restrukturyzacji należy skorzystać z pomocy licencjowanego doradcy restrukturyzacyjnego lub innego eksperta, który wesprze przy podejmowaniu decyzji związanych z poprawą kondycji finansowej przedsiębiorstwa, gdyż podejmowane decyzje mogą prowadzić do poprawy sytuacji albo doprowadzić do konieczności wszczęcia postępowania upadłościowego.

Każdy przedsiębiorca bez pomocy eksperta może spróbować ustalić, czy restrukturyzacja jest w danym przypadku możliwa. Jeżeli odpowiedź na jedno z poniższych pytań będzie twierdząca, to warto zastanowić się nad wdrożeniem restrukturyzacji.

Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo jest:

 • dłużnikiem niewypłacalnym – czyli utraciło zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub
 • dłużnikiem, który jest zagrożony niewypłacalnością – czyli sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalne.

DOMNIEMANIE

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Upadłość konsumencka w Polsce

Zwykły wpis

36904508_10214455710681260_7404301499775320064_n

Straciłem pracę, mam kredyt na mieszkanie, kilka chwilówek, obecna sytuacja zdrowotna nie pozwala mi na spłacanie zobowiązań. Boję się, że niedługo komornik zlicytuje mój dom, czy istnieje jakaś możliwość wyjścia z tej sytuacji? Czy mogę ogłosić upadłość? 

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to sposób na wyjście z finansowego impasu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni.

Jaki jest cel tego postępowania?

Upadłość ma dwie podstawowe funkcje: odłużeniową i windykacyjną.

Pierwsza z nich ma za zadanie umożliwienie konsumentowi umorzenia lub zwolnienia z długów. Podstawowym warunkiem takiego zwolnienia jest jednak wykazanie, że konsument działał uczciwie i zgodnie z prawem. Jeżeli zatem bezmyślnie działaliśmy podejmując kolejne zobowiązania lub ukrywaliśmy majątek przed wierzycielami nie możemy liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o upadłość.

Druga funkcja postępowanie upadłościowego to doprowadzenie do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń i należności wierzycieli. W tym postępowaniu dochodzi bowiem do likwidacji majątku konsumenta i spłaty według planu ustalonego przez syndyka.

Skutki upadłości konsumenckiej

Należy pamiętać o skutkach przeprowadzonego postępowania, a są nimi w szczególności:

 • majątek konsumenta staje się „masą upadłości”
 • upadły ma obowiązek współpracować z syndykiem- wykazać i wskazać składniki majątkowe
 • syndyk sporządza inwentaryzację majątku, sprzedaje wartościowe ruchomości (za wyjątkiem przedmiotów wyłaczonych spod egzekucji), nieruchomości
 • upadły może zawierać jedynie drobne umowy życia codziennego (żywność, środki czystości)
 • po ogłoszeniu upadłości wstrzymuje się postępowania sądowe egzekucyjne natomiast wierzytelności względem konsumenta stają się wymagalne.

Kto i kiedy może złożyc wniosek

Dokumenty są niezbędnym elementem każdego wniosku, stanowią materiał dowodowy i są wyrazem rzetelnej postawy konsumenta tym samym zwiększając szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Do przykładowych dokumentów należy zaliczyć:

 • faktury;
 • wezwania do zapłaty;
 • umowy kredytow jak i wypowiedzenia umów
 • orzeczenia, ugody, dokumenty urzędowe
 • bazy danych z rejestrów typu: BIK, BIG, KRD, ERIF.
 • także dokumentacja medyczna;
 • dokumentacja związana z sytuacją na rynku pracy
 • sytuacja osobista- akty zgonów, dokumenty rozwodowe, orzeczenia alimentów.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko konsument, wobec którego w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku nie toczyło się postępowanie upadłościowe, które zakończyło się częściowym lub całkowitym oddłużeniem.

Autor: Adwokat Aleksandra Olech, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

W kolejnym wpisie: Nasza firma ma coraz większe problemy finansowe. Obawiamy się, że niedługo możemy stać się niewypłacalni. Mamy pomysły, jak odzyskać płynność finansową. Czy restrukturyzacja jest możliwa w naszym przypadku?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Stan na dzień: 10 lipca 2018 roku

 

Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Zagraniczne długi – dłużnik w USA lub w innym kraju spoza UE

Zwykły wpis

cab-cars-city-247

Mam dwóch dłużników, którzy wcześniej byli moimi wspólnikami. Jeden z nich wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a drugi mieszka w Europie. Co mogę zrobić, żeby odzyskać dług?

Z wieloma państwami Polskę łączy Konwencja z Lugano o jursydykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 10, poz. 132), ale USA nie są jej stroną. Konwencja pozwala na określenie, które prawo będzie właściwe w danej sytuacji.

W przypadku umów niewymienionych w art. 27 i 28 ustawy Prawo Prywatne Międzynarodowe (Dz. U. 1965 r., Nr 46, poz. 290 ze zm.) stosuje się prawo państwa, w którym umowa została zawarta.

Każdą sprawę należy indywidualnie przeanalizować przy podejmowaniu decyzji o dochodzeniu i egzekucji roszczeń. Poza UE, dochodzenie roszczeń jest trudniejsze, ale nie jest niemożliwe.

Roszczenia w Stanach Zjednoczonych

Warto pamiętać o tym, że decydując się na współpracę w kontrahentem z USA powinniśmy zawierać na piśmie każdą umowę o wartości powyżej 500 USD (Uniform Commercial Code – UCC). Przy dalszym dochodzeniu roszczeń, niezwykle ważne jest odpowiednie ich udokumentowanie. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Zabezpieczenia roszczeń- jak wygrać proces i odzyskać należność?

Zwykły wpis

money-1885540__480Wygrałem proces, jednak brak zabezpieczenia i okazuje się,  że mój dłużnik nie ma z czego zapłacić… Nieruchomość nie jest już własnością dłużnika, tak samo wszystkie ruchomości w tym wartościowe auta i maszyny. Czy mogę jakoś odzyskać moją należność? 

Gwarancja spłaty należności

Podstawową gwarancją spłaty długu jest dobra sytuacja finansowa dłużnika oraz terminowość spłaty. Aby nie spotkać się z sytuacją przedstawioną jak wyżej, wierzyciele zapewniają sobie jednak określone prawne gwarancje, takie jak zabezpieczenia wekslowe, zabezpieczenia czekowe, poręczenie, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe,  cesja, przeniesienie własności, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, hipoteka, zabezpieczenie na różnego rodzaju składnikach majątkowych… Zdecyduj który sposób  będzie najbardziej optymalny dla Twojej firmy zanim pomyślisz o procesie.

Idea zabezpieczenia

Prawnicy stosunkowo rzadko wykorzystują opcję procesową w postaci zabezpieczenia powództwa czy złożenia wniosku o zabezpieczenie. Korzyści płynące z tego rodzaju wniosku są duże. Sprawa w sądzie może trwać dłuższy czas, natomiast sama idea postępowania zabezpieczającego to szybkość i skuteczność.

Jakie mamy możliwości i sposoby zabezpieczenia?

Kodeks postępowania cywilnego (kpc) przewiduje kilka sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

Zgodnie z art. 747 Kodeksu postępowania cywilnego zabezpieczyć roszczenia pieniężne mozemy poprzez:

 Wniosek

Do wierzyciela należy decyzja jaki sposób zabezpieczenia wybierze. Do podstawowych przesłanek należą uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia (art. 7301 § 1 kpc). Takie postanowienie, bez nadania mu klauzuli wykonalności, należy złożyć do komornika celem dokonania zabezpieczenia. Pamiętajmy, że postępowanie zabezpieczające nie zmierza do wyegzekwowania roszczenia. Jego celem jest jedynie szybkie zabezpieczenie majątku na poczet przyszłego procesu, ochrona praw i należności stron. Ma charakter tymczasowy, pomocniczy w stosunku do postępowania głównego, po którym może okazać się, że zaspokojenie roszczeń jest niemożliwe ze względu na brak majątku dłużnika.

Autor: Adwokat Aleksandra Olech,  Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 26 czerwca 2018 roku

W kolejnym wpisie: Mam dwóch dłużników, którzy wcześniej byli moimi wspólnikami. Jeden z nich wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a drugi mieszka w Europie. Co mogę zrobić, żeby odzyskać dług?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Photo: http://www.pixabay.com

 

Angielskie Prawo dla Polaków: Nr 5, 23/05/2018

Zwykły wpis

Angielskie Prawo dla Polaków 5-1

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy,

Przedstawiam kolejny numer dwutygodnika„Angielskie Prawo dla Polaków”. Wcześniej był to blog prawniczy o tej samej nazwie, który cieszył się dużym zainteresowaniem czytelników z ponad 70 krajów świata.

Czasopismo skierowane jest głównie do Polaków mieszkający w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów porusza sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to –  Solidarność 60 milionów Polaków.

Jestem adwokatem, który stara się wykorzystać zdobyte doświadczenie zawodowe za granicą w Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Izraelu, w tym w jednej z kancelarii prawnych z londyńskiego City of London i już od 2014 roku wspieram brytyjską Polonię w rozwiązywaniu jej problemów prawnych. Nie są mi obce problemy Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Aby jeszcze bardziej efektywnie działać współpracuję z polskimi i brytyjskimi prawnikami (solicitors i barristers), przedsiębiorcami oraz różnorakimi organizacjami działającymi na rzecz Polonii. Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką w Polsce i udzielam zdalnie porad prawnych Polakom z Wielkiej Brytanii i innych krajów w zakresie prawa polskiego. Od maja 2018 roku organizuję konsultacje prawne w Londynie.

Każdy z kolejnych numerów zawiera informacje i komentarze o postępie w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, cykl artykułów na aktualnie omawiany temat oraz przykład najczęściej zadawanych pytań prawnych wraz z odpowiedziami. W tym wydaniu omawiany jest kolejny temat z cyklu publikacji dla Polskich Przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

Wreszcie zaczyna się klarować sytuacja w zakresie statusu imigrantów z krajów europejskich i mamy pierwsze informacje o tym, co nas czeka przed i po 29 marca 2019 roku. Więcej na s. 5.

Z wyrazami szacunku,

adw. Judyta Kasperkiewicz

Prawo brytyjskie – podział administracyjny

ANGLIA – WALIA – SZKOCJA – IRLANDIA PÓŁNOCNA

Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (z ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (z ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) to unitarne państwo, w którego skład wchodzi Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki, Morze Północne, kanał La Manchei Morze Irlandzkie.

Wielka Brytania posiada kilkanaście terytoriów zależnych, niewchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa. Należą do nich:

 • Wyspy:Guernsey,Jersey i Wyspa Man
 • Brytyjskie terytoria zamorskie:Akrotiri, Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Dhekelia, Kajmany, Falklandy, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Turks i Caicos oraz Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha.

Jednostki administracyjne wchodzące w skład Wielkiej Brytanii:

  Anglia składa się z 9 regionów, 83 jednostek administracyjnych poziomu hrabstwa (hrabstwa metropolitalne, hrabstwa niemetropolitalne i unitary authorities);

  Szkocja składa się z 32 jednostek administracyjnych (council areas) o statusie unitary authority;

  Walia składa się z 22 jednostek administracyjnych (hrabstwa, miasta i county boroughs) o statusie unitary authority;

  Irlandia Północna składa się z 11 dystryktów o statusie unitary authority.

*W tym czasopiśmie wszelkie informacje odnoszą się jedynie do Anglii i Walii, chyba że wskazano inaczej.

O Brexicie

THE STATEMENT OF INTENT

Wreszcie mamy pierwsze konkretne informacje w sprawie statusu imigrantów z krajów europejskich w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

PROCEDURA „SETTLED STATUS” będzie obejmowała wszystkich imigrantów, również tych którzy uzyskali już kartę stałego rezydenta (z ang. pernament residence card), przy czym te osoby będą zwolnione z opłaty.

ZAŁOŻENIA – ETAPY PROCEDURY REJESTRACJI:

 • Potwierdzenie tożsamości;
 • Stwierdzenie statusu rezydenta UK;
 • Potwierdzenie karalność lub niekaralności.

Procedura ma być prosta, a instytucje publiczne będą miały obowiązek zapewniać pomoc rejestrującym, tak aby nie musieli korzystać z pomocy prawników i tym samym nie narażać ich na dodatkowe koszty.

Już teraz zachęca się do rejestracji drogą elektroniczną.

OPŁATA ZA REJESTRACJĘ:

 • za osobę dorosłą – 65 funtów
 • za osobę w wieku poniżej 16. roku życia – 32,50 funtów

Rejestracja rozpocznie się jesienią 2018 roku i trwać będzie do czerwca 2021 roku.Przewiduje się, że rejestracji dokona ponad 3 mln imigrantów z krajów europejskich.

W pierwszej kolejności, osoba dokonująca rejestracji będzie musiała potwierdzić swoją tożsamość, wysyłając odpowiedni dokument do Home Office – dokument z numerem NIN, dokumentację podatkową lub inne np. rachunki za media, potwierdzenie adres itd., a następnie wykonywać dalszą instrukcję.

Dla Przedsiębiorców: #PolskiBiznesUK

Samozatrudnienie w Wielkiej Brytanii,

Samozatrudnienie (Self-Employement) jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii (Anglii) i stanowi jednoosobową działalność gospodarczą. Do rejestracji samozatrudnienia wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Rejestracji Self Employed należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Sole Trader nie posiada osobowości prawnej. Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Podjęcie działalności w ramach Self-Employment nie wyklucza możliwości zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Personal Income Tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Osoby samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie. Rejestracja samozatrudnienia jest możliwa tylko dla osób będących rezydentami Wielkiej Brytanii (posiadającymi adres personalny w UK oraz numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number).

Dodatkowe informacje – 2018/2019

 • Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 85,000.00
 • Możliwość zatrudniania pracowników
 • Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej – przechowywanie dokumentów i rachunków przez okres 5 lat

Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) – 2018/2019

 • Class 2– roczny dochód netto do 8,424.00 GBP – stawka GBP 2.95 tygodniowo
 • Class 4– dochód netto powyżej 8,424.00 GBP – stawka GBP 2.95 tygodniowo plus 9% dochodu powyżej GBP 8,424.00 do 46,350.00 GBP. Dodatkowo opłata w wysokości 2% dla dochodu powyżej 46,350.00 GBP.

Z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne mogą być zwolnione następujące osoby:

 • kobiety powyżej 60. roku życia,
 • mężczyźni powyżej 65. roku życia,
 • osoby z niskimi zarobkami – dochód netto nieprzekraczający kwoty GBP 6,205.00.

Podatki – 2018/2019

 • Do11,850.00 GBPzwolnione od opodatkowania
 • Stawka opodatkowania 20% dla dochodów GBP 11,851.00 – GBP 46,350.00
 • Stawka opodatkowania 40% dla dochodów GBP 46,351.00 – GBP 150,000.00
 • Stawka opodatkowania 45% dla dochodów powyżej GBP 150,000.00

Porada prawna

PYTANIE PRAWNE:Jak odzyskać podatek po opuszczeniu Wielkiej Brytanii?

ODPOWIEDŹ:Celem złożenia zeznania podatkowego i uzyskania zwrotu podatku z UK po wyjeździe lub już planując taki wyjazd należy wypełnić i przesłać do urzędu formularz P85, który dostępny jest tutaj: https://www.gov.uk/government/publications/income-tax-leaving-the-uk-getting-your-tax-right-p85

Zeznanie podatkowe należy przesłać na adres:

Pay As You Earn
HM Revenue and Customs
BX9 1AS, UK

Tak, jak w Polsce, w Wielkiej Brytanii pracodawcy odprowadzają składki na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracowników, który następnie można odzyskać.

Aktualnie w roku podatkowym 2018/2019 kwota wolna od podatku tj. Personal Allowanceto 11.850 funtów (czyli maksymalna kwota jaką możemy odzyskać). W Polsce ta kwota w 2018 roku wynosi jedynie 8.000 złotych.

Do odzyskania podatku niezbędnym jest posiadanie formularza P45, który kończący pracę w UK powinien otrzymać od byłego pracodawcy. Przesyłając formularz rozliczenia należy do niego dołączyć drugą i trzecią stronę uzyskanego wcześniej P45.

Natomiast w trakcie zatrudnienia w UK pracodawcy, co roku przesyłają swoim pracownikom formularz P60 w celu rozliczenia podatku.

Zwrot podatku można uzyskać na konto bankowe albo poprzez przesłanie na wskazany adres czeku. Pamiętać należy, że w Polsce realizacja czeku trwa nawet kilka tygodni, niekiedy kurs przeliczeniowy w banku jest niekorzystny i firmy zajmujące się realizacją czeków pobierają bardzo wysokie opłaty.

Dzięki wypełnieniu powyższej instrukcji i chociażby podstawowej znajomości języka angielskiego można samodzielnie przygotować zeznanie i oszczędzić na współpracy z biurami zajmującymi się uzyskiwaniem zwrotów podatków.

W następnych numerach:

 • O prawie brytyjskim: Brytyjska administracja – urzędy i inne instytucje
 • O Brexicie: Podsumowanie najnowszych wiadomości
 • Dla Przedsiębiorców: Księgowość dla biznesu w Wielkiej Brytanii
 • Porada prawna: Jakie zasiłki na dzieci przysługują osobom pracującym w UK?

ADRES REDAKCJI:

EPOQUE Kancelaria Adwokacka

ul. Piłsudskiego 10

38-400 Krosno, Polska

Wpis w rejestrze dzienników i czasopism nr 248.

Kontakt:

email:office@angielskieprawodlapolakow.com

Tel. PL: (048) 507 205 077

Tel. UK: (044) 742 439 6323

http://www.angielskieprawodlapolakow.com

Zdjęcia/Photo credits:Shutterstock.com

WSPÓŁPRACA:W celu przedstawienia oferty współpracy/projektu proszę o kontakt na powyższy adres email. Nie przyjmuję ofert sponsorowanych publikacji ani reklam.

NOTA PRAWNA: Artykuły oraz pozostała treść umieszczona w niniejszym dwutygodniku niestanowią porady prawnej ani opinii prawnej. Materiały odzwierciedlają jedynie indywidualne poglądy autorki na określone zagadnienia prawne i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Treści prezentowane przez autorkę nie odzwierciedlają poglądu żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej, a także żadnej instytucji państwowej. Autorka nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści znajdujących się w dwutygodniku. Każdy Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez autorkę dla własnych potrzeb i jedynie na własną odpowiedzialność. Czytelnik nie jest związany opiniami przedstawianymi w artykułach i komentarzach do publikacji elektronicznych publikowanych przez autorkę oraz osoby trzecie.

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Egzekucja alimentów z zagranicy

Zwykły wpis

boy-child-childhood-235554Rodzice dziecka się rozstali, a ojciec, który jest zobowiązany do płacenia alimentów wyjechał do Wielkiej Brytanii i słuch po nim zaginął. Co można zrobić w takiej sytuacji? 

EGZEKUCJA ALIMENTÓW Z ZAGRANICY

W celu rozwiązania problemu egzekucji alimentów z zagranicy i w zależności od tego, w jakim państwie zamierzamy tego dokonać – należy wziąć pod uwagę następujace akty prawne:

 1. Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. UE L. z dnia 16 stycznia 2009 roku) dla następujących państw: Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Cypr, Litwa, Węgry, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Dania, Zjednoczone Królewstwo.
 2. Konwencja Nowojorska o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych zagranicą z 1956 roku właściwa dla następujących państw: Algeria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Harcegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Ekwador, Estonia, Filipiny, Findlandia, Gwatelamala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Luksemburg, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Republika Środkowo-Afrykańska, Serbia, Seszele Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek (z pominięciem państw objętych Rozporządzeniem nr 4/2009).
 3. Umowy dwustronne – Polska związana jest umowami dwustronnymi następującymi państwami – Algieria, Białoruś, Chiny, Irak, Bośnia i Harcegowina, Chrowacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Maroko, Mongolia, Rosja, Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wietnam
 4. USA – egzekucja alimentów odbywa się na zasadzie wzajemności – Komunikat z 18.11.1987 r. w sprawie ustalenia istnienia wzajemności pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych.
 5. Kanada – wykonywanie orzeczeń  odbywa się na zasadzie faktycznej wzajemności. Prowincje Kanady, w których mogą być wykonywane orzeczenia sądów polskich w sprawach alimentacyjnych to: Manitoba, Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Jukon, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda, Ontario, Nowa Fundlandia Labrador, Alberta. W przypadku prowincji Quebec i Kolumbia Brytyjska, zasada wzajemności nie obowiązuje i realizacja roszczeń alimentacyjnych możliwa jest tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi przez osobę zobowiązaną.

JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ W CELU EGZEKUCJI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW Z ZAGRANICY?

 1. Zapoznać się z dostępną procedurą w danych stosunkach łączących Polskę z innym państwem, a następnie skontaktować się z odpowiednią instytucją w Polsce pośredniczącą w wykonywaniu egzekucji;
 2. Skompletować wymagane dokumenty wraz z tłumaczeniami;
 3. Złożyć komplet dokumentów i nadać sprawie bieg;
 4. Wykorzystywać  dostępne możliwości do uzykiwania informacji o dokonanych czynnościach przez odpowiednie organy w sprawie oraz tych umożliwiającyh skuteczną egzekucję. (UWAGA! Pamiętać należy, aby nie dokonywać jednocześnie egzekucji co do tej samej kwoty w różnych państwach, gdyż w takim przypadku narażamy się na odpowiedzialność względem dłużnika).

Poszukiwania adresu dłużnika

Co do zasady, wierzyciel alimentacyjny nie musi znać adresu dłużnika, ale często brak jego wskazania powoduje niemożność przeprowadzenia egzekucji. W większości krajów istnieją narzędzia dozwolone przez prawo, które pozwalają na ustalenie aktualnego adresu dłużika. Prowadząc sprawy w stosunkach polsko-brytyjskich dokonuję takich ustaleń względem dłużników mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Zaniżone wynagrodzenie i brak majątku dłużnika

Innym problemem jest kwestia ustalenia składników majątkU dłużnika, z których można dokonać egzekucji czy zaniżona wysokość rzeczywistego wynagrodzenia za pracę, jakie uzyskuje dłużnik. Interesujące rozwiązania w tym zakresie przedstawia projekt zmian ustawodawczych, które aktualnie są konsultowane.

Tzw. Pakiet Alimentacyjny a konsultacje społeczne

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają do 30 czerwca 2018 roku konsultacje społeczne w sprawie tzw. Pakietu Alimentacyjnego, który zawiera szereg rozwiązań pozwalających przypuszczać o dążeniu ustawodawcy w kierunku zmian na lepsze. Propozycje zmian dotyczą  skutecznej aktywizacji dłużników alimentacyjnych, sankcji dla pracodawców zatrudniających nielegalnie takich pracowników, zwiększenie do 800 zł kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i wiele innych.

Autor: Adwokat Judyta Kasperkiewicz, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 19 czerwca 2018 roku

W kolejnym wpisie: Wygrałem proces i okazuje się, że mój dłużnik nie ma z czego zapłacić. Nieruchomość nie jest już jego własnością i podobnie należące do niego  ruchomości, w tym wartościowe samochody i maszyny. Czy mogę jakoś odzyskać moją należność?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Photo: http://www.pexels.com