ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Egzekucja alimentów z zagranicy

Zwykły wpis

boy-child-childhood-235554Rodzice dziecka się rozstali, a ojciec, który jest zobowiązany do płacenia alimentów wyjechał do Wielkiej Brytanii i słuch po nim zaginął. Co można zrobić w takiej sytuacji? 

EGZEKUCJA ALIMENTÓW Z ZAGRANICY

W celu rozwiązania problemu egzekucji alimentów z zagranicy i w zależności od tego, w jakim państwie zamierzamy tego dokonać – należy wziąć pod uwagę następujace akty prawne:

 1. Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. UE L. z dnia 16 stycznia 2009 roku) dla następujących państw: Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Cypr, Litwa, Węgry, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Dania, Zjednoczone Królewstwo.
 2. Konwencja Nowojorska o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych zagranicą z 1956 roku właściwa dla następujących państw: Algeria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Harcegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Ekwador, Estonia, Filipiny, Findlandia, Gwatelamala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Luksemburg, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Republika Środkowo-Afrykańska, Serbia, Seszele Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek (z pominięciem państw objętych Rozporządzeniem nr 4/2009).
 3. Umowy dwustronne – Polska związana jest umowami dwustronnymi następującymi państwami – Algieria, Białoruś, Chiny, Irak, Bośnia i Harcegowina, Chrowacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Maroko, Mongolia, Rosja, Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wietnam
 4. USA – egzekucja alimentów odbywa się na zasadzie wzajemności – Komunikat z 18.11.1987 r. w sprawie ustalenia istnienia wzajemności pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych.
 5. Kanada – wykonywanie orzeczeń  odbywa się na zasadzie faktycznej wzajemności. Prowincje Kanady, w których mogą być wykonywane orzeczenia sądów polskich w sprawach alimentacyjnych to: Manitoba, Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Jukon, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda, Ontario, Nowa Fundlandia Labrador, Alberta. W przypadku prowincji Quebec i Kolumbia Brytyjska, zasada wzajemności nie obowiązuje i realizacja roszczeń alimentacyjnych możliwa jest tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi przez osobę zobowiązaną.

JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ W CELU EGZEKUCJI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW Z ZAGRANICY?

 1. Zapoznać się z dostępną procedurą w danych stosunkach łączących Polskę z innym państwem, a następnie skontaktować się z odpowiednią instytucją w Polsce pośredniczącą w wykonywaniu egzekucji;
 2. Skompletować wymagane dokumenty wraz z tłumaczeniami;
 3. Złożyć komplet dokumentów i nadać sprawie bieg;
 4. Wykorzystywać  dostępne możliwości do uzykiwania informacji o dokonanych czynnościach przez odpowiednie organy w sprawie oraz tych umożliwiającyh skuteczną egzekucję. (UWAGA! Pamiętać należy, aby nie dokonywać jednocześnie egzekucji co do tej samej kwoty w różnych państwach, gdyż w takim przypadku narażamy się na odpowiedzialność względem dłużnika).

Poszukiwania adresu dłużnika

Co do zasady, wierzyciel alimentacyjny nie musi znać adresu dłużnika, ale często brak jego wskazania powoduje niemożność przeprowadzenia egzekucji. W większości krajów istnieją narzędzia dozwolone przez prawo, które pozwalają na ustalenie aktualnego adresu dłużika. Prowadząc sprawy w stosunkach polsko-brytyjskich dokonuję takich ustaleń względem dłużników mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Zaniżone wynagrodzenie i brak majątku dłużnika

Innym problemem jest kwestia ustalenia składników majątkU dłużnika, z których można dokonać egzekucji czy zaniżona wysokość rzeczywistego wynagrodzenia za pracę, jakie uzyskuje dłużnik. Interesujące rozwiązania w tym zakresie przedstawia projekt zmian ustawodawczych, które aktualnie są konsultowane.

Tzw. Pakiet Alimentacyjny a konsultacje społeczne

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają do 30 czerwca 2018 roku konsultacje społeczne w sprawie tzw. Pakietu Alimentacyjnego, który zawiera szereg rozwiązań pozwalających przypuszczać o dążeniu ustawodawcy w kierunku zmian na lepsze. Propozycje zmian dotyczą  skutecznej aktywizacji dłużników alimentacyjnych, sankcji dla pracodawców zatrudniających nielegalnie takich pracowników, zwiększenie do 800 zł kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i wiele innych.

Autor: Adwokat Judyta Kasperkiewicz, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 19 czerwca 2018 roku

W kolejnym wpisie: Wygrałem proces i okazuje się, że mój dłużnik nie ma z czego zapłacić. Nieruchomość nie jest już jego własnością i podobnie należące do niego  ruchomości, w tym wartościowe samochody i maszyny. Czy mogę jakoś odzyskać moją należność?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Photo: http://www.pexels.com

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Alimenty na dziecko w 5 krokach

Zwykły wpis

pexels-photo-139389.jpeg

Ojciec dziecka nie poczuwa się do obowiązku finansowania potrzeb naszego dziecka. Nawet jeśli sprawa trafi do komornika, to nie wiem czy dostanę cokolwiek, ponieważ ojciec nie pracuje, nic nie posiada… czy mogę coś zrobić w tej sytuacji?

1. Czym są alimenty?

Obowiązek alimentacyjny (tzw. alimenty)– świadczenie, które polega na dostarczaniu środków finansowych a także koniecznych w celu wychowania uprawnionego do alimentacji. Poniżej opisany zostanie proces dochodzenia alimentów.

Alimenty realizowane są najczęściej w postaci regularnego dokonywania wpłat na rzecz  osoby uprawnionej lub jej opiekunowi określonych sum pieniężnych.

2. W jakiej formie możesz otrzymać alimenty?

Czasem w zależności od konkretnych uwarunkowań lub potrzeb osoby alimentowanej świadczenie może polegać na dostarczaniu określonych dóbr lub zaspokajaniu określonych potrzeb:

 • udostępnieniu mieszkania,
 • udzieleniu lub zapewnieniu pomocy lekarskiej,
 • osobistej pielęgnacji podczas choroby

3. Kto może otrzymać alimenty?

Obowiązek alimentacyjny realizują co do zasady rodzice poprzez zapewnienie określonych środków zawierających się w typowym wychowaniu i utrzymaniu dziecka jak osobista opieka, pomoc w nauce, spędzanie czasu…

4. Jak wyegzekwować zasądzone alimenty na dziecko?

Wierzyciel, w tym przypadku rodzic kierując wniosek o wszczęcie egzekucji zaległych alimentów nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji. W przypadku egzekucji z nieruchomości musi zostać złożony wniosek przez wierzyciela ze wskazaniem numeru księgi wieczystej i miejsca położenia nieruchomości.

5. Jak dochodzić wyegzekwowania alimentów przez komornika?

To komornik ma obowiązek przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby złożyć wniosek o egzekucję do komornika ?

 1. Prawomocne orzeczenie
 2. Wypełniony wniosek o wszczęcie egzekucji
 3. Numer rachunku wierzyciela
 4. Ewentualnie dane na temat stanu majątkowego dłużnika

Policja pomoże Ci ustalić miejsce ex-małżonka w celu dochodzenia alimentów

Jeżeli te czynności nie przyniosą rezultatów, komornik może wystąpić z wnioskiem do Policji o przeprowadzenie czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

Dochodzenie w celu ustalenia dochodów dłużnika i jego majątku powinno być przeprowadzone okresowo co  6 miesięcy. Gdy poszukiwania okażą się bezskuteczne, wówczas komornik może złożyć wniosek  do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

Komornik z urzędu złoży wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych jeżeli powstanie zaległość powyżej 6 miesięcy.

Kiedy mogę złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Alimentacyjnego?

Po okresie dwóch miesięcy bezskutecznej egzekucji można wnioskować do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji, a następnie złożyć zaświadczenie do NFAL.

Co grozi ex-małżonkowi za złośliwe uchylanie się od płacenia alimentów?

Komornik zawiadomi wierzyciela i pouczy go, że przysługuje mu prawo skierowania wniosku do prokuratora w zakresie odpowiedzialności karnej za złośliwe uchylanie się od alimentacji.

Autor: Adwokat Aleksandra Olech Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 12 czerwca 2018 roku

W kolejnym wpisie: Rodzice dziecka się rozstali, a ojciec, który jest zobowiązany do płacenia  alimentów wyjechał do Wielkiej Brytanii i słuch o nim zaginął. Co można zrobić w takiej sytuacji? Już za tydzień o dochodzeniu alimentów, gdy dziecko lub/i rodzic/rodzice mieszkają za granicą.

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: O nieuczciwych praktykach banków i innych instytucji finansowych – jak się skutecznie bronić?

Zwykły wpis

IMG-0690

NIEUCZCIWE PRAKTYKI A ZAUFANIE DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Problem, który dzisiaj zostanie omówiony budzi wiele emocji i nie powinien w ogóle się pojawić, gdyż ze swej natury banki i instytucje finansowej należą do tej kategorii podmiotów, które powinny budzić zaufanie w społeczeństwie. Osoby związane z tymi instytucjami są obowiązane do przestrzegania nie tylko prawa, ale również zasad etyki i dzięki temu uczciwość powinna zostać zagwarantowana.

Niestety przez coraz częstsze nieuczciwe praktyki, to zaufanie jest zachwiane. Dzieje się tak głównie przez działalność podmiotów działających podobnie jak banki, ale na innej podstawie niż Prawo bankowe (działalność tzw. parabanków czy firm windykacyjnych). Szczególnie narażone na tego rodzaju praktyki są osoby starsze.

Wszystko, to co dzisiaj zostanie omówione związane jest ze słabszą pozycją w stosunkach prawnych konsumentów, którzy definiowani są jako osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Należy pamiętać, że szczególna ochrona gwarantowana konsumentom nie odnosi się do przedsiębiorców (B2B). W przypadku umów zawieranych przez przedsiębiorców dochodzenie jakichkolwiek praw jest znacznie trudniejsze, ale również możliwe.

Przedstawić można trzy przykłady najczęstszych problemów polskich konsumentów : Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Europejski Tytuł Egzekucyjny i Europejski nakaz zabezpiczenia na rachunku bankowym

Zwykły wpis

IMG_9220

Europejski Tytuł Egzekucyjny (European Enforcement Order)

Europejski Tytuł Egzekucyjny to rodzaj zaświadczenia, które towarzyszy wyrokowi, postanowieniu, ugodzie lub innemu dokumentowi urzędowemu i umożliwia użycie go w obrocie prawnym w różnych krajach, stanowiąc swoisty „europejski paszport sądowy”.

ETE zazwyczaj uzyskiwany jest celem wykonania wyroku, postanowienia, ugody lub innego dokumentu urzędowego w państwie członkowskim, gdzie możemy odzyskać bezsporną wierzytelność w sprawie cywilnej lub handlowej, dotyczy to także należności alimentacyjnych.

Europejski Tytuł Egzekucyjny można uzyskać w odniesieniu do roszczeń stwierdzonych orzeczeniem, ugodą sądową lub innych dokumentów urzędowych wydanych po 31 stycznia 2005 roku. Należy zaznaczyć, że dotyczy to wszelkich orzeczeń, ugód sądowych lub innych dokumentów urzędowych zatwierdzonych lub sporządzonych przed sądem lub organem każdego państwa członkowskiego z wyjątkiem Danii. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: ZAGRANICZNE DŁUGI – Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe

Zwykły wpis

earphones-earth-ecology-1079034.jpg

Mój dłużnik wyjechał z rodziną za granicę. Nie mam z nim kontaktu od dłuższego czasu, ale udało mi się ustalić, że przebywa w Niemczech. Chcę odzyskać dług. Czy jest to możliwe?

Dzięki Unii Europejskiej dochodzenie bezspornych roszczeń w sprawach transgranicznych staje się znacznie łatwiejsze niż wcześniej. Wybór jednego z dwóch europejskich postępowań jest alternatywą dla postępowań krajowych, a często znacznie usprawnia dochodzenie roszczeń. Do wyboru mamy europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe. Problemem w obu przypadkach często staje się ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika.

SPRAWA TRANSGRANICZNA

Aby móc skorzystać z tych postępowań, musimy mieć do czynienia ze sprawą transgraniczną czyli taką, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Państwie Członkowskim UE innym niż Państwo Członkowskie siedziby sądu rozpatrującego sprawę (wszystkie kraje UE oprócz Danii).

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ

Jakie sprawy mogą być objęte tym postępowaniem?

Mogą to być sprawy cywilne i gospodarcze z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sprawy i wartości przedmiotu sporu. Ponadto, przedmiotem postępowania mogą być roszczenia pieniężne, jak i niepieniężne.

Zasadą jest, że postępowanie w sprawie drobnych roszczeń nie może mieć zastosowania do spraw podatkowych, celnych lub administracyjnych ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej.  Przykładowo postępowanie nie może być stosowane do obowiązków alimentacyjnych wynikających ze stosunku rodzinnego, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa.

DROBNE ROSZCZENIA (ang. small claims) to takie, których wartość przedmiotu sporu nie przekraczała kwoty 5000 euro (z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów). Oceny wartości roszczenia należy dokonać na dzień wpływu pozwu do sądu. Czytaj dalej

ANGIELSKIE PRAWO DLA POLAKÓW NR 3, 20/05/2018

Zwykły wpis

Angielskie Prawo dla Polaków nr 3-page-001

Drodzy Czytelnicy,

Miło mi przedstawić trzeci numer dwutygodnika „Angielskie Prawo dla Polaków”.

Czasopismo skierowane jest głównie do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów porusza sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to: Solidarność 60 milionów Polaków.

Jestem adwokatem, który stara się wykorzystać zdobyte doświadczenie zawodowe za granicą w Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Izraelu, w tym w jednej z kancelarii prawnych z londyńskiego City of London i już od 2014 roku wspieram brytyjską Polonię w rozwiązywaniu jej problemów prawnych. Nie są mi obce problemy Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Aby jeszcze bardziej efektywnie działać współpracuję z polskimi i brytyjskimi prawnikami (solicitors i barristers), przedsiębiorcami oraz różnorakimi organizacjami działającymi na rzecz Polonii. Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką w Polsce i udzielam zdalnie porad prawnych Polakom z Wielkiej Brytanii i innych państw w zakresie prawa polskiego. Już 9 czerwca 2018 roku odbędą się kolejne konsultacje prawne ze mną w Londynie.

Każdy z numerów zawiera informacje i komentarze o postępie w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, cykl artykułów na aktualnie omawiany temat oraz przykład najczęściej zadawanych pytań prawnych wraz z odpowiedziami. W tym wydaniu omawiany jest kolejny temat z cyklu publikacji dla Polskich Przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

Tym razem publikuję to wydanie w nastroju wczorajszego Royal Wedding Księcia Harry’ego i Meghan Markle. Gratulacje i życzenia szczęścia dla Państwa Młodych! Congratulations, The Duke and Dutchess of Sussex!

Para ta, podobnie jak Książe William i Księżna Kate jest inspiracją dla brytyjskiego społeczeństwa. Książe Harry kontynuuje misję niesienia pomocy w działalności organizacji charytatywnych, którą zapoczątkowała jego matka Księżna Diana, a Meghan wierna jest swoim przekonaniom i dążeniom o równouprawnienie kobiet na świecie. Oby Para Książęca nadal trwała przy swych wartościach i ideach.

Z wyrazami szacunku,

adw. Judyta Kasperkiewicz

Prawo brytyjskie – zawody prawnicze

Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: System egzekucji w Polsce – zajęcie komornicze

Zwykły wpis

IMG_9170

Chcę wypłacić pieniądze z bankomatu, ale niestety bezskutecznie. Jak poinformowała mnie pani w banku moje konto bankowe jest zajęte przez komornika, prowadzona jest egzekucja i niestety nie jest w stanie mi udzielić żadnych informacji.

Informacje o egzekucji

Zdarza się, że o postępowaniu egzekucyjnym dowiadujemy się podczas wizyty w banku czy przy próbie skorzystania z bankomatu. Okazuje się wówczas, że nie możemy podjąć naszych pieniędzy. Należy wówczas udać się do placówki i dowiedzieć dokładnie, który komornik (lub komornicy) dokonali zajęcia. Bank zazwyczaj posiada niewiele informacji o zadłużeniu. Bywa, że zdajemy sobie sprawę o przyczynach zadłużenia, więcej tutaj: http://prawoegzekucji.pl/?p=696&preview=true

Czego należy szukać w aktach komornika?

Gdy mamy już konkretnego komornika możemy dowiedzieć się bezpośrednio od niego – czego dotyczy zadłużenie, przed jakim sądem toczyło się postępowanie.

W kancelarii komornika analizując akta należy zwrócić przede wszystkim uwagę, czy jest załączony oryginał tytułu wykonawczego, na podstawie którego staliśmy się dłużnikami.

 • Czy zawarte w nim dane są prawidłowe- tzn. nasze imię, nazwisko, numer PESEL czy też NIP/REGON?
 • Czy zostało nam doręczone zawiadomienie o wszczęciu i na jaki adres?
 • Czy kwoty, których domaga się komornik są prawidłowe. Jak wyglądają i ile wynoszą koszty komornicze?

Czytaj dalej