ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Pozew zbiorowy w postępowaniu grupowym – dlaczego taki niepopularny w Polsce? (14)

Zwykły wpis

Wraz z innymi poszkodowanymi zastanawiamy się nad złożeniem do sądu pozwu zbiorowego. Będziemy mieli podobne roszczenia wobec tej samej instytucji. Co powinniśmy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze – pozwu zbiorowego albo pozwu indywidualnego?

Znalezione obrazy dla zapytania michael clayton

Zdjęcie przedstawia scenę z amerykańskiego thrillera prawniczego „Michael Clayton” z George’em Clooneyem w roli głównej, który opowiada o historii osób, które złożyły pozew zbiorowy przeciwko koncernowi chemicznemu zanieczyszającemu środowisko naturalne. [Michael Clayton, reż. Tony Gillroy, 2007]

Miłośnicy kina i polscy prawnicy kojarzą pozwy zbiorowe (z ang. class action lawsuit) głównie z historii opowiadanych w amerykańskich filmach, gdzie dochodzący roszczeń uzyskiwali wielomilionowe odszkodowania za naruszenie swoich praw. W systemie prawa common law rzeczywiście ta instytucja jest zdecydowanie lepiej skonstruowana i pozwala na skuteczną walkę o prawa poszkodowanych przez np. firmy farmaceutyczne, koncerny chemiczne, banki i inne instytucje.

Jak złożyć pozew zbiorowy?

Możliwość dochodzenia roszczenia tego samego rodzaju przez kilka osób, jednym pozwem, została uregulowana ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z dnia 17 grudnia 2009 (Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 44 z późn. zm.). Ze względu na brak definicji legalnej, w Polsce zamiennie stosuje się określenie – pozew zbiorowy, pozew grupowy lub pozew zbiorowy w postępowaniu grupowym.

Pozew zbiorowy można wnosić w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu odpowiedzialności za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a w odniesieniu do roszczeń o ochronę konsumentów także w innych sprawach. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Egzekucja z nieruchomości (13)

Zwykły wpis

door-800x675

Egzekucja z nieruchomości jest długotrwałym i dość skomplikowanym sposobem dochodzenia roszczeń. To skuteczne rozwiązanie, szczególnie gdy długi właściciela nieruchomości są wysokie. Dowiedz się, na czym polega i jak przebiega procedura egzekucji z nieruchomości.

Kiedy jest możliwe wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości?

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości jest możliwe na wniosek wierzyciela. Musi on wyraźnie wskazać miejsce położenia nieruchomości oraz numer księgi wieczystej. Dodatkowo za wszczęcie dokonywana jest opłata w rejestrze Ksiąg Wieczystych w kwocie 60 zł.

Czy już w momencie wszczęcia nieruchomość jest odbierana dłużnikowi?

Nie, nieruchomość pozostaje w tzw. zarządzie dłużnika. W szczególnych przypadkach komornik może odebrać zarząd i ustanowić innego zarządcę.

Czy nieruchomość zostanie zlicytowana za cenę wskazaną przez komornika?

Nie. Opisu i oszacowania nieruchomości dokonuje biegły, sam komornik sporządza tzw. protokół opisu i oszacowania, który wraz z operatem biegłego jest udostepniany dłużnikowi i wierzycielowi. Wówczas też komornik wskazuje termin zaskarżenia tej czynności  Zgodnie z art. 950 kpc. jest to termin dwutygodniowy.

Czy na opis i oszacowanie przysługuje jakiś środek zaskarżenia?

Dla uczestników nieobecnych przy opisie i oszacowaniu, ale prawidłowo zawiadomionych o jego terminie zgodnie z art. 945 § 1 KPC termin do wniesienia skargi na czynności komornika biegnie od chwili podpisania przez komornika protokołu opisu i oszacowania. W innym wypadku niezawiadomiony o terminie opisu i oszacowania uczestnik powinien zostać poinformowany na podstawie art. 763  KPC  o ukończeniu tej czynności i wówczas termin do wniesienia skargi liczy się od dnia powiadomienia ich o ukończeniu czynności.  Jest to istotny i doniosły etap postępowania z uwagi na wskazaną w oszacowaniu kwotę, za którą może być sprzedana na licytacji nieruchomość dłużnika.  Dopiero po stwierdzeniu prawomocności protokołu można przystąpić do wyznaczenia licytacji.

Jak wygląda licytacja nieruchomości?

Po ogłoszeniu o licytacji w serwisie licytacji komorniczych, ogłoszeniu w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń gminy/miasta oraz sądu można przystąpić do licytacji nieruchomości w dniu wskazanym w obwieszczeniu przez komornika. Licytację poprzedzają oględziny lokalu, do którego mogą przystąpić wierzyciele, dłużnik oraz chętni nabywcy nieruchomości. Aby przystąpić do licytacji należy najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację dokonać wpłaty wadium w postaci 10 procent oszacowanej nieruchomości.

Kupiłem nieruchomość na licytacji, kiedy mogę wejść do lokalu?

Po wydaniu prawomocnego postanowienia o przysądzeniu nabywca posiada  tytuł wykonawczy do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.

Więcej na temat eksmisji: http://prawoegzekucji.pl/eksmisja-w-polsce/

Kiedy zostaną wykreślone hipoteki dłużnika z kupionej nieruchomości?

Zgodnie z art. 1003 kpc.  prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji jest tytułem do wykreślenia w księdze wieczystej.  Na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie hipoteki obciążające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu stwierdzono zapłacenie przez nabywcę całej ceny nabycia gotówką.

Autor: Adwokat Aleksandra Olech, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 07 sierpnia 2018 roku

Za tydzień: Wraz z innymi poszkodowanymi zastanawiamy się nad złożeniem do sądu pozwu grupowego. Będziemy mieli podobne roszczenia wobec tej samej instytucji. Co powinniśmy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze – pozwu grupowego albo pozwu indywidualnego?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Krajowy Rejestr Długów i inne rejestry (12)

Zwykły wpis

Mam zamiar zawrzeć umowę z nowym kontrahentem. W jaki sposób mogę sprawdzić, jaka jest jego sytuacja finansowa? Czy są w Polsce dostępne rejestry, które rozwieją moje wątpliwości?

pexels-photo-872957

W sytuacji, gdy podejmujemy decyzję o zawarciu umowy z osobą fizyczną/przedsiębiorcą warto wcześniej sprawdzić kondycję finansową naszego przyszłego kontrahenta. W tym celu należy posłużyć się  wymienionymi poniżej rejestrami umożliwiającymi dostęp do danych o zadłużeniach.

Aby dokonać takiego sprawdzenia należy wziąć pod uwagę skorzystanie z następujących rejestrów:

I. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN)

– jest instytucją funkcjonującą w ramach Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z uwagi na charakter RDN jako instytucji państwowej, wpisy dokonane w tym rejestrze są dla dłużnika najbardziej dotkliwe.

Wyróżnia się dwa tryby wpisów do RDN:
– z urzędu (np. przy ogłoszeniu upadłości)
– na wniosek.

Na wniosek wpisy w RDN dokonywane są na podstawie zgłoszenia wierzyciela. Aby dokonać wpisu muszą łącznie zostać spełnione dwie przesłanki:

 • wierzyciel musi dysponować tytułem wykonawczym przeciw danemu dłużnikowi;
 • wierzyciel nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia.

Przepisy ustawy o KRS stanowią, że sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w następujących przypadkach:

 • uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane;
 • gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości.

Istotne jest, że wykreślenie wpisu w RDN może nastąpić również na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

W każdym zaś przypadku wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu.

II. BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ – np. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD)

– to podmiot prywatny działający na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Oprócz KRD BIG S.A. działają również: BIG InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) i Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

KRD BIG S.A. istnieje od 4 sierpnia 2003 roku, a od 2010 roku korzystać z niego mogą oprócz podmiotów gospodarczych również osoby fizyczne, samorządy, administracja i sektor mieszkaniowy.

Wpis dłużnika do Krajowego Rejestru Długów

Aby wpisać do KRD BIG S.A. konsumenta muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub umów o przewóz osób lub bagażu w komunikacji masowej, dostarczenie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, energii elektrycznej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków czy wywóz nieczystości;
 • łączna kwota wymaganych zobowiązań wynosi co najmniej 200 złotych i są one wymagalne co najmniej od 60 dni;
 • upłynął co najmniej jeden miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużników do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD BIG S.A. z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;

Aby do KRD BIG S.A. wpisać przedsiębiorcę spełnione muszą zostać łącznie następujące przesłanki:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;
 • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczena dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych na adres do doręczeń wskazanych przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu  – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania.

Wpis dłużnika do Krajowego Rejestru Długów w 3 krokach:

 1. Brak zwrotu pieniędzy od dłużnika (nieuregulowanie należności);
 2. KRD BIG S.A. wzywa dłużnika do zapłaty;
 3. Dopisanie dłużnika do KRD BIG S.A.

Usunięcie wpisu w Krajowym Rejestrze Długów

Usunięcie dłużnika z KRD BIG S.A. następuje, gdy doszło do:

 1. Uregulowania zobowiązania wierzyciela i wtedy w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty powinno dojść do usunięcia wpisu, a w innym wypadku grozi wierzycielowi grzywna w kwocie 30 tys. złotych;
 2. Zbycia wierzytelności i wtedy w ciągu 14 dni dochodzi do usunięcia danych dłużnika;
 3. Uzyskania przez KRD BIG S.A. uzasadnionej informacji w nieistnieniu zobowiązania;
 4. Przedawnienia roszczenia – niektóre biura informacji gospodarczej usuwają dane po 3 latach od ostatniej aktualizacji, a inne po 10 latach.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Na innej podstawie prawnej funkcjonuje Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i należy wyraźnie je odróżnić od Biur Informacji Gospodarczej. BIK działa na podstawie Prawa bankowego i dzięki niemu dochodzi do wymiany informacji o kredytobiorcach objętej tajemnicą bankową między bankami i SKOK-ami. A w przypadku BIG-ów w odróżnieniu mamy do czynienia z informacją gospodarczą.

W jakim celu sprawdzać dane w rejestrach? W celu sprawdzania przedsiębiorstw, monitorowania własnego pracodawcy, dbania o własną kondycję finansową, odzyskiwanie długów, ocenę ryzyka i promocję.

Warto w tym miejscu wspomnieć o programie FairPlay.pl oraz Rzetelna Firma, które potwierdzają wypłacalność i solidność przedsiębiorstw.

***INFORMACJA POZYTYWNA***: w krajach zachodnich jest tak samo istatn, jak informacja negatywna – wpis do jednego z biur informacji gospodarczej potwierdzający, że konsument lub przedsiębiorstwo w terminie, lub z opóźnieniem nieprzekraczającym 29 dni, opłacili rachunki, faktury lub inne zobowiązania płatnicze.

Większość usług polegających na sprawdzeniu potencjalnego kontrahenta w ww. rejestrach świadczona jest odpłatnie.

Trwają obecnie prace ustawodawcze i wdrożeniowe nad wprowadzeniem:

 • Krajowego Rejestru Zadłużonych (w tym jawnego rejestru zadłużonych z tytułu alimentów) oraz
 • Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (zintegrowanego z innymi podobnymi rejestrami w Unii Europejskiej);
 • Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Autor: Adwokat Judyta Kasperkiewicz, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 31 lipca 2018 roku

Za tydzień: Egzekucja z nieruchomości jest długotrwałym i dość skomplikowanym sposobem dochodzenia roszczeń. To skuteczne rozwiązanie, szczególnie gdy zadłużenie właściciela nieruchomości jest duże. Dowiedz się, na czym polega i jak przebiega procedura egzekucji z nieruchomości.

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Eksmisja w Polsce (11)

Zwykły wpis

37773952_10214564872050226_2385860028054634496_n-2Jesteś wynajmującym, najem miał Ci przynieść dodatkowe zyski, a tymczasem lokatorzy nie płacą czynszu. Być może źle zainwestowałeś: kredyt we frankach, utrata pracy i okazuje się, że ta nieruchomość nie będzie Twoją własnością. Nie możesz też dokonać żadnych kroków prawnych, ponieważ komornik wszczął egzekucję. Czy grozi Ci eksmisja?

Jak wygląda instytucja eksmisji w Polsce?

Eksmisja wywołuje wiele kontrowersji i jest najpoważniejszą konsekwencją zadłużenia mieszkania, niestosowania się do określonych norm społecznych oraz przepisów prawa. Komornik wyznacza lokatorowi termin, w którym ma opuścić lokal. Jeżeli  tego nie uczyni, komornik może zastosować środki przymusu.

Kiedy nie można wykonywać eksmisji?

Od 1 listopada do 31 marca trwa okres ochronny, podczas którego nie dokonuje się eksmisji względem osób z orzeczonym wyrokiem. Jednakże w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach okres ochronny nie będzie chronił nas przez komornikiem. Dotyczy to osób, które  stosują przemoc w rodzinie, nieposiadają tytułu prawnego do lokalu czy lub występują jako strona umowy najmu instytucjonalnego.

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na finansową atrakcyjność nieruchomości. Ceny rynku nieruchomości osiągają zawrotne kwoty, do tego należy dodać koszty sporządzenia aktu notarialnego, odsetki kredytu hipotecznego a także czas oczekiwania na wprowadzenie do nowego mieszkania. Cena zakupu nieruchomości to 3/4 na pierwszej  licytacji komorniczej oraz 2/3 na drugiej licytacji. Cena jest jeszcze bardziej atrakcyjna w przypadku egzekucji z nieruchomości w trybie uproszczonym- ceny to odpowiednio 3/4 oraz 1/2 (kwoty ułamkowe jak w przypadku egzekucji z ruchomości).

Co z eksmisją niechcianego lokatora po wygranej licytacji komorniczej?

Prawomocny tytuł przysądzenia własności nieruchomości stanowi tytuł wykonawczy do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.

Jakie kroki podejmuje komornik celem wykonania eksmisji?

Komornik dobrowolnie wzywa do opróżnienia nieruchomości w wyznaczonym terminie. Jeżeli z wyroku o eksmisji nie wynika prawo do lokalu zamiennego lub zastępczego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności. Skieruje zapytanie do właściwego organu gminy z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. Takie pomieszczenie może wskazać również wierzyciel lub sam dłużnik.

Co w przypadku eksmisji osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych?

Gdy obowiązek opróżnienia lokalu dotyczy osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności i zawiadomi sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy wyda orzeczenie określające miejsce pobytu osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych i dopiero wtedy komornik podejmie dalsze czynności.

Autor: Adwokat Aleksandra Olech, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 24 lipca 2018 roku

Za tydzień: Mam zamiar zawrzeć umowę z nowym kontrahentem. W jaki sposób mogę sprawdzić, jaka jest jego sytuacja finansowa? Czy są w Polsce dostępne rejestry, które rozwieją moje wątpliwości?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Niezbędnik obligatariusza GetBack (10′)

Zwykły wpis

shutterstock_1062172271

W związku z pojawiającymi się pytaniami od osób, które nabyły obligacje korporacyjne (tj. obligatariuszy) od wrocławskiego windykatora spółki GetBack, przedstawiam niezbędnik prawny, który pomoże poczynić dalsze kroki w stosunku do tych problematycznych inwestycji. 

AFERA GETBACK W PIGUŁCE

Sprawa wrocławskiej spółki GetBack S.A. już od początku tego roku budzi coraz większe emocji. Spółka powstała w 2012 roku. Jej działalność polegała na windykowaniu należności, które były nabywane za środki uzyskane z emisji obligacji korporacyjnych. W lipcu 2017 r. akcje GetBack S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji.

W maju 2018 roku Spółka złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Stało się po tym, jak:

 • Przychody netto grupy GetBack w 2016 roku wyniosły 422,7 mln zł, czyli wzrosły 104,5% rdr, a zysk netto wyniósł 200,3 mln zł, co oznacza wzrost o 66,5%.
 • W 2017 roku przychody grupy zmalały do poziomu minus 356,6 mln zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, czyli o 186,5 %. Podobna sytuacja miała miejsce na poziomie zysku (straty) netto, który na dzień 31 grudnia 2017 wyniósł minus 1 352,7 mln zł, co jest spadkiem o 775,5 %.
 • Firma audytorska Deloitte odstąpiła od wyrażenia opinii do sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok.
 • W kwietniu 2018 roku Spółka podała nieprawdziwe informacje o prowadzonych negocjacjach z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania. Oba te podmioty zdementowały te informacje.

Aktualnie w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne, a w dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2018 roku nowy zarząd spółki złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez stary zarząd spółki – dotyczącey niezachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem i przez to wyrządzeniu szkody Spółce GetBack wielkich rozmiarów. W wydanym komunikacie nie podano szczegółów sprawy.

KLUCZOWE DEFINICJE

A. OBLIGACJE KORPORACYJNE Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Restrukturyzacja przedsiębiorstw (10)

Zwykły wpis

Nasza firma ma coraz większe problemy finansowe. Obawiamy się, że niedługo możemy stać się niewypłacalni. Mamy pomysły na to, jak odzyskać płynność finansową. Czy restrukturyzacja jest możliwa w naszym przypadku?

IMG_9386.jpg

Restrukturyzacja stanowi swego rodzaju ostatnią deską ratunku przed wszczęciem postępowania upadłościowego i daje realne szanse na wyjście przedsiębiorstw z problemów finansowych. W Polsce restrukturyzacja możliwa jest od 1 stycznia 2016 roku i aktualnie cieszy się coraz większą popularnością, choć ciągle jest to mniejsza skala zainteresowania działaniami naprawczymi niż w krajach zachodnich.

Myśląc o restrukturyzacji należy skorzystać z pomocy licencjowanego doradcy restrukturyzacyjnego lub innego eksperta, który wesprze przy podejmowaniu decyzji związanych z poprawą kondycji finansowej przedsiębiorstwa, gdyż podejmowane decyzje mogą prowadzić do poprawy sytuacji albo doprowadzić do konieczności wszczęcia postępowania upadłościowego.

Każdy przedsiębiorca bez pomocy eksperta może spróbować ustalić, czy restrukturyzacja jest w danym przypadku możliwa. Jeżeli odpowiedź na jedno z poniższych pytań będzie twierdząca, to warto zastanowić się nad wdrożeniem restrukturyzacji.

Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo jest:

 • dłużnikiem niewypłacalnym – czyli utraciło zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub
 • dłużnikiem, który jest zagrożony niewypłacalnością – czyli sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalne.

DOMNIEMANIE

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Upadłość konsumencka w Polsce (9)

Zwykły wpis

36904508_10214455710681260_7404301499775320064_n

Straciłem pracę, mam kredyt na mieszkanie, kilka chwilówek, obecna sytuacja zdrowotna nie pozwala mi na spłacanie zobowiązań. Boję się, że niedługo komornik zlicytuje mój dom, czy istnieje jakaś możliwość wyjścia z tej sytuacji? Czy mogę ogłosić upadłość? 

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to sposób na wyjście z finansowego impasu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni.

Jaki jest cel tego postępowania?

Upadłość ma dwie podstawowe funkcje: odłużeniową i windykacyjną.

Pierwsza z nich ma za zadanie umożliwienie konsumentowi umorzenia lub zwolnienia z długów. Podstawowym warunkiem takiego zwolnienia jest jednak wykazanie, że konsument działał uczciwie i zgodnie z prawem. Jeżeli zatem bezmyślnie działaliśmy podejmując kolejne zobowiązania lub ukrywaliśmy majątek przed wierzycielami nie możemy liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o upadłość.

Druga funkcja postępowanie upadłościowego to doprowadzenie do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń i należności wierzycieli. W tym postępowaniu dochodzi bowiem do likwidacji majątku konsumenta i spłaty według planu ustalonego przez syndyka.

Skutki upadłości konsumenckiej

Należy pamiętać o skutkach przeprowadzonego postępowania, a są nimi w szczególności:

 • majątek konsumenta staje się „masą upadłości”
 • upadły ma obowiązek współpracować z syndykiem- wykazać i wskazać składniki majątkowe
 • syndyk sporządza inwentaryzację majątku, sprzedaje wartościowe ruchomości (za wyjątkiem przedmiotów wyłaczonych spod egzekucji), nieruchomości
 • upadły może zawierać jedynie drobne umowy życia codziennego (żywność, środki czystości)
 • po ogłoszeniu upadłości wstrzymuje się postępowania sądowe egzekucyjne natomiast wierzytelności względem konsumenta stają się wymagalne.

Kto i kiedy może złożyc wniosek

Dokumenty są niezbędnym elementem każdego wniosku, stanowią materiał dowodowy i są wyrazem rzetelnej postawy konsumenta tym samym zwiększając szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Do przykładowych dokumentów należy zaliczyć:

 • faktury;
 • wezwania do zapłaty;
 • umowy kredytow jak i wypowiedzenia umów
 • orzeczenia, ugody, dokumenty urzędowe
 • bazy danych z rejestrów typu: BIK, BIG, KRD, ERIF.
 • także dokumentacja medyczna;
 • dokumentacja związana z sytuacją na rynku pracy
 • sytuacja osobista- akty zgonów, dokumenty rozwodowe, orzeczenia alimentów.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko konsument, wobec którego w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku nie toczyło się postępowanie upadłościowe, które zakończyło się częściowym lub całkowitym oddłużeniem.

Autor: Adwokat Aleksandra Olech, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

W kolejnym wpisie: Nasza firma ma coraz większe problemy finansowe. Obawiamy się, że niedługo możemy stać się niewypłacalni. Mamy pomysły, jak odzyskać płynność finansową. Czy restrukturyzacja jest możliwa w naszym przypadku?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Stan na dzień: 10 lipca 2018 roku

 

Czytaj dalej