Kara grzywny – brytyjskie regulacje prawne

Zwykły wpis
Funt_szterling_nowym_5763999
Brytyjskie sądy orzekając o karze grzywny zobowiązane są wziąć po uwagę okoliczności dotyczące popełnionego przestępstwa oraz sytuację finansową sprawcy. Orzeczona grzywna powinna zostać wymierzona w takiej wysokości, aby możliwym było jej uiszczenie w ciągu 12 miesięcy. Grzywna powinna stanowić dolegliwość dla sprawcy ale w rozsądnym stopniu.

Grzywny są wymierzane przy użyciu ustanowionych przedziałów kwotowych. Przykładowo w przypadku przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu wymierzana jest:

Grzywna w przedziale A: odpowiadająca 50 % tygodniowego dochodu ( zakres 25% – 75%).

Grzywna w przedziale B: odpowiadająca 100% tygodniowego dochodu (zakres 75% – 125%).

Grzywna w przedziale C: odpowiadająca 150% tygodniowego dochodu (zakres 125% – 175%).

Grzywna w przedziale D: odpowiadająca 250% tygodniowego dochodu (zakres 200% – 300%).

Grzywna w przedziale E: odpowiadająca 400% tygodniowego dochodu (zakres 300% – 500%).

Sądy biorą pod rozwagę szereg okoliczności dotyczących przestępstwa i przestępcy wymierzając kary w zakresach wskazanych powyżej. Wysokość podawana w pierwszej kolejności stanowi wymiar wyjściowy, który może zostać modyfikowany.

Przewidziane są również limity, które nie mogą zostać przekroczone.

Poziom 1: limit do 200 funtów

Poziom 2: limit do 500 funtów

Poziom 3: limit do 1000 funtów

Poziom 4: limit do 2500 funtów

Poziom 5: limit do 5000 funtów

Tygodniowy dochód rozumie się jako dochód po odliczeniu podatku i innych należności publicznych (więcej niż 100 funtów tygodniowo). Nawet jeśli sprawca zarabia mniej niż 100 funtów to przyjmuje się, że to będzie jego dochód tygodniowy. Pobierane zasiłki nie są wliczane.

Grzywna płatna jest w dniu wskazanym jako termin zapłaty. Jednakże, możliwa jest płatność w ratach w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. Minimalna tygodniowa wpłata dla osób pobierających zasiłki rzadko przekracza 5 funtów.

Stan prawny na dzień: 22 maja 2015 r.

Odpowiedzialność za posiadanie, uprawę i handel marihuaną – brytyjskie przepisy prawne

Zwykły wpis

Symbol of forbidden canabis leaf

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi tematyki szczegółowych brytyjskich regulacji prawnych odnoszących się do substancji psychotropowych przedstawiam kolejny post.

Tym razem omówię regulacje dotyczące odpowiedzialności karnej za posiadanie, uprawę i handel marihuaną.

Jak już podawałam we wcześniejszym poście związanym z tą tematyką od 27 lutego 2012 roku marihuanę kwalifikuje się jako narkotyk klasy B i na podstawie tej kwalifikacji za jego posiadanie można zostać skazanym na karę do 5 lat pozbawienia wolności i/lub grzywnę. Natomiast za jej udostępnianie nawet do 14 lat pozbawienia wolności i/lub karę grzywny.Warto podkreślić, że nie ma żadnych limitów odnoszących się do wysokości grzywny.

Przestępstwa mniejszej wagi rozpatrują sądy niższego szczebla, tzw. magistrates courts, które  mogą orzekać jedynie z pewnymi ograniczeniami co do wysokości wymiaru kary. Pozostałe (poważniejsze) sprawy trafiają do Crown Court.

Proces ustalania kary dla sprawcy rozpoczyna się od określenia jego roli w zarzucanym mu czynie. Przyjmuje się, że można określić jego rolę jako:

GŁÓWNĄ ROLĘ –  jego zachowanie obejmuje kierowanie lub organizowanie produkcji marihuany na dużą skalę, nawiązywanie kontaktów z innymi osobami, oczekiwanie finansowych korzyści, użycie prowadzonej już działalności jako przykrycia czy też nadużycie zajmowanej pozycji lub stanowiska.

ZNACZĄCĄ ROLĘ – jego zachowanie polega na organizowaniu i zarządzaniu powiązaniami osobowymi, zaangażowanie innych do prowadzonej działalności poprzez nacisk, zastraszanie albo obiecanie nagrody, motywowanie finansowo lub w inny sposób oraz jego świadomość i zrozumienie skali oraz znaczenia prowadzonej działalności.

MNIEJSZĄ ROLĘ – jego zachowanie nie ma wielkiego znaczenia, działa pod kierownictwem, zaangażowanie pod naciskiem, przymusem lub w związku z zastraszaniem. Uczestnictwo przez naiwność albo wyzysk. Brak wpływu na ustanowione powiązania osobowe. Niewielka świadomość lub brak zrozumienia znaczenia prowadzonej działalności. Jeśli stwierdzono indywidualną działalność, czyli uprawianie marihuany na własny użytek sądy są obowiązane wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące działalności sprawcy.

Aby ustalić stopień szkodliwości prowadzonej działalności przestępczej należy zakwalifikować tę działalność do jednej z niżej wymienionych kategorii:

Kategoria nr 1 – dobrze prosperująca działalność produkująca towar na przemysłową skalę np. zakład produkcyjny czy też szklarnie na farmach.

Kategoria nr 2 – dobrze prosperująca działalność produkująca znaczne ilości w celach handlowych. Zwykle łatwym staje się zakwalifikowanie danego przypadku w tej kategorii, gdyż każda mniejsza działalność (od tej z kategorii nr 1) prowadzona na użytek komercyjny znajduje się w tej kategorii. Przykładem może być uprawa marihuany w pokojach czy na poddaszach prywatnych domów.

Kategoria nr 3 – uprawa do 28 roślin z przyjęciem, że z każdej otrzyma się 40 gram towaru.

Kategoria nr 4 – uprawa do 9 roślin w domach do użytku własnego.

Następnie sąd ustala granice możliwej do orzeczenia kary w sposób przedstawiony poniżej. Objaśnienie: kara podawana w pierwszej kolejności jest zalecana,a przy wzięciu pod uwagę wszelkich okoliczności popełnionego czynu można ją zmienić w przedstawionych przedziałach/zakresach.

Odpowiedzialność karna w kategorii nr 1 – główny sprawca może otrzymać najniższą karę w wymiarze 8 lat (przedział kary od 7 do 10 lat). Przy znaczącej roli sprawcy najniższa kara może zostać orzeczona w wymiarze 5 lat i 6 miesięcy, a najwyższa w wymiarze 7 lat. Natomiast przy mniejszej roli sprawcy najniższa kara wynosi 3 lata, a zakres kar to od 2 lat i 6 miesięcy do 5 lat.

Odpowiedzialność karna w kategorii nr 2 – główny sprawca może otrzymać najniższą karę w wymiarze 6 lat (przedział kary od 4 lat i 6 miesięcy do 8 lat). Przy znaczącej roli kara może wynieść od 4 lat, a zakres obejmuje od 2 lat i 6 miesięcy do 5 lat. Natomiast przy mniejszej roli sprawcy najniższa kara wynosi od 1 roku, a zakres od 26 tygodni do 3 lat.

Odpowiedzialność karna w kategorii nr 3 – główny sprawca może otrzymać najniższą karę w wymiarze od 4 lat (przedział wynosi od  2 lat i 6 miesięcy do 5 lat). Przy znaczącej roli sprawcy wymiar kary może wynieść od 1 roku, a zakres od 26 tygodni do 3 lat. Natomiast przy mniejszej roli orzekane są prace społeczne w najwyższym wymiarze, przy czym niższy wymiar prac społecznych wynosi do 26 tygodni.

Odpowiedzialność karna w kategorii nr 4 – główny sprawca może otrzymać karę w wymiarze od 1 roku (przy najwyższym wymiarze prac społecznych nawet do 3 lat). Przy znaczącej roli sprawcy wymiar kary wynosi od wysokiego poziomu prac społecznych do średniego poziomu do 26 tygodni. Natomiast przy mniejszej roli orzekana jest grzywna w przedziale C grzywny (125% – 175% wysokości tygodniowego dochodu) lub/ i wymierzeniem prac społecznych w średnim wymiarze.

Przy orzekaniu kary brane są pod uwagę wszystkie okoliczności łagodzące i obciążające mające wpływ na wymiar kary.

Rozważane jest przede wszystkim to czy sprawca współpracował z organami ścigania oraz czy przyznał się do winy. Zwykle dochodzi również do konfiskaty towaru i przedmiotów służących do uprawiania marihuany, a następnie ich zniszczenia. Co ciekawe, sąd posiada również prawo orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów sprawcy, który jeździł samochodem do miejsca, gdzie marihuana była uprawiana.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych zagadnień proszę o kontakt.

Stan prawny na dzień: 4 maja 2015 r.