Jak odzyskać dług w Anglii? Egzekucja należności

Zwykły wpis

fotolia_33115212_xs

Co po złożeniu pozwu o zapłatę?

Osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy przeciwko, którym pozew jest skierowany powinni ustosunkować się do żądania pozwu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia.

Brak odpowiedzi

W razie braku odpowiedzi od pozwanego należy wnieść do sądu pozew o zapłatę.

W tym celu można:

W razie otrzymania zapłaty

Należy poinformować, że pozew zostanie wycofany, jeśli dłużnik dokona zapłaty albo przedstawi zadowalającą ofertę spłaty zadłużenia.

Należy poinformować o tych zdarzeniach również:

 • centrum sądowe w przypadku złożenia pozwu w formie papierowej
 • centrum pomocy the Money Claim Online help desk w przypadku złożenia pozwu w formie papierowej

Money Claim Online help desk
mcol@hmcts.gsi.gov.uk
0300 123 1057 or 01604 619 402
Czynne od poniedziałku do piątku 8:45-17:00

Jak złożyć pozew o zapłatę do sądu?

Koniecznym będzie przeprowadzenie posiedzenia sądu w razie:

 • jeśli strona pozwana zaprzeczy istnienia zadłużenia,
 • jeśli strona pozwana nie zgadza się z sumą zadłużenia,
 • jeśli strona powodowa nie zgadza się z proponowaną formę spłaty zadłużenia.

Następnie sąd prześle kwestionariusz z zapytaniem o szczegóły sprawy. Należy go wypełnić i odesłać. Wymagane jest również uiszczenie dodatkowych opłat sądowych.

Porozumienie pozasądowe

Strona powodowa może w dalszym ciągu prowadzić rozmowy celem osiągnięcia porozumienia aż do czasu wyznaczonego posiedzenia sądu.

Jeśli dochodzona kwota ma wartość niższą niż £10,000 można skorzystać z pomocy i w tym celu skontaktować się z właściwym miejscowo county court.

Istnieje możliwość uzyskania zwrotu części opłaty sądowej, jeśli sprawa zostanie rozstrzygnięta przed posiedzeniem sądu.

Sędzia prowadzący sprawę może nie przyznać zwrotu kosztów jeśli uzna, że strona nie poczyniła wysiłku celem rozstrzygnięcia sprawy pozasądownie.

Skierowanie sprawy do sądu

Pojawia się konieczność skierowania sprawy do sądu, jeśli strona pozwana zaprzecza istnienia zobowiązania i decyduje się na obronę swojego stanowiska.

Drobne roszczenia czyli small claims

Jeśli sprawa należy do drobnych roszczeń poniżej £10,000 może okazać się wystarczająca wymiana pism bez wyznaczania posiedzenia sądu.

W razie konieczności zwołania posiedzenia sądu każda ze stron może:

 • działać osobiście
 • wynająć barrister’a albo solicitor’a jako swojego pełnomocnika
 • umocować do działania w swoim imieniu np. partnera czy inną osobę ale to wymaga pozwolenia sądu.

Posiedzenia w sprawach drobnych roszczeń odbywają się zwykle w pokojach sędziów, a rzadziej w salach sądowych w county court.

Sprawy o roszczenia powyżej £10,000

Bardziej formalne posiedzenie sądu odbywa się w razie dochodzenia roszczenia powyżej £10,000. W takich przypadkach zaleca się jednak skorzystanie z pomocy prawnej.

Po posiedzeniu sądu

Po posiedzeniu sądu zostanie przesłane stronom pismo wraz z decyzją sądu i pouczeniem o konieczności podjęcia dalszych kroków w danej sprawie.

Od tej decyzji sądu można wnosić odwołania i w celu uzyskania pomocy przy sporządzeniu takiego odwołania można zwrócić się o pomoc Citizen’s Advice Bureau.

Egzekucja należności

Istnieje możliwość skierowania wniosku do sądu o odebranie należności w razie wygranej sprawy.

W takim przypadku należy uiścić dodatkową opłatę sądową tj. £50 za obecność w sądzie na posiedzeniu i za kolejne przewidziane w procedurze kroki po £100 za każdą czynność.

Rozeznanie się w sytuacji materialnej dłużnika

Warto rozeznać się w sytuacji materialnej dłużnika, gdyż to może ułatwić dalszą egzekucję należności.

Można wnioskować do sądu o zobowiązanie dłużnika do przedstawienia dowodu na ustalenie jego dochodu i wydatków np. rachunki czy zaświadczenia.

Jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca to można wnosić o stawienie się w sądzie pracownika tego przedsiębiorcy, który udzieli informacji o stanie rachunków bankowych przedsiębiorcy, który jest dłużnikiem.

Po uzyskaniu tych informacji strona powodowa może wybrać sposób w jaki chce, aby doszło do zaspokojenia jej roszczenia.

Odebranie należności przez komornika

Strona powodowa może złożyć wniosek w sądzie o zlecenie komornikowi odebrania należności od dłużnika.

W tym celu można:

Komornik wezwie dłużnika do zapłaty w ciągu 7 dni.

Jeśli dług nie zostanie spłacony to komornik odwiedzi dłużnika celem sprawdzenia czy posiada majątek, który można by spieniężyć.

Pobranie należności z wynagrodzenia dłużnika

Strona powodowa może zwrócić się do sądu z wnioskiem o ściągnięcie zadłużenia z wynagrodzenia dłużnika. W tym celu sąd przesyła wydane postanowienie pracodawcy dłużnika.

Decydując się na taką formę spłaty zadłużenia należy wypełnić attachment of earnings order.

Blokada rachunku bankowego

Sąd może zdecydować o ustanowieniu blokady na prywatnym rachunku dłużnika lub rachunku firmowym.

W tym celu należy wypełnić third party debt order. Sąd zdecyduje czy środki pieniężne mogą zostać użyte celem spłaty zadłużenia.

Obciążenie nieruchomości należącej do dłużnika

Strona powodowa może wnosić do sądu o obciążenie nieruchomości, której właścicielem jest dłużnik. Dotyczy to zarówno osoby fizycznej, jak i przedsiębiorcy. W tym celu należy wypełnić „charging order”.

Jeśli nieruchomość zostanie sprzedana to dłużnik ma obowiązek wypłacić kwotę równą wartości ustanowionego obciążenia.

Stan na dzień: 25 listopada 2015 roku

Jak odzyskać dług w Anglii? Roszczenie o zapłatę

Zwykły wpis

keep-calm-and-always-pay-your-debts-4

Każdy komu nie zwrócono długu może podjąć stosowne kroki przewidziane prawem celem odzyskania swoich pieniędzy. Taka procedura nazywana jest „making a court claim” czyli wnoszenie roszczenia o zapłatę albo inaczej wszczęcie sprawy w ramach „small claims court”. Istotną jest kwestią konieczności uiszczenia opłaty sądowej.

Należy pamiętać, że możliwe jest inne rozwiązanie tj. przeprowadzenie mediacji, która może okazać się szybszym i tańszym sposobem na zakończenie sprawy. Podczas mediacji stronom pomaga rozwiązać spór niezależna trzecia strona.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zgodnie z angielskim prawem roszczenie o zapłatę trafia do sądu w ostateczności. Wcześniej jednak należy podążać niżej opisaną procedurą, która w większości przypadków powinna odnieść skutek.

Odmienna procedura od tutaj opisanej przewidziana jest w Szkocji.

Jak dochodzić zwrotu długu?

W razie chęci podjęcia stosownych działań i skierowania formalnego roszczenia do dłużnika należy:

 • użyć Money Claim Online albo
 • ściągnąć i wypełnić formularz pozwu (forma papierowa).

Tańszym i szybszym sposobem złożenia pozwu jest droga online, która dopuszczalna jest w większości sprawach.

Na jaki adres przesłać pozew o zapłatę?

Pozew należy przesłać na poniższy adres:

County Court Money Claims Centre
PO Box 527
Salford
M5 0BY

Do pozwu należy załączyć dowód uiszczenia stosownej opłaty sądowej.

Co nastąpi dalej?

Możliwa jest konieczność stawienia się na posiedzenie w sądzie, jeśli druga strona zaprzeczy istnieniu zobowiązania (długu).

Sąd może wydać postanowienie zobowiązujące do zwrotu długu, gdy strona przeciwna potwierdza istnienie zobowiązania albo nie ustosunkuje się do roszczenia.

Jeśli dłużnik nadal nie zwróci długu to należy podjąć dodatkowe kroki celem odzyskania długu poprzez np. skorzystanie z pomocy komornika. Ten etap nazywany jest „enforcing a judgement”, czyli egzekucją należności.

Pomoc w przygotowaniu roszczenia o zapłatę

W razie składania pozwu online istnieje możliwość skorzystania z pomocy:

Money Claim Online help desk
mcol@hmcts.gsi.gov.uk
0300 123 1057
0160 461 9402
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:45 do 17:00

Natomiast w razie skorzystania z formularza należy skontaktować się z sądem, czyli:

County Court Money Claims Centre
0300 123 1372
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:30 do 17:00

Oszacowanie odsetek

Istnieje możliwość dochodzenia odsetek od niezwróconego w terminie długu. W przypadku relacji B2B, czyli pomiędzy przedsiębiorcami należą się komercyjne odsetki za opóźnienie. Natomiast dla wszystkich innych odsetki ustalone są na poziomie 8%.

Aby dokonać prawidłowego obliczenia wartości odsetek należy zastosować się do poniższego:

 1. Oszacowanie odsetek w skali roku: wziąć dochodzoną sumę zadłużenia i pomnożyć o 0,08 (8%).
 2. Oszacowanie odsetek za każdy dzień: należy podzielić odsetek w skali roku na 365 dni.
 3. Właściwa, końcowa suma odsetek: pomnożyć dzienną wartość odsetek o liczbę dni opóźnienia w spłacie konkretnego zadłużenia.

Przykład

Jeśli kwota zadłużenia wynosi £1000:

 • odsetki w skali roku £80 (1000 x 0.08 = 80)
 • jeśli dojdzie do podziału £80 na 365 wynik da odsetki dzienne: około 22p dziennie (80 / 365 = 0.22)
 • po 50 dniach odsetki wyniosą £11 (50 x 0.22 = 11)

Stan na dzień: 7 listopada 2014 roku