ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Krajowy Rejestr Długów i inne rejestry (12)

Zwykły wpis

Mam zamiar zawrzeć umowę z nowym kontrahentem. W jaki sposób mogę sprawdzić, jaka jest jego sytuacja finansowa? Czy są w Polsce dostępne rejestry, które rozwieją moje wątpliwości?

pexels-photo-872957

W sytuacji, gdy podejmujemy decyzję o zawarciu umowy z osobą fizyczną/przedsiębiorcą warto wcześniej sprawdzić kondycję finansową naszego przyszłego kontrahenta. W tym celu należy posłużyć się  wymienionymi poniżej rejestrami umożliwiającymi dostęp do danych o zadłużeniach.

Aby dokonać takiego sprawdzenia należy wziąć pod uwagę skorzystanie z następujących rejestrów:

I. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN)

– jest instytucją funkcjonującą w ramach Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z uwagi na charakter RDN jako instytucji państwowej, wpisy dokonane w tym rejestrze są dla dłużnika najbardziej dotkliwe.

Wyróżnia się dwa tryby wpisów do RDN:
– z urzędu (np. przy ogłoszeniu upadłości)
– na wniosek.

Na wniosek wpisy w RDN dokonywane są na podstawie zgłoszenia wierzyciela. Aby dokonać wpisu muszą łącznie zostać spełnione dwie przesłanki:

 • wierzyciel musi dysponować tytułem wykonawczym przeciw danemu dłużnikowi;
 • wierzyciel nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia.

Przepisy ustawy o KRS stanowią, że sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w następujących przypadkach:

 • uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane;
 • gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości.

Istotne jest to, że wykreślenie wpisu w RDN może nastąpić również na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Eksmisja w Polsce (11)

Zwykły wpis

37773952_10214564872050226_2385860028054634496_n-2Jesteś wynajmującym, najem miał Ci przynieść dodatkowe zyski, a tymczasem lokatorzy nie płacą czynszu. Być może źle zainwestowałeś: kredyt we frankach, utrata pracy i okazuje się, że ta nieruchomość nie będzie Twoją własnością. Nie możesz też dokonać żadnych kroków prawnych, ponieważ komornik wszczął egzekucję. Czy grozi Ci eksmisja?

Jak wygląda instytucja eksmisji w Polsce?

Eksmisja wywołuje wiele kontrowersji i jest najpoważniejszą konsekwencją zadłużenia mieszkania, niestosowania się do określonych norm społecznych oraz przepisów prawa. Komornik wyznacza lokatorowi termin, w którym ma opuścić lokal. Jeżeli  tego nie uczyni, komornik może zastosować środki przymusu.

Kiedy nie można wykonywać eksmisji?

Od 1 listopada do 31 marca trwa okres ochronny, podczas którego nie dokonuje się eksmisji względem osób z orzeczonym wyrokiem. Jednakże w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach okres ochronny nie będzie chronił nas przez komornikiem. Dotyczy to osób, które  stosują przemoc w rodzinie, nieposiadają tytułu prawnego do lokalu czy lub występują jako strona umowy najmu instytucjonalnego.

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na finansową atrakcyjność nieruchomości. Ceny rynku nieruchomości osiągają zawrotne kwoty, do tego należy dodać koszty sporządzenia aktu notarialnego, odsetki kredytu hipotecznego a także czas oczekiwania na wprowadzenie do nowego mieszkania. Cena zakupu nieruchomości to 3/4 na pierwszej  licytacji komorniczej oraz 2/3 na drugiej licytacji. Cena jest jeszcze bardziej atrakcyjna w przypadku egzekucji z nieruchomości w trybie uproszczonym- ceny to odpowiednio 3/4 oraz 1/2 (kwoty ułamkowe jak w przypadku egzekucji z ruchomości).

Co z eksmisją niechcianego lokatora po wygranej licytacji komorniczej?

Prawomocny tytuł przysądzenia własności nieruchomości stanowi tytuł wykonawczy do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.

Jakie kroki podejmuje komornik celem wykonania eksmisji?

Komornik dobrowolnie wzywa do opróżnienia nieruchomości w wyznaczonym terminie. Jeżeli z wyroku o eksmisji nie wynika prawo do lokalu zamiennego lub zastępczego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności. Skieruje zapytanie do właściwego organu gminy z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. Takie pomieszczenie może wskazać również wierzyciel lub sam dłużnik.

Co w przypadku eksmisji osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych?

Gdy obowiązek opróżnienia lokalu dotyczy osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności i zawiadomi sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy wyda orzeczenie określające miejsce pobytu osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych i dopiero wtedy komornik podejmie dalsze czynności.

Autor: Adwokat Aleksandra Olech, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 24 lipca 2018 roku

Za tydzień: Mam zamiar zawrzeć umowę z nowym kontrahentem. W jaki sposób mogę sprawdzić, jaka jest jego sytuacja finansowa? Czy są w Polsce dostępne rejestry, które rozwieją moje wątpliwości?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Niezbędnik obligatariusza GetBack (10′)

Zwykły wpis

shutterstock_1062172271

W związku z pojawiającymi się pytaniami od osób, które nabyły obligacje korporacyjne (tj. obligatariuszy) od wrocławskiego windykatora spółki GetBack, przedstawiam niezbędnik prawny, który pomoże poczynić dalsze kroki w stosunku do tych problematycznych inwestycji. 

AFERA GETBACK W PIGUŁCE

Sprawa wrocławskiej spółki GetBack S.A. już od początku tego roku budzi coraz większe emocji. Spółka powstała w 2012 roku. Jej działalność polegała na windykowaniu należności, które były nabywane za środki uzyskane z emisji obligacji korporacyjnych. W lipcu 2017 r. akcje GetBack S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji.

W maju 2018 roku Spółka złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Stało się po tym, jak:

 • Przychody netto grupy GetBack w 2016 roku wyniosły 422,7 mln zł, czyli wzrosły 104,5% rdr, a zysk netto wyniósł 200,3 mln zł, co oznacza wzrost o 66,5%.
 • W 2017 roku przychody grupy zmalały do poziomu minus 356,6 mln zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, czyli o 186,5 %. Podobna sytuacja miała miejsce na poziomie zysku (straty) netto, który na dzień 31 grudnia 2017 wyniósł minus 1 352,7 mln zł, co jest spadkiem o 775,5 %.
 • Firma audytorska Deloitte odstąpiła od wyrażenia opinii do sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok.
 • W kwietniu 2018 roku Spółka podała nieprawdziwe informacje o prowadzonych negocjacjach z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania. Oba te podmioty zdementowały te informacje.

Aktualnie w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne, a w dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2018 roku nowy zarząd spółki złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez stary zarząd spółki – dotyczącey niezachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem i przez to wyrządzeniu szkody Spółce GetBack wielkich rozmiarów. W wydanym komunikacie nie podano szczegółów sprawy.

KLUCZOWE DEFINICJE

A. OBLIGACJE KORPORACYJNE Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Restrukturyzacja przedsiębiorstw (10)

Zwykły wpis

Nasza firma ma coraz większe problemy finansowe. Obawiamy się, że niedługo możemy stać się niewypłacalni. Mamy pomysły na to, jak odzyskać płynność finansową. Czy restrukturyzacja jest możliwa w naszym przypadku?

IMG_9386.jpg

Restrukturyzacja stanowi swego rodzaju ostatnią deską ratunku przed wszczęciem postępowania upadłościowego i daje realne szanse na wyjście przedsiębiorstw z problemów finansowych. W Polsce restrukturyzacja możliwa jest od 1 stycznia 2016 roku i aktualnie cieszy się coraz większą popularnością, choć ciągle jest to mniejsza skala zainteresowania działaniami naprawczymi niż w krajach zachodnich.

Myśląc o restrukturyzacji należy skorzystać z pomocy licencjowanego doradcy restrukturyzacyjnego lub innego eksperta, który wesprze przy podejmowaniu decyzji związanych z poprawą kondycji finansowej przedsiębiorstwa, gdyż podejmowane decyzje mogą prowadzić do poprawy sytuacji albo doprowadzić do konieczności wszczęcia postępowania upadłościowego.

Każdy przedsiębiorca bez pomocy eksperta może spróbować ustalić, czy restrukturyzacja jest w danym przypadku możliwa. Jeżeli odpowiedź na jedno z poniższych pytań będzie twierdząca, to warto zastanowić się nad wdrożeniem restrukturyzacji.

Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo jest:

 • dłużnikiem niewypłacalnym – czyli utraciło zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub
 • dłużnikiem, który jest zagrożony niewypłacalnością – czyli sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalne.

DOMNIEMANIE

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Upadłość konsumencka w Polsce (9)

Zwykły wpis

36904508_10214455710681260_7404301499775320064_n

Straciłem pracę, mam kredyt na mieszkanie, kilka chwilówek, obecna sytuacja zdrowotna nie pozwala mi na spłacanie zobowiązań. Boję się, że niedługo komornik zlicytuje mój dom, czy istnieje jakaś możliwość wyjścia z tej sytuacji? Czy mogę ogłosić upadłość? 

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to sposób na wyjście z finansowego impasu dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni.

Jaki jest cel tego postępowania?

Upadłość ma dwie podstawowe funkcje: odłużeniową i windykacyjną.

Pierwsza z nich ma za zadanie umożliwienie konsumentowi umorzenia lub zwolnienia z długów. Podstawowym warunkiem takiego zwolnienia jest jednak wykazanie, że konsument działał uczciwie i zgodnie z prawem. Jeżeli zatem bezmyślnie działaliśmy podejmując kolejne zobowiązania lub ukrywaliśmy majątek przed wierzycielami nie możemy liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o upadłość.

Druga funkcja postępowanie upadłościowego to doprowadzenie do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń i należności wierzycieli. W tym postępowaniu dochodzi bowiem do likwidacji majątku konsumenta i spłaty według planu ustalonego przez syndyka.

Skutki upadłości konsumenckiej

Należy pamiętać o skutkach przeprowadzonego postępowania, a są nimi w szczególności:

 • majątek konsumenta staje się „masą upadłości”
 • upadły ma obowiązek współpracować z syndykiem- wykazać i wskazać składniki majątkowe
 • syndyk sporządza inwentaryzację majątku, sprzedaje wartościowe ruchomości (za wyjątkiem przedmiotów wyłaczonych spod egzekucji), nieruchomości
 • upadły może zawierać jedynie drobne umowy życia codziennego (żywność, środki czystości)
 • po ogłoszeniu upadłości wstrzymuje się postępowania sądowe egzekucyjne natomiast wierzytelności względem konsumenta stają się wymagalne.

Kto i kiedy może złożyc wniosek

Dokumenty są niezbędnym elementem każdego wniosku, stanowią materiał dowodowy i są wyrazem rzetelnej postawy konsumenta tym samym zwiększając szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Do przykładowych dokumentów należy zaliczyć:

 • faktury;
 • wezwania do zapłaty;
 • umowy kredytow jak i wypowiedzenia umów
 • orzeczenia, ugody, dokumenty urzędowe
 • bazy danych z rejestrów typu: BIK, BIG, KRD, ERIF.
 • także dokumentacja medyczna;
 • dokumentacja związana z sytuacją na rynku pracy
 • sytuacja osobista- akty zgonów, dokumenty rozwodowe, orzeczenia alimentów.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko konsument, wobec którego w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku nie toczyło się postępowanie upadłościowe, które zakończyło się częściowym lub całkowitym oddłużeniem.

Autor: Adwokat Aleksandra Olech, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

W kolejnym wpisie: Nasza firma ma coraz większe problemy finansowe. Obawiamy się, że niedługo możemy stać się niewypłacalni. Mamy pomysły, jak odzyskać płynność finansową. Czy restrukturyzacja jest możliwa w naszym przypadku?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Stan na dzień: 10 lipca 2018 roku

 

Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Zagraniczne długi – dłużnik w USA lub w innym kraju spoza UE (8)

Zwykły wpis

cab-cars-city-247

Mam dwóch dłużników, którzy wcześniej byli moimi wspólnikami. Jeden z nich wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a drugi mieszka w Europie. Co mogę zrobić, żeby odzyskać dług?

Z wieloma państwami Polskę łączy Konwencja z Lugano o jursydykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 10, poz. 132), ale USA nie są jej stroną. Konwencja pozwala na określenie, które prawo będzie właściwe w danej sytuacji.

W przypadku umów niewymienionych w art. 27 i 28 ustawy Prawo Prywatne Międzynarodowe (Dz. U. 1965 r., Nr 46, poz. 290 ze zm.) stosuje się prawo państwa, w którym umowa została zawarta.

Każdą sprawę należy indywidualnie przeanalizować przy podejmowaniu decyzji o dochodzeniu i egzekucji roszczeń. Poza UE, dochodzenie roszczeń jest trudniejsze, ale nie jest niemożliwe.

Roszczenia w Stanach Zjednoczonych

Warto pamiętać o tym, że decydując się na współpracę w kontrahentem z USA powinniśmy zawierać na piśmie każdą umowę o wartości powyżej 500 USD (Uniform Commercial Code – UCC). Przy dalszym dochodzeniu roszczeń, niezwykle ważne jest odpowiednie ich udokumentowanie. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Zabezpieczenia roszczeń- jak wygrać proces i odzyskać należność? (7)

Zwykły wpis

money-1885540__480Wygrałem proces, jednak brak zabezpieczenia i okazuje się,  że mój dłużnik nie ma z czego zapłacić… Nieruchomość nie jest już własnością dłużnika, tak samo wszystkie ruchomości w tym wartościowe auta i maszyny. Czy mogę jakoś odzyskać moją należność? 

Gwarancja spłaty należności

Podstawową gwarancją spłaty długu jest dobra sytuacja finansowa dłużnika oraz terminowość spłaty. Aby nie spotkać się z sytuacją przedstawioną jak wyżej, wierzyciele zapewniają sobie jednak określone prawne gwarancje, takie jak zabezpieczenia wekslowe, zabezpieczenia czekowe, poręczenie, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe,  cesja, przeniesienie własności, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, hipoteka, zabezpieczenie na różnego rodzaju składnikach majątkowych… Zdecyduj który sposób  będzie najbardziej optymalny dla Twojej firmy zanim pomyślisz o procesie.

Idea zabezpieczenia

Prawnicy stosunkowo rzadko wykorzystują opcję procesową w postaci zabezpieczenia powództwa czy złożenia wniosku o zabezpieczenie. Korzyści płynące z tego rodzaju wniosku są duże. Sprawa w sądzie może trwać dłuższy czas, natomiast sama idea postępowania zabezpieczającego to szybkość i skuteczność.

Jakie mamy możliwości i sposoby zabezpieczenia?

Kodeks postępowania cywilnego (kpc) przewiduje kilka sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Egzekucja alimentów z zagranicy (6)

Zwykły wpis

boy-child-childhood-235554Rodzice dziecka się rozstali, a ojciec, który jest zobowiązany do płacenia alimentów wyjechał do Wielkiej Brytanii i słuch po nim zaginął. Co można zrobić w takiej sytuacji? 

EGZEKUCJA ALIMENTÓW Z ZAGRANICY

W celu rozwiązania problemu egzekucji alimentów z zagranicy i w zależności od tego, w jakim państwie zamierzamy tego dokonać – należy wziąć pod uwagę następujace akty prawne:

 1. Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. UE L. z dnia 16 stycznia 2009 roku) dla następujących państw: Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Cypr, Litwa, Węgry, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Dania, Zjednoczone Królewstwo.
 2. Konwencja Nowojorska o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych zagranicą z 1956 roku właściwa dla następujących państw: Algeria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Harcegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Ekwador, Estonia, Filipiny, Findlandia, Gwatelamala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Luksemburg, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Republika Środkowo-Afrykańska, Serbia, Seszele Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek (z pominięciem państw objętych Rozporządzeniem nr 4/2009).
 3. Umowy dwustronne – Polska związana jest umowami dwustronnymi następującymi państwami – Algieria, Białoruś, Chiny, Irak, Bośnia i Harcegowina, Chrowacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Maroko, Mongolia, Rosja, Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wietnam
 4. USA – egzekucja alimentów odbywa się na zasadzie wzajemności – Komunikat z 18.11.1987 r. w sprawie ustalenia istnienia wzajemności pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych.
 5. Kanada – wykonywanie orzeczeń  odbywa się na zasadzie faktycznej wzajemności. Prowincje Kanady, w których mogą być wykonywane orzeczenia sądów polskich w sprawach alimentacyjnych to: Manitoba, Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Jukon, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda, Ontario, Nowa Fundlandia Labrador, Alberta. W przypadku prowincji Quebec i Kolumbia Brytyjska, zasada wzajemności nie obowiązuje i realizacja roszczeń alimentacyjnych możliwa jest tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi przez osobę zobowiązaną.

JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ W CELU EGZEKUCJI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW Z ZAGRANICY?

 1. Zapoznać się z dostępną procedurą w danych stosunkach łączących Polskę z innym państwem, a następnie skontaktować się z odpowiednią instytucją w Polsce pośredniczącą w wykonywaniu egzekucji;
 2. Skompletować wymagane dokumenty wraz z tłumaczeniami;
 3. Złożyć komplet dokumentów i nadać sprawie bieg;
 4. Wykorzystywać  dostępne możliwości do uzykiwania informacji o dokonanych czynnościach przez odpowiednie organy w sprawie oraz tych umożliwiającyh skuteczną egzekucję. (UWAGA! Pamiętać należy, aby nie dokonywać jednocześnie egzekucji co do tej samej kwoty w różnych państwach, gdyż w takim przypadku narażamy się na odpowiedzialność względem dłużnika).

Poszukiwania adresu dłużnika

Co do zasady, wierzyciel alimentacyjny nie musi znać adresu dłużnika, ale często brak jego wskazania powoduje niemożność przeprowadzenia egzekucji. W większości krajów istnieją narzędzia dozwolone przez prawo, które pozwalają na ustalenie aktualnego adresu dłużika. Prowadząc sprawy w stosunkach polsko-brytyjskich dokonuję takich ustaleń względem dłużników mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Zaniżone wynagrodzenie i brak majątku dłużnika

Innym problemem jest kwestia ustalenia składników majątkU dłużnika, z których można dokonać egzekucji czy zaniżona wysokość rzeczywistego wynagrodzenia za pracę, jakie uzyskuje dłużnik. Interesujące rozwiązania w tym zakresie przedstawia projekt zmian ustawodawczych, które aktualnie są konsultowane.

Tzw. Pakiet Alimentacyjny a konsultacje społeczne

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają do 30 czerwca 2018 roku konsultacje społeczne w sprawie tzw. Pakietu Alimentacyjnego, który zawiera szereg rozwiązań pozwalających przypuszczać o dążeniu ustawodawcy w kierunku zmian na lepsze. Propozycje zmian dotyczą  skutecznej aktywizacji dłużników alimentacyjnych, sankcji dla pracodawców zatrudniających nielegalnie takich pracowników, zwiększenie do 800 zł kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i wiele innych.

Autor: Adwokat Judyta Kasperkiewicz, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 19 czerwca 2018 roku

W kolejnym wpisie: Wygrałem proces i okazuje się, że mój dłużnik nie ma z czego zapłacić. Nieruchomość nie jest już jego własnością i podobnie należące do niego  ruchomości, w tym wartościowe samochody i maszyny. Czy mogę jakoś odzyskać moją należność?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Photo: http://www.pexels.com

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Alimenty na dziecko w 5 krokach (5)

Zwykły wpis

pexels-photo-139389.jpeg

Ojciec dziecka nie poczuwa się do obowiązku finansowania potrzeb naszego dziecka. Nawet jeśli sprawa trafi do komornika, to nie wiem czy dostanę cokolwiek, ponieważ ojciec nie pracuje, nic nie posiada… czy mogę coś zrobić w tej sytuacji?

1. Czym są alimenty?

Obowiązek alimentacyjny (tzw. alimenty)– świadczenie, które polega na dostarczaniu środków finansowych a także koniecznych w celu wychowania uprawnionego do alimentacji. Poniżej opisany zostanie proces dochodzenia alimentów.

Alimenty realizowane są najczęściej w postaci regularnego dokonywania wpłat na rzecz  osoby uprawnionej lub jej opiekunowi określonych sum pieniężnych.

2. W jakiej formie możesz otrzymać alimenty?

Czasem w zależności od konkretnych uwarunkowań lub potrzeb osoby alimentowanej świadczenie może polegać na dostarczaniu określonych dóbr lub zaspokajaniu określonych potrzeb:

 • udostępnieniu mieszkania,
 • udzieleniu lub zapewnieniu pomocy lekarskiej,
 • osobistej pielęgnacji podczas choroby

3. Kto może otrzymać alimenty?

Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: O nieuczciwych praktykach banków i innych instytucji finansowych – jak się skutecznie bronić? (4)

Zwykły wpis

IMG-0690

NIEUCZCIWE PRAKTYKI A ZAUFANIE DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Problem, który dzisiaj zostanie omówiony budzi wiele emocji i nie powinien w ogóle się pojawić, gdyż ze swej natury banki i instytucje finansowej należą do tej kategorii podmiotów, które powinny budzić zaufanie w społeczeństwie. Osoby związane z tymi instytucjami są obowiązane do przestrzegania nie tylko prawa, ale również zasad etyki i dzięki temu uczciwość powinna zostać zagwarantowana.

Niestety przez coraz częstsze nieuczciwe praktyki, to zaufanie jest zachwiane. Dzieje się tak głównie przez działalność podmiotów działających podobnie jak banki, ale na innej podstawie niż Prawo bankowe (działalność tzw. parabanków czy firm windykacyjnych). Szczególnie narażone na tego rodzaju praktyki są osoby starsze.

Wszystko, to co dzisiaj zostanie omówione związane jest ze słabszą pozycją w stosunkach prawnych konsumentów, którzy definiowani są jako osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Należy pamiętać, że szczególna ochrona gwarantowana konsumentom nie odnosi się do przedsiębiorców (B2B). W przypadku umów zawieranych przez przedsiębiorców dochodzenie jakichkolwiek praw jest znacznie trudniejsze, ale również możliwe.

Przedstawić można trzy przykłady najczęstszych problemów polskich konsumentów : Czytaj dalej