Angielskie Prawo dla Polaków, nr 1, 16/04/2018

Zwykły wpis

 

Angielskie Prawo dla Polaków XXX-page-001Drodzy Czytelnicy,

Niezmiernie mi miło przedstawić Państwu pierwszy numer dwutygodnika „Angielskie Prawo dla Polaków”. Wcześniej był to blog prawniczy o tym samym tytule, ale ze względu na zainteresowanie poruszaną tematyką autorka bloga podjęła decyzję o jego przekształceniu. Czasopismo zostało zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Krośnie pod numerem 248.

Grupę odbiorców mają stanowić głównie Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów poruszać będzie sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to: Solidarność 60 milionów Polaków

Redaktorem naczelnym jest adwokat Judyta Kasperkiewicz, która wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą w Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Izraelu, w tym w jednej z kancelarii prawnych z londyńskiego City of London i już od 2014 roku wspiera brytyjską Polonię w rozwiązywaniu jej problemów prawnych. Nie są jej obce problemy Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Aby jeszcze bardziej efektywnie działać współpracuje z polskimi i brytyjskimi prawnikami (solicitos i barristers), przedsiębiorcami oraz różnorakimi organizacjami działającymi na rzecz Polonii. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką w Polsce i udziela zdalnie porad prawnych Polakom z Wielkiej Brytanii i innych państw w zakresie prawa polskiego. Od maja 2018 roku możliwe będą konsultacje prawne z nią w Londynie.

Każdy z kolejnych numerów będzie zawierał informacje i komentarze o postępie w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, cykl artykułów na aktualnie omawiany temat oraz przykład najczęściej zadawanych pytań prawnych wraz z odpowiedziami. W tym wydaniu rozpoczyna się cykl publikacji dla Polskich Przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

 Z wyrazami szacunku,

adw. Judyta Kasperkiewicz

PRAWO BRYTYJSKIE – WPROWADZENIE

Prawo brytyjskieto prawo precedensowe, inaczej nazywane Common law, które tworzone jest w drodze wyroków sądowych. Każdy z wyroków stanowi oficjalne źródło prawa powszechnie obowiązującego.

Precedens składa się z dwóch elementów:ratio decidendi,które jest wiążącą propozycją rozstrzygnięcia kwestii prawnych oraz obiter dictum,które stanowi propozycję rozstrzygnięcia kwestii prawnych niemających kluczowego znaczenia dla sprawy.W związku z powyższym, najistotniejsza z punktu widzenia rozstrzygania podobnych spraw w przyszłości jest reguła precedensu, czyli ratio decidendi. Do czasu jej unieważnienia wiąże sądy niższej instancji i sądy apelacyjne, ale nie jest wiążąca dla Sądu Najwyższego. Wspomnieć należy jeszcze o zasadzie stare decisis, która określa szczegółowo zasady związania.

Precedens może zostać wzruszony, a sama reguła precedensu może ulec zestarzeniu w związku ze zmianami zachodzącymi w życiu i moralności społeczeństwa. Zawsze istnieje również ryzyko powstania sprzeczności precedensu z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto, poniżej wymienione konstrukcje prawne mają możliwość wzruszenia precedensu:

Overrulling,co oznacza unieważnienie precedensu i może być dokonane tylko przez sąd niezwiązany unieważnianym precedensem.

– Distinguishing,czyli odmienne orzeczenie jest możliwe, wtedy, gdy sąd orzekający (nawet jeśli związany jest precedensem) stwierdzi istnienie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym bieżącej sprawy a okolicznościami faktycznymi, jakie miały miejsce w sprawie precedensowej.

Z kolei w sytuacji, gdy dla aktualnie rozstrzyganej sprawy brak jest wiążącego precedensu mówi się, że mamy do czynienia z tzw. case of first impression (sprawą jeszcze nierozpoznaną), co umożliwia sędziemu rozstrzyganie bądź w oparciu o własne poczucie sprawiedliwości bądź poprzez analogię do innych spraw precedensowych.

Po wskazaniu powyższych charakterystycznych zasad prawa brytyjskiego widoczna jest całkowita odmienność od prawa kontynentalnego, w tym prawa polskiego. Obecnie wiele obszarów prawa zostało zharmonizowanych ze względu na członkostwo Polski i Wielkiej Brytanii w UE, ale już niedługo relacje społeczno-prawno-gospodarcze znowu ulegną zmianie.

O BREXICIE

Referendum: Od czasu podjęcia decyzji przez Brytyjczyków o Brexicie podczas referendum, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku, ciągle nie są znane warunki, jakie będą regulowały stosunki między krajami członkowskimi Unii Europejskiej a Wielką Brytanią po jej wyjściu ze Wspólnoty. Chociaż w marcu tego roku 27 państw członkowskich zatwierdziło projekt porozumienia, to wiele kwestii pozostaje jeszcze niejasnych. Ta sytuacja wpływa negatywnie na nastroje, ale również na kondycję gospodarki brytyjskiej.

Negocjacje: Okres 2-letnich negocjacji rozpoczął się 29 marca 2017 roku, kiedy to Wielka Brytania powołała się na art. 50 Traktatu lizbońskiego, a sam proces wyjścia z UE ma się rozpocząć 29 marca 2019 roku i może potrwać ponad 20 miesięcy. Jak potwierdzają negocjatorzy do tego czasu do osób przyjeżdzających do Wielkiej Brytanii stosować się będzie obecnie obowiązujące przepisy. Aby zachować te terminy, rozmowy muszą zakończyć się do jesieni 2018 roku, tak aby umożliwić ratyfikację umowy ws. Brexitu krajom członkowskim. Głównym unijnym negocjatorem jest francuski polityk Michel Barnier a Wielką Brytanię reprezentuje David Davis minister ds. wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w gabinecie Premier Theresy May.

Wyjście z UE: Aktualnie coraz głośniej się mówi o problemie uregulowania granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z unii celnej.

Polacy a Brexit: Dla Polaków najistotniejsze są kwestie związane z prawem imigracyjnym i zachowaniem obecnego statusu. Niestety żadnych gwarancji nie udzielono.  W związku z tym, że ciągle trwają negocjacje, to trudno o jakiekolwiek kategoryczne stwierdzenia. Jednakże sami Brytyjczycy podkreślają, że zdają sobie sprawę z wagi imigrantów dla ich kraju, więc zmiany mogą nie być aż tak drastyczne, a jedynie elementem gry negocjacyjnej.

Strona brytyjska stara się uspokajać opinię publiczną i w tym celu organizowane są spotkania informacyjne i konsultowane propozycje zmian.

Przykładem takiej inicjatywy jest projekt „EU citizens’ Rights Project” wdrażany w Szkocji, który przewiduje szeroką akcję informacyjną w Internecie oraz podczas spotkań, które zaplanowano w Edynburgu (28 kwietnia 2018 roku), Aberdeen (30 kwietnia 2018 roku) i Glasgow (2 maja 2018 roku).  Więcej o projekcie: http://www.publicpolicyevents.com/eu-citizens-rights-project/

DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 2004 roku, kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej znacznie wzrosła liczba obywateli polskich w tym kraju, a to ze względu na kluczowe dla relacji unijnych, w tym między Wielką Brytanią a krajami członkowskimi UE przysługujące prawa podstawowe w postaci swobody przepływu osób, usług, towarów oraz kapitału. Zgodnie z danymi brytyjskiego Urzędu Statystycznego (Office of National Statistics) w 2017 roku populacja Polaków w Wielkiej Brytanii przekroczyła 1,02 mln. Obywatele Polski stanowią największą mniejszość narodową, wyprzedzając obywateli Indii (362 tys.), Irlandii (335 tys.) i Rumunii (328 tys.), a Polki rodzą średnio około 20 tys. dzieci każdego roku w Wielkiej Brytanii, co stanowi również najwyższy wynik wśród imigrantek (3% wszystkich urodzin).

Różne źródła podają odmienne dane, ale można przyjąć, że liczba polskich przedsiębiorców prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii to około 40 tys., a w tę liczbę wliczane są też osoby samozatrudnione.

Biorąc pod uwagę decyzję o założeniu działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 1. Kwota wolna od podatku: aktualnie „Tax allowance” wynosi £11.850 a w Polsce jest to 8.000 zł za 2018 rok (6.600 zł za rok 2017)
 2. Podatek dochodowy „Income Tax”(obecny rok podatkowy trwa od 6/04/2018 do 5/04/2019)i obowiązują następujące stawki:

– 0% do kwoty dochodu £11.850

– 20% od £11,851 do £46,350 kwoty dochodu

– 40% od £46,351 do £150,000 kwoty dochodu

– 45% powyżej £150,000 kwoty dochodu.

Podczas, gdy w Polsce mamy 18% podatek dochodowy do kwoty85.528 zł podstawy obliczenia podatku, a następnie 15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

 1. Ubezpieczenie społeczne „National Insurance Contribution”przy najczęściej wybieranej formie samozatrudnienia wynosi £95 tygodniowo przy dochodach od £6.205,00 i więcej (Class 2), a gdy dochody wynoszą £8.424,00 i więcej (Class 4) rozróżnia się dwie podklasy: 9%, gdy jest to przedział od £8,424 do £46,350albo 2% powyżej £46,350. W Polsce przy minimalnej podstawie składka ZUS dla rozpoczynających działalność w okresie pierwszych 2 lat wynosi miesięcznie 520,10 zł, a tzw. duży ZUS to jest już kwota 1.232,16 zł miesięcznie.
 2. Przyjazne procedury i urzędy w Wielkiej Brytaniiodgrywają również rolę w dokonywaniu wyboru lokalizacji. Większość procedur możliwych jest tam do przeprowadzenia drogą elektroniczną.

Powyższe, pozwala wyciągnąć wnioski o zdecydowanie lepszym środowisku dla rozwoju biznesu w Wielkiej Brytanii, w szczególności dla (MŚP) i przedsiębiorstw rozpoczynjących działalność, a mniej korzystna będzie taka decyzja dla przedsiębiorstw osiągających już stale wysokie dochody.

PORADA PRAWNA

Pytanie prawne:Mój krewny zmarł i pozostawił majątek w Polsce. Ze względu na to, że pozostawił długi, to nie chcę po nim dziedziczyć. W jaki sposób mogę odrzucić spadek i jak mogę tego dokonać w imieniu mojego małoletniego dziecka?

Odpowiedź: Po uzyskaniu informacji o dziedziczeniu po zmarłym w Polsce można dokonać wyboru spośród następujących opcji ustawowo uregulowanych tj.:

 • Przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (od 18.10.2015 r. wymaga złożenia oświadczenia w ciągu 6 miesięcy od momentu powzięcia informacji o tytule powołania);
 • Przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (z dobrodziejstwem inwentarza, czyli przejęcie długów tylko do wysokości spadku; nie wymaga złożenia oświadczenia);
 • Odrzucenie spadku.

 Co w przypadku, gdy spadkobierca mieszka za granicą?Jeśli spadkobierca mieszka za granicą powinien sporządzić oświadczenie o odrzuceniu spadku i złożyć to oświadczenie przed konsulem, który urzędowo poświadcza złożony na nim podpis. Takie oświadczenie należy przesłać do sądu spadku. Sytuacja komplikuje się w przypadku konieczności odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci. Pełnoletnie dzieci składają ww. oświadczenie przed konsulem i wysyłają do sądu spadku a w imieniu małoletnich dzieci należy najpierw wystąpić o zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Co w sytuacji, gdy małoletnie dziecko nie ma miejsca zamieszkania w Polsce?

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi art. 596 § 1 kodeksu postępowania cywilnego i taki wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, Wydziału VI Rodzinnego i Nieletnich. Dopiero po uzyskaniu zgody możliwe jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed konsulem w imieniu małoletniego dziecka.

W następnym numerze:

 • O prawie brytyjskim: System sądownictwa w Wielkiej Brytanii
 • O Brexicie: Podsumowanie najnowszych wiadomości
 • Dla Polskich Przedsiębiorców: Porównanie form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Wielkiej Brytanii
 • Porada prawna: Pytanieo rozwód, gdy małżonkowie przebywają w różnych krajach

ADRES REDAKCJI:

EPOQUE Kancelaria Adwokacka, ul. Piłsudskiego 10, 38-400 Krosno, Polska

Wpis w rejestrze dzienników i czasopism nr 248.

Email: office@angielskieprawodlapolakow.com

Tel. PL: (048) 507 205 077

Tel. UK: (044) 742 439 6323

http://www.angielskieprawodlapolakow.com

 

WSPÓŁPRACA:W celu przedstawienia oferty współpracy/projektu prosimy o kontakt na powyższy adres email. Nie przyjmujemy ofert sponsorowanych publikacji ani reklam.

NOTA PRAWNA: Artykuły oraz pozostała treść umieszczona w niniejszym dwutygodniku niestanowią porady prawnej ani opinii prawnej. Materiały odzwierciedlają jedynie indywidualne poglądy Autorki na określone zagadnienia prawne i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Treści prezentowane przez Autorkę nie odzwierciedlają poglądu żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej, a także żadnej instytucji państwowej. Autorka nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści znajdujących się w dwutygodniku. Każdy Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autorkę dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. Czytelnik nie jest związany opiniami przedstawianymi w artykułach i komentarzach do publikacji elektronicznych przez Autorkę oraz osoby trzecie.

Podróżowanie ze zwierzętami domowymi do Anglii: psy, koty i fretki na brytyjskiej granicy

Zwykły wpis

A Dog's Life

Podróżując ze zwierzętami domowymi (psem, kotem lub fretką) można przekroczyć granicę wjeżdżając/wyjeżdżając do/z Wielkiej Brytanii, jeśli zwierzę:

 • zostało zaczipowane,
 • posiada paszport albo oficjalny certyfikat weterynaryjny,
 • zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a dodatkowo należy przedstawić wynik badania krwi w przypadku przyjazdu z państwa niewymienionego na liście.

Psy zwykle muszą przejść przed podróżą terapię odrobaczeniową.

Zwierzę może zostać skierowane do kwarantanny na okres nawet do 4 miesięcy, jeśli nie spełnia warunków wymienionych wyżej. Ponadto, może zostać mu odmówione prawo przekroczenia granicy w przypadku podróży drogą morską. Właściciel odpowiada za wszystkie opłaty i ewentualne nałożone kary.

Dodatkowe warunki muszą zostać spełnione, jeśli zwierzę:

 • ma zostać sprzedane w Wielkiej Brytanii, a pochodzi z innego państwa UE lub spoza tego obszaru,
 • powraca na stałe do Wielkiej Brytanii z obszaru UE lub spoza tego obszaru.

Inne zasady są stosowane przy przekraczaniu granic innych państw.

Czytaj dalej

Punkt Weryfikacji Ofert Pracy- Darmowa Weryfikacja – Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi

Zwykły wpis

jpg_PWOP_01-59a9123f

Wpis stanowi spełnienie obietnicy udzielonej PWOP podczas IX Kongresu Kobiet w Poznaniu dotyczącej umieszczenia informacji o ich bardzo przydatnej inicjatywie dla osób poszukujących pracy w kraju i za granicą.

Nie każda oferta pracy jest zgodna z obietnicami!

Każdego roku tysiące mężczyzna i kobiet jest oszukiwanych i sprzedawanych do prac przymusowej.

PWOP sprawdza krajowe i zagraniczne oferty pracy pod względem ich legalności i rzetelności każdemu, kto przyjdzie z ofertą.

Ponadto, PWOP utrzymuje kontakt z osobami, gdy wyjadą do pracy w UE. Udzielają informacji o prawach przysługujących w danym kraju.

Bądź uważny, jeśli napotkasz następujące sytuacje. Traktuj je jak potencjalne zagrożenie.

Jak się zabezpieczyć przed byciem współczesnym niewolnikiem?

Czytaj dalej

Zatarcie skazania w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej: przegląd prawa

Zwykły wpis

Hands-Coming-THrough-Jail-House-Criminal-Investigations-495x400

Czym jest zatarcie skazania?

Okres potrzebny do zatarcia skazania to okres do uznania, że nie doszło do skazania lub innego ukarania.  Okres jest ustalony przez dyspozycję administracyjną albo zależny od rodzaju skazania. Okres ten oblicza się od daty skazania, odnotowania pouczenia albo zakończenia skazania.

Należy mieć na uwadze, że okres potrzebny do zatarcia skazania ustalany jest na podstawie regulacji prawnych właściwych dla danego systemu prawnego, stąd inne regulacje stosuje się w Anglii i Walii, a inne w Szkocji czy też Irlandii Północnej.

To oznacza, że certyfikat „Basic Disclosure certificate” wydawany przez  Disclosure Scotland może się różnić od tego wydawanego w Anglii, Walii i Irlandii Północnej.

Poniżej przedstawiam okresy, po których upływie może dojść do zatarcia skazania z uwzględnieniem adresu zamieszkania danego wnioskodawcy (adres w Anglii i Walii lub w Szkocji czy Irlandii Północnej):

ANGLIA I WALIA 

W przypadku skazanych, których adres miejsca zamieszkania znajduje się w Anglii lub Walii obowiązują następujące okresy zatarcia skazania:

Dorośli – jeśli w dniu skazania skazany ukończył 18 lat i więcej

Rodzaj/długość kary  Zatarcie skazania
Kara pozbawienia wolności powyżej 48 miesięcy Nie ulega zatarciu
Kara pozbawienia wolności powyżej 30 do 48 miesięcy. 7 lat
Kara pozbawienia wolności powyżej 6 do 30 miesięcy 4 lata
Kara pozbawienia wolności 6 miesięcy lub mniej 2 lata
Nadzór kuratora 12 miesięcy
Praca społeczna 12 miesięcy*
Grzywna 1 rok
Warunkowe zwolnienie Ostatni dzień obowiązywania
Odszkodowanie Pełna zapłata
Zwolnienie bezwarunkowe Bez okresu do zatarcia

* Tam, gdzie postanowienie sądu nie określa ostatniego dnia, w którym postanowienie  obowiązuje to okres potrzebny do zatarcia skazania wynosi 2 lata licząc od dnia skazania. Czytaj dalej

Dokument Deed Poll w prawie brytyjskim

Zwykły wpis

name-change-by-deed-poll

Dokument o nazwie Deed Poll to dokument, który uprawnia osoby fizyczne do dokonania określonych czynności. Najczęściej ta instytucja prawna wykorzystywana jest do zmiany imienia/nazwiska. W efekcie Deed Poll stał się powszechnie znanym narzędziem do oficjalnej zmiany imienia/nazwiska.

Znany jest również jako „akt zmiany imienia” i stosowany głównie w Wielkiej Brytanii.  Deed Poll uprawnia osobę do:

 • zrzeczenia się lub porzucenia imienia (imion),
 • używania nowego imienia (imion) stale,
 • zwracania się do niej zgodnie ze zmianą.

Jeśli Deed Poll został sporządzony, musi być egzekwowany. To oznacza, że po podpisaniu i datowaniu staje się dokumentem poświadczonym. Osoba poświadczająca dokument musi spełnić następujące wymagania: Czytaj dalej

Zmiana nazwiska dziecka w akcie urodzenia; przepisy brytyjskie

Zwykły wpis

birth_large

Kto może zmienić imię w akcie urodzenia?

Tylko matka, ojciec lub opiekun dziecka może ubiegać się o zmianę imienia dziecka. Inaczej mówiąc, każdy kto posiada władzę rodzicielską. Jeśli dziecko zostało ochrzczone to urzędnik zajmujący się rejestrem chrztów wypełnia właściwy formularz.

Zmiana imienia 

Prawo zezwala na zmianę imienia w rejestrze poprzez dodanie tego, które nadano podczas chrztu albo poprzez inną zmianę w ciągu 12 miesięcy od rejestracji narodzin dziecka.

Imię może zostać zmienione w rejestrze tylko raz. Jeśli dziecko zostało ochrzczone w ciągu 12 miesięcy od rejestracji narodzin, może zostać dodane tylko to imię nadane podczas chrztu.

Jeśli dziecko otrzymało imię podczas chrztu:

Formularz form 13 (albo form 13w dla urodzeń w Walii) powinien zostać przedstawiony pastorowi albo księdzu w celu wypełnienia go (zwykle za niewielką opłatą). Następnie należy zwrócić wypełniony formularz do rejestracji w urzędzie stanu cywilnego i dodanie imion w sekcji 17 (na końcu oryginalnego certyfikatu urodzenia). Czytaj dalej

Śmierć w Anglii i co dalej? Sprowadzenie zwłok lub prochów do Polski/Anglii

Zwykły wpis

death_large

W Wielkiej Brytanii w związku ze śmiercią osoby przewidziano szereg obowiązków związanych ze zgłoszeniem i rejestracją zgonu oraz organizacją pogrzebu. Wśród nich wymienia się:

 1. Uzyskanie certyfikatu od lekarza GP albo ze szpitala. Następnie na tej podstawie należy zarejestrować zgon.
 2. Rejestracja zgonu w ciągu 5 dni (8 dni w Szkocji). Następnie uzyskane dokumenty będą potrzebne do organizacji pogrzebu.
 3. Organizacja pogrzebu – w tym celu można skorzystać z usług firm oferujący pomoc w tym zakresie albo zorganizować go samodzielnie.

W celu zgłoszenia zgonu można skorzystać z usługi Tell Us Once i dzięki temu poinformować o tym fakcie różne organizacje państwowe.

Nie ma potrzeby, aby od razu zajmować się kwestiami związanymi z postępowaniem spadkowym.

Rejestracja zgonu

Jeśli zgon został zgłoszony u koronera (w Szkocji ‚Procurator Fiscal’), nie można zarejestrować zgonu do czasu aż koroner wyda zgodę na to.

W celu rejestracji zgonu wykorzystać można narzędzie znajdujące się pod tym linkiem: register a death tool. Dzięki niemu można ustalić czy samodzielna rejestracja będzie możliwa i jakie dane będą do tego potrzebne.

Jeśli zgon został zgłoszony koronerowi

Lekarz może zgłosić zgon do koronera jeśli:

 • przyczyna zgonu jest nieznana
 • zgon nastąpił w okolicznościach wskazujących na nienaturalną przyczynę śmierci lub w wyniku zastosowanej przemocy
 • zgon nastąpił nagle lub w sposób niewytłumaczalny
 • osoba zmarła nie była leczona w związku z chorobą
 • certyfikat medyczny jest niedostępny
 • lekarz nie widział osoby zmarłej, a podpisał dokumentację medyczną w ciągu 14 dni przed śmiercią albo po niej
 • śmierć nastąpiła podczas operacji albo przed wyjściem ze stanu znieczulenia
 • certyfikat medyczny sugeruje, że śmierć mogła nastąpić w skutek choroby przemysłowej lub zatrucia przemysłowego

Możliwe jest kategorycznie wskazanie, że przyczyna śmierci jest jasna, gdy:

 1. Lekarz podpisał certyfikat medyczny.
 2. Certyfikat medyczny zostanie przedstawiony do rejestracji.
 3. Koroner wyda certyfikat do rejestracji potwierdzający, że sekcja zwłok nie jest potrzebna.

Sekcja zwłok (post-mortem)

Koroner może zdecydować o przeprowadzeniu sekcji zwłok, jeśli będzie to potrzebne celem ustalenia przyczyny śmierci. Sekcja zwłok może zostać przeprowadzona w szpitalu oraz w zakładzie pogrzebowym.

Nie można sprzeciwić się decyzji o przeprowadzeniu sekcji zwłok, ale można uzyskać od koronera informacje (oraz lekarza GP) – kiedy i gdzie sekcja zwłok zostanie przeprowadzona.

Po sekcji zwłok

Koroner wyda ciało tylko jeśli sekcja zostanie ukończona i nie pojawi się potrzeba przeprowadzania dodatkowych badań. Jeśli ciało zostało wydane bez zwołania posiedzenia, koroner wyśle formularz  (‘Pink Form – form 100B’) w celu rejestracji przyczyny zgonu.

Koroner sporządzi i prześle certyfikat ‘Certificate of Coroner – form Cremation 6’, jeśli ciało ma zostać skremowane.

Jeśli koroner zdecyduje o zwołaniu posiedzenia

Koroner musi wszcząć postępowanie, jeśli przyczyna śmirci jest nieznana albo jeśli:

 • prawdopodobnie osoba zmarła z przyczyn nienaturalnych albo w wyniku użytej przemocy
 • osoba zmarła w zakładzie karnym albo w areszcie policyjnym.

Nie można dokonać rejestracji śmierci aż do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez koronera. W takim przypadku to koroner jest odpowiedzialny za przygotowanie i przesłanie stosownej dokumentacji do rejestracji zgonu.

Co prawda, zgon nie może zostać zarejestrowany przed zakończeniem postępowania, ale koroner może wydać tymczasowy certyfikat zgonu. Tym dokumentem można się posługiwać przed urzędami oraz w postępowaniu spadkowym (dot. testamentu, probate).

Gdy posiedzenie zostanie zakończone to koroner zleca urzędowi, co należy wpisać w rejestrze.

Organizacja pogrzebu

Pogrzeb może się odbyć, jeśli zgon został zarejestrowany. Wiele osób korzysta z usług tzw. ‚a funeral director’ albo organizuje pogrzeb na własną rękę.

Osoba organizująca pogrzeby ‚Funeral director’

Przy organizacji pogrzebu warto wybrać takiego właściciela firmy pogrzebowej, który jest członkiem jednej z poniższych organizacji:

Wskazane wyżej organizacje posiadają Kodeks Etyki, który jego członkowie muszą przestrzegać. Na żądanie klienta muszą również wydać cennik usług.

Niektóre władze lokalne same posiadają w ofercie usługi pogrzebowe np. dla pogrzebów świeckich. W organizacji pogrzebu świeckiego może pomóc również British Humanist Association oraz Institute of Civil Funerals.

Samodzielna organizacja pogrzebu

Należy skontaktować się z Departamentem Cmentarzy i Krematoriów w lokalnej radzie, aby ustalić szczegóły organizowanego pogrzebu.

Koszty pogrzebu

Koszty pogrzebu obejmują:

 • wynagrodzenie dla firmy pogrzebowej
 • opłaty, które osoba organizująca pogrzeb uiszcza w imieniu klienta tj. opłaty dla cmentarza lub krematorium czy opłaty za ogłoszenie o śmierci (klepsydry, ogłoszenia prasowe)
 • opłaty za pochówek lub kremację dla lokalnych władz.

Na rachunku od organizatora pogrzebu powinny się znaleźć wyszczególnione te w/w wydatki

Finansowanie pogrzebu

Pogrzeb może zostać opłacony:

 • z planu finansowego, który opłaciła osoba zmarła np. z ubezpieczenia,
 • przez członka rodziny, osobę bliską, znajomych osoby zmarłej,
 • z majątku osoby zmarłej np. oszczędności, a w celu uzyskania dostępu do tych środków należy ubiegać o ‘grant of representation’ (czasami nazywany również jako probate ‘applying for probate’).

W razie problemów z opłaceniem kosztów pogrzebu można ubiegać się o Funeral Payment.

Przewiezienie zwłok za granicę

Aby wywieść zwłoki za granicę należy uzyskać na to zgodę. W tym celu należy wnieść o zgodę co najmniej 4 dni przed planowanym terminem wywiezienia zwłok.

Należy skontaktować się z właściwym koronerem, ich lista dla Anglii i Walii znajduje się tutaj: Coroners’ Society of England and Wales website.

Inne procedury obowiązują w Szkocji i Irlandii Północnej.

Tell Us Once

Usługa Tell Us Once pozwala na zgłoszenie zgonu wszystkim instytucjom państwowym.

Jeśli rejestrujesz zgon, urzędnik:

 • poinformuje, czy ta usługa jest dostępna w Twojej okolicy
 • wskaże numer telefonu
 • poda unikalny numer referencyjny w celu skorzystania z usługi online  Tell Us Once service  albo telefonicznie.

Przed skorzystaniem z usługi Tell Us Once

Należy przygotować następujące dane przed skorzystaniem z usługi Tell Us Once:

 • data urodzenia osoby zmarłej
 • jej numer NIN (National Insurance number)
 • jej numer prawo jazdy
 • numer rejestracyjny jej samochodu
 • numer paszportu

Potrzebne będzie również podanie następujących danych:

 • szczegóły dotyczące pobieranych zasiłków lub uprawnień np. do renty,
 • szczegóły dotyczące korzystania z usług lokalnych władz np. Blue Badge,
 • dane, w tym imię i nazwisko oraz adres najbliższego krewnego,
 • imię i nazwisko oraz adres żyjącego małżonka/ki albo partnera/ki,
 • imię i nazwisko oraz adres i dane kontaktowe osoby lub instytucji, która zajmuje się majątkiem osoby zmarłej (dot. nieruchomości, oszczędności),
 • dane dotyczące jakichkolwiek uprawnień, które pobierała osoba zmarła ze środków publicznych lub ze środków sił zbrojnych.

Aby móc ujawnić dane najbliższego krewnego, zarządcy majątku albo osoby, która wspólnie z osobą zmarłą pobierała zasiłki należy wcześniej uzyskać ich zgodę.

Poprzez skorzystanie z usługi Tell Us Once równocześnie poinformujesz

Tell Us Once zgłosi zgon następującym instytucjom:

 • Urząd Skarbowy (HM Revenue and Customs; HMRC),
 • Departament Pracy i Rent (Department for Work and Pensions; DWP) – w celu anulowania zasiłków np. Income Support,
 • Urząd Paszportowy  (Passport Office) – aby anulować brytyjski paszport,
 • Agencję Rządową ds. Pobierania Podatku Drogowego i wydawania Prawo Jazdy (Driver and Vehicle Licensing Agency; DVLA) – aby anulować prawo jazdy osoby zmarłej i usunąć ją z listy posiadaczy do 5 pojazdów,
 • lokalna rada – aby anulować zasiłki Housing Benefit, Council Tax Benefit i Blue Badge oraz aby poinformować instytucje zarządzające nieruchomościami (np. spowoduje to usunięcie osoby zmarłej z listy wyborczej zarządów nieruchomości),
 • Skarb Państwa i siły zbrojne – aby usunąć z listy osób pobierających emerytury.

Inna procedura obowiązuje w celu aktualizacji rejestrów nieruchomości oraz gdy osoba, która zmarła była właścicielem nieruchomości.

Co jeśli usługa Tell Us Once nie jest dostępna w danej lokalizacji?

Należy poinformować odpowiednie organizacje o śmierci osoby zmarłej osobiście jeśli:

 • nie ma możliwości skorzystania z usługi Tell Us Once w danej okolicy
 • nie chcesz korzystać z tej usługi
 • osoba zmarła za granicą, gdzie usługa nie jest dostępna

Ta usługa nie jest dostępna w Irlandii Północnej i w następujących lokalizacjach:

 • Brighton and Hove
 • Croydon
 • East Sussex
 • Eastbourne
 • Hammersmith and Fulham
 • Harrow
 • Hastings
 • Lewes
 • Liverpool
 • Manchester
 • Medway
 • Rother
 • Wealden

Banki i inne organizacje finansowe

Należy skontaktować się z instytucją finansową, gdzie osoba zmarła posiadała rachunek bankowy, kredyt, kredyt hipoteczny, pożyczkę czy ubezpieczenie w celu zmiany danych albo innego uregulowania zaistniałej sytuacji.

Kwestie dotyczące podatków i zasiłków

Korzystając z usługi Tell Us Once Urząd Skarbowy oraz Departament Pracy i Emerytur skontaktuje się ze zgłaszającym w celu uregulowania sytuacji.

Do jakich organizacji należy się zwrócić

Należy skontaktować się z następującymi organizacjami, jeśli nie korzystasz z usługi Tell Us Once:

1. Brytyjski Urząd Skarbowy (HM Revenue and Customs; HMRC)

Należy się skontaktować z HMRC i dzięki temu można uzyskać następujące informacje dotyczące osoby zmarłej:

 • czy urząd będzie żądał zapłaty podatku czy może go zwróci,
 • czy należy złożyć formularz podatkowy Self Assessment tax return na rzecz osoby zmarłej np. w sytuacji, gdy uzyskiwany jest nadal dochód z nieruchomości, której właścicielem ona była.

Aby ustalić, jakie są właściwe dokumenty do wypełnienia w konkretnej sprawie można skorzystać z wyszukiwarki (online) uprawnień przysługujących w związku z żałobą  bereavement tool, które oferuje Urząd Skarbowy.

2. Brytyjski Urząd Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance (NI) Contributions Office)

Należy skontaktować się również z NI Contributions Office, aby anulować numer NI osoby zmarłej.

3. Urząd Zasiłków dla dzieci (Child Benefit Office)

W ciągu 8 tygodni od dnia śmierci dziecka lub rodzica należy poinformować urząd Child Benefit Office.

4. Brytyjski Urząd Zwolnień Podatkowych (Tax Credit Office)

W ciągu 1 miesiąca od dnia śmierci dziecka albo małżonka/ki (partnera/ki) należy poinformować o tym urząd Tax Credit Office.

5. Departament Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions; DWP)

Należy poinformować również Departament Pracy i Emerytur, aby anulować uprawnienia do zasiłków i innych praw, w tym emerytur państwowych osoby zmarłej. Urzędnicy w Departamencie poinformują, czy przysługuje wsparcie finansowe na pokrycie kosztów pogrzebu i innych wydatków.

Kontakt w tej sprawie:
Telefon: 0345 606 0265
Wiadomości tekstowe: 0345 606 0285
W języku walijskim: 0345 606 0275

Brytyjskie emerytury

Różne procedury znajdują zastosowanie w przypadku różnych emerytur:

Aby ustalić, co należy zrobić, aby zatrzymać wypłatę emerytury osobistej albo pracowniczej skorzystać można z  the Pension Tracing Service

W celu anulowania emerytury wojskowej należy skontaktować się z Veterans UK.

Prawo reprezentowania osoby zmarłej (grant of representation ‘probate’)

Wraz ze zgonem może pojawić się potrzeba ubiegania się o prawo reprezentowania interesów osoby zmarłej. Taki akt prawny daje m.in. prawo decydowania o majątku osoby zmarłej  (probate).

W Szkocji ta procedura nazywana jest ‘confirmation’.

Uzyskanie pomocy

Aby uzyskać pomoc w sprawie podatków osoby zmarłej można skorzystać z pomocy Urzędu Skarbowego albo ze wspracia odpowiedniego specjalisty.

Można również ubiegać się o darmową poradę w przypadku niskich dochodów.

Co jeśli umrze niemowlę albo dziecko

W przypadku śmierci dziecka należy również zarejestrować zgon w normalnej procedurze, ale może pojawić się konieczność zgłoszenia śmierci dziecka jeszcze innym organizacjom w zależności od okoliczności danej sytuacji.

Zasiłki dla dzieci

Należy niezwłocznie poinformować Child Benefit Office o zgonie dziecka, jeśli pobierane są zasiłki.

Wypłaty zasiłków dla dzieci zwykle kontynuowane są przez okres 8 tygodni po śmierci dziecka.

Jeśli dziecko zmarło przed złożeniem wniosku o zasiłek to nadal można ubiegać się o jego wypłatę.

Jeśli dojdzie do śmierci niemowlęcia?

W przypadku śmierci niemowlęcia przysługuje wypłata zasiłków dla dzieci przez okres 8 tygodni, o ile wniosek zostanie zgłoszony w terminie 3 miesięcy od śmierci dziecka.

Jeśli dziecko umrze przed końcem tygodnia, w którym się urodziło to 8 tygodniowy okres zaczyna się od najbliższego poniedziałku następującego po śmierci dziecka.

Jeśli dziecko urodziło się martwe?

Nie można w takim przypadku ubiegać się o zasiłek dla dzieci.

Zwolnienia podatkowe

Jeśli uzyskiwane są zwolnienia i zasiłki podatkowe należy w terminie 1 miesiąca od dnia śmierci dziecka poinformować o tym Tax Credit Office. Zaniechanie tego obowiązku może się wiązać z:

 • koniecznością zwrotu nadpłaconych zasiłków
 • nieuzyskanie pełnej kwoty należnego podatku do wypłaty dla uprawnionego

Prawo do uzyskiwania tax credits przysługuje w ciągu 8 tygodni od dnia śmierci.

Nawet jeśli dziecko zmarło to ciągle można ubiegać się o zasiłki i zwolnienia podatkowe. Wyjątek stanowi przypadek, gdy dziecko urodziło się martwe. Aby dowiedzieć się więcej i otrzymać formularz odpowiedniego wniosku należy skontaktować się z infolinią tax credits helpline. 

Zasiłek macierzyński

Można również ubiegać się o zasiłek macierzyński, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka.

Urlop macierzyński i tacierzyński oraz wypłaty zasiłku

Rodzic ciągle kwalifikuje się do uzyskania urlopu i wypłaty zasiłku, jeśli dziecko:

 • urodziło się martwe, ale upłynął 24 tydzień ciąży
 • zmarło po narodzinach

Wypłaty z powierniczych funduszy dla dzieci

Jeśli dziecko umrze to ich środki zgromadzone na koncie powierniczym przechodzą do majątku spadkowego i podlegają dziedziczeniu.

Zgon za granicą

Należy zarejestrować zgon w miejscu, gdzie doszło do śmierci (w innym kraju).

W niektórych krajach można dokonać zarejestracji zgonu w Wielkiej Brytanii poprzez instytucje dyplomatyczne albo inne współpracujące z brytyjskimi.

Jeśli osoba zmarła zagranicą, a pobierała emeryturę to również należy poinformować o tym fakcie the International Pension Centre.

Z usługi Tell Us Once można skorzystać jeśli osoba zmarła w:

 • w krajach Wspólnoty Narodów
 • w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • w Szwajcarii

Inne procedury obowiązują przy sprowadzeniu zwłok do Wielkiej Brytanii w zależności od:

 • tego, czy zwłoki mają zostać pochowane albo skremowane
 • tego, czy zwłoki zostały skremowane za granicą i sprowadzane są tylko jej prochy

Inne procedury obowiązują w Szkocji i Irlandii Północnej.

Sprowadzenie zwłok

Aby sprowadzić zwłoki do Wielkiej Brytanii należy:

 • uzyskać certyfikat zgonu przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego
 • uzyskać pozwolenie od koronera (albo odpowiedni inny organ) w kraju, gdzie doszło do zgonu
 • poinformować koronera w Wielkiej Brytanii, jeśli śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych lub okoliczności śmierci świadczą, że doszło do użycia przemocy.

W razie pytań należ skontaktować się z brytyjskim konsulatem, ambasadą albo inną instytucją reprezentującą władze brytyjskie w kraju, gdzie doszło do zgonu.

Kontakt z brytyjskim urzędem stanu cywilnego

Gdy zwłoki zostaną sprowadzone do Wielkiej Brytanii należy uzyskać akt/certyfikat zgonu w urzędzie właściwym ze względu na miejsce organizacji pogrzebu.

Gdy zgon zostanie zarejestrowany za granicą to urzędnik w urzędzie wyda certyfikat o nazwie ‘certificate of no liability to register’. Ten dokument należy przedstawić osobie organizującej pogrzeb.

Jeśli rodzina samodzielnie organizuje pogrzeb  to należy oddać ten certyfikat po pogrzebie. Należy tego dokonać w ciągu 96 godzin.

Gdy koroner był zaangażowany w postępowanie?

Jeśli przyczyna śmierci była nieznana lub nienaturalna albo doszło do nagłej śmierci w okolicznościach wskazujących na użycie przemocy to koroner zwykle wszczyna postępowanie nazywane ‚inquest’.

Jeśli osoba zmarła ma zostać skremowana należy uzyskać od koronera formularz ‚form ‘Cremation 6’.

Sprowadzenie prochów do Wielkiej Brytanii

Aby przekroczyć granicę ze zwłokami ludzkimi zwykle należy posiadać następujące dokumenty:

 • akt/certyfikat zgonu
 • certyfikat kremacji

Każdy kraj posiada własne regulacje w zakresie wyjazdu z prochami ludzkimi i mogą się pojawić dodatkowe wymagania. Na granicy należy wypełnić standardowy formularz dla Urzędu Celnego.

Należy ustalić przed podróżą, czy można przewieźć prochy ludzkie w bagażu podręcznym czy też w bagażu rejestrowanym. Mogą pojawić się wymagania, co do przewożenia ich w niemetalowym pojemniku, tak aby mogły zostać prześwietlone.

Oczywistym jest, że jeśli osoba bliska życzy sobie przeprowadzenia postępowania przez koronera w Wielkiej Brytanii celem ustalenia przyczyn śmierci to nie powinna kremować zwłok za granicą.

Sprowadzenie prochów do Polski

Na podstawie art. 14 i następnych polskiej ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania w Polsce należy uzyskać:

 1. pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane; pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym (zwolnione z opłat),
 2. zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa w pkt 1, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie Tabeli opłat konsularnych Ambasady RP w Londynie opłata w kwocie 40 funtów plus opłata za przesyłkę).

Pozwolenia i zaświadczenia wydawane są w ciągu 3 dni. Dodatkowo wymagane są inne dokumenty tj.

 • przy przewozie zwłok w postaci szczątków: akt zgonu, zaświadczenie, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną, zaświadczenie z zakładu pogrzebowego o spełnieniu wymagań dla przewozu szczątków (zaświadczenie od koronera nie jest wymagane w Polsce).
 • przy przewozie zwłok w postaci prochów: akt zgonu, zaświadczenie o kremacji oraz zaświadczenie z zakładu pogrzebowego o tym, że urna jest z metalu i zawiera wyłącznie prochy osoby zmarłej.

Kolejno po sprowadzeniu zwłok do Polski pojawić się może konieczność uzyskania zezwolenia na transport drogowy zwłok w kraju (przy przewozach powyżej 60 km). Zawsze zezwolenie jest wymagane przy krajowym transporcie kolejowym, samolotowym i wodnym.

Stan prawny na dzień: 1 listopada 2017 roku

Czytaj dalej