Angielskie Prawo dla Polaków, nr 1, 16/04/2018

Zwykły wpis

 

Angielskie Prawo dla Polaków XXX-page-001Drodzy Czytelnicy,

Niezmiernie mi miło przedstawić Państwu pierwszy numer dwutygodnika „Angielskie Prawo dla Polaków”. Wcześniej był to blog prawniczy o tym samym tytule, ale ze względu na zainteresowanie poruszaną tematyką autorka bloga podjęła decyzję o jego przekształceniu. Czasopismo zostało zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Krośnie pod numerem 248.

Grupę odbiorców mają stanowić głównie Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów poruszać będzie sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to: Solidarność 60 milionów Polaków

Redaktorem naczelnym jest adwokat Judyta Kasperkiewicz, która wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą w Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Izraelu, w tym w jednej z kancelarii prawnych z londyńskiego City of London i już od 2014 roku wspiera brytyjską Polonię w rozwiązywaniu jej problemów prawnych. Nie są jej obce problemy Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Aby jeszcze bardziej efektywnie działać współpracuje z polskimi i brytyjskimi prawnikami (solicitos i barristers), przedsiębiorcami oraz różnorakimi organizacjami działającymi na rzecz Polonii. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką w Polsce i udziela zdalnie porad prawnych Polakom z Wielkiej Brytanii i innych państw w zakresie prawa polskiego. Od maja 2018 roku możliwe będą konsultacje prawne z nią w Londynie.

Każdy z kolejnych numerów będzie zawierał informacje i komentarze o postępie w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, cykl artykułów na aktualnie omawiany temat oraz przykład najczęściej zadawanych pytań prawnych wraz z odpowiedziami. W tym wydaniu rozpoczyna się cykl publikacji dla Polskich Przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

 Z wyrazami szacunku,

adw. Judyta Kasperkiewicz

PRAWO BRYTYJSKIE – WPROWADZENIE

Prawo brytyjskieto prawo precedensowe, inaczej nazywane Common law, które tworzone jest w drodze wyroków sądowych. Każdy z wyroków stanowi oficjalne źródło prawa powszechnie obowiązującego.

Precedens składa się z dwóch elementów:ratio decidendi,które jest wiążącą propozycją rozstrzygnięcia kwestii prawnych oraz obiter dictum,które stanowi propozycję rozstrzygnięcia kwestii prawnych niemających kluczowego znaczenia dla sprawy.W związku z powyższym, najistotniejsza z punktu widzenia rozstrzygania podobnych spraw w przyszłości jest reguła precedensu, czyli ratio decidendi. Do czasu jej unieważnienia wiąże sądy niższej instancji i sądy apelacyjne, ale nie jest wiążąca dla Sądu Najwyższego. Wspomnieć należy jeszcze o zasadzie stare decisis, która określa szczegółowo zasady związania.

Precedens może zostać wzruszony, a sama reguła precedensu może ulec zestarzeniu w związku ze zmianami zachodzącymi w życiu i moralności społeczeństwa. Zawsze istnieje również ryzyko powstania sprzeczności precedensu z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto, poniżej wymienione konstrukcje prawne mają możliwość wzruszenia precedensu:

Overrulling,co oznacza unieważnienie precedensu i może być dokonane tylko przez sąd niezwiązany unieważnianym precedensem.

– Distinguishing,czyli odmienne orzeczenie jest możliwe, wtedy, gdy sąd orzekający (nawet jeśli związany jest precedensem) stwierdzi istnienie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym bieżącej sprawy a okolicznościami faktycznymi, jakie miały miejsce w sprawie precedensowej.

Z kolei w sytuacji, gdy dla aktualnie rozstrzyganej sprawy brak jest wiążącego precedensu mówi się, że mamy do czynienia z tzw. case of first impression (sprawą jeszcze nierozpoznaną), co umożliwia sędziemu rozstrzyganie bądź w oparciu o własne poczucie sprawiedliwości bądź poprzez analogię do innych spraw precedensowych.

Po wskazaniu powyższych charakterystycznych zasad prawa brytyjskiego widoczna jest całkowita odmienność od prawa kontynentalnego, w tym prawa polskiego. Obecnie wiele obszarów prawa zostało zharmonizowanych ze względu na członkostwo Polski i Wielkiej Brytanii w UE, ale już niedługo relacje społeczno-prawno-gospodarcze znowu ulegną zmianie.

O BREXICIE

Referendum: Od czasu podjęcia decyzji przez Brytyjczyków o Brexicie podczas referendum, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku, ciągle nie są znane warunki, jakie będą regulowały stosunki między krajami członkowskimi Unii Europejskiej a Wielką Brytanią po jej wyjściu ze Wspólnoty. Chociaż w marcu tego roku 27 państw członkowskich zatwierdziło projekt porozumienia, to wiele kwestii pozostaje jeszcze niejasnych. Ta sytuacja wpływa negatywnie na nastroje, ale również na kondycję gospodarki brytyjskiej.

Negocjacje: Okres 2-letnich negocjacji rozpoczął się 29 marca 2017 roku, kiedy to Wielka Brytania powołała się na art. 50 Traktatu lizbońskiego, a sam proces wyjścia z UE ma się rozpocząć 29 marca 2019 roku i może potrwać ponad 20 miesięcy. Jak potwierdzają negocjatorzy do tego czasu do osób przyjeżdzających do Wielkiej Brytanii stosować się będzie obecnie obowiązujące przepisy. Aby zachować te terminy, rozmowy muszą zakończyć się do jesieni 2018 roku, tak aby umożliwić ratyfikację umowy ws. Brexitu krajom członkowskim. Głównym unijnym negocjatorem jest francuski polityk Michel Barnier a Wielką Brytanię reprezentuje David Davis minister ds. wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w gabinecie Premier Theresy May.

Wyjście z UE: Aktualnie coraz głośniej się mówi o problemie uregulowania granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z unii celnej.

Polacy a Brexit: Dla Polaków najistotniejsze są kwestie związane z prawem imigracyjnym i zachowaniem obecnego statusu. Niestety żadnych gwarancji nie udzielono.  W związku z tym, że ciągle trwają negocjacje, to trudno o jakiekolwiek kategoryczne stwierdzenia. Jednakże sami Brytyjczycy podkreślają, że zdają sobie sprawę z wagi imigrantów dla ich kraju, więc zmiany mogą nie być aż tak drastyczne, a jedynie elementem gry negocjacyjnej.

Strona brytyjska stara się uspokajać opinię publiczną i w tym celu organizowane są spotkania informacyjne i konsultowane propozycje zmian.

Przykładem takiej inicjatywy jest projekt „EU citizens’ Rights Project” wdrażany w Szkocji, który przewiduje szeroką akcję informacyjną w Internecie oraz podczas spotkań, które zaplanowano w Edynburgu (28 kwietnia 2018 roku), Aberdeen (30 kwietnia 2018 roku) i Glasgow (2 maja 2018 roku).  Więcej o projekcie: http://www.publicpolicyevents.com/eu-citizens-rights-project/

DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 2004 roku, kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej znacznie wzrosła liczba obywateli polskich w tym kraju, a to ze względu na kluczowe dla relacji unijnych, w tym między Wielką Brytanią a krajami członkowskimi UE przysługujące prawa podstawowe w postaci swobody przepływu osób, usług, towarów oraz kapitału. Zgodnie z danymi brytyjskiego Urzędu Statystycznego (Office of National Statistics) w 2017 roku populacja Polaków w Wielkiej Brytanii przekroczyła 1,02 mln. Obywatele Polski stanowią największą mniejszość narodową, wyprzedzając obywateli Indii (362 tys.), Irlandii (335 tys.) i Rumunii (328 tys.), a Polki rodzą średnio około 20 tys. dzieci każdego roku w Wielkiej Brytanii, co stanowi również najwyższy wynik wśród imigrantek (3% wszystkich urodzin).

Różne źródła podają odmienne dane, ale można przyjąć, że liczba polskich przedsiębiorców prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii to około 40 tys., a w tę liczbę wliczane są też osoby samozatrudnione.

Biorąc pod uwagę decyzję o założeniu działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 1. Kwota wolna od podatku: aktualnie „Tax allowance” wynosi £11.850 a w Polsce jest to 8.000 zł za 2018 rok (6.600 zł za rok 2017)
 2. Podatek dochodowy „Income Tax”(obecny rok podatkowy trwa od 6/04/2018 do 5/04/2019)i obowiązują następujące stawki:

– 0% do kwoty dochodu £11.850

– 20% od £11,851 do £46,350 kwoty dochodu

– 40% od £46,351 do £150,000 kwoty dochodu

– 45% powyżej £150,000 kwoty dochodu.

Podczas, gdy w Polsce mamy 18% podatek dochodowy do kwoty85.528 zł podstawy obliczenia podatku, a następnie 15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

 1. Ubezpieczenie społeczne „National Insurance Contribution”przy najczęściej wybieranej formie samozatrudnienia wynosi £95 tygodniowo przy dochodach od £6.205,00 i więcej (Class 2), a gdy dochody wynoszą £8.424,00 i więcej (Class 4) rozróżnia się dwie podklasy: 9%, gdy jest to przedział od £8,424 do £46,350albo 2% powyżej £46,350. W Polsce przy minimalnej podstawie składka ZUS dla rozpoczynających działalność w okresie pierwszych 2 lat wynosi miesięcznie 520,10 zł, a tzw. duży ZUS to jest już kwota 1.232,16 zł miesięcznie.
 2. Przyjazne procedury i urzędy w Wielkiej Brytaniiodgrywają również rolę w dokonywaniu wyboru lokalizacji. Większość procedur możliwych jest tam do przeprowadzenia drogą elektroniczną.

Powyższe, pozwala wyciągnąć wnioski o zdecydowanie lepszym środowisku dla rozwoju biznesu w Wielkiej Brytanii, w szczególności dla (MŚP) i przedsiębiorstw rozpoczynjących działalność, a mniej korzystna będzie taka decyzja dla przedsiębiorstw osiągających już stale wysokie dochody.

PORADA PRAWNA

Pytanie prawne:Mój krewny zmarł i pozostawił majątek w Polsce. Ze względu na to, że pozostawił długi, to nie chcę po nim dziedziczyć. W jaki sposób mogę odrzucić spadek i jak mogę tego dokonać w imieniu mojego małoletniego dziecka?

Odpowiedź: Po uzyskaniu informacji o dziedziczeniu po zmarłym w Polsce można dokonać wyboru spośród następujących opcji ustawowo uregulowanych tj.:

 • Przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (od 18.10.2015 r. wymaga złożenia oświadczenia w ciągu 6 miesięcy od momentu powzięcia informacji o tytule powołania);
 • Przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (z dobrodziejstwem inwentarza, czyli przejęcie długów tylko do wysokości spadku; nie wymaga złożenia oświadczenia);
 • Odrzucenie spadku.

 Co w przypadku, gdy spadkobierca mieszka za granicą?Jeśli spadkobierca mieszka za granicą powinien sporządzić oświadczenie o odrzuceniu spadku i złożyć to oświadczenie przed konsulem, który urzędowo poświadcza złożony na nim podpis. Takie oświadczenie należy przesłać do sądu spadku. Sytuacja komplikuje się w przypadku konieczności odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci. Pełnoletnie dzieci składają ww. oświadczenie przed konsulem i wysyłają do sądu spadku a w imieniu małoletnich dzieci należy najpierw wystąpić o zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Co w sytuacji, gdy małoletnie dziecko nie ma miejsca zamieszkania w Polsce?

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi art. 596 § 1 kodeksu postępowania cywilnego i taki wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, Wydziału VI Rodzinnego i Nieletnich. Dopiero po uzyskaniu zgody możliwe jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed konsulem w imieniu małoletniego dziecka.

W następnym numerze:

 • O prawie brytyjskim: System sądownictwa w Wielkiej Brytanii
 • O Brexicie: Podsumowanie najnowszych wiadomości
 • Dla Polskich Przedsiębiorców: Porównanie form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Wielkiej Brytanii
 • Porada prawna: Pytanieo rozwód, gdy małżonkowie przebywają w różnych krajach

ADRES REDAKCJI:

EPOQUE Kancelaria Adwokacka, ul. Piłsudskiego 10, 38-400 Krosno, Polska

Wpis w rejestrze dzienników i czasopism nr 248.

Email: office@angielskieprawodlapolakow.com

Tel. PL: (048) 507 205 077

Tel. UK: (044) 742 439 6323

http://www.angielskieprawodlapolakow.com

 

WSPÓŁPRACA:W celu przedstawienia oferty współpracy/projektu prosimy o kontakt na powyższy adres email. Nie przyjmujemy ofert sponsorowanych publikacji ani reklam.

NOTA PRAWNA: Artykuły oraz pozostała treść umieszczona w niniejszym dwutygodniku niestanowią porady prawnej ani opinii prawnej. Materiały odzwierciedlają jedynie indywidualne poglądy Autorki na określone zagadnienia prawne i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Treści prezentowane przez Autorkę nie odzwierciedlają poglądu żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej, a także żadnej instytucji państwowej. Autorka nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści znajdujących się w dwutygodniku. Każdy Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autorkę dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. Czytelnik nie jest związany opiniami przedstawianymi w artykułach i komentarzach do publikacji elektronicznych przez Autorkę oraz osoby trzecie.

Deportacja z Anglii: prawdy i mity

Zwykły wpis

Campsfield House Immigration Removal Centre, Kidlington, Oxfordshire, United Kingdom

Przed zbliżającą się wielką zmianą na blogu Angielskie Prawo dla Polaków postanowiłam poruszyć bardzo kontrowersyjny i budzący wiele emocji temat deportacji obywateli UE z terytorium Wielkiej Brytanii, w tym obywateli Polski. Następny wpis rozpocznie nową serię tematyczną dla polskich przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

Otrzymuję coraz więcej zapytań związanych z tematem deportacji. Oczywiście każdy kto się do tego kwalifikuje powinien ubiegać się o Permanent Residence. Już na wstępie stwierdzę, że zwykle najlepszym rozwiązaniem dla osób „zagrożonych” deportacją może być ubieganie się o Permanent Residence, zatrudnie lub samozatrudnienie, a w razie wydania decyzji o deportacji dobrowolne opuszczenie Wielkiej Brytanii (co skutkuje krótszym okresem zakazu wjazdu). Wszyscy powinni pamiętać o przysługujących prawach w postępowaniu przed Urzędem Imigracyjnym (Home Office) i możliwości odwołania się od decyzji deportacyjnych. 

Oto przygotowany przeze mnie dla Państwa przewodnik prawny w zakresie prawa deportacyjnego: Czytaj dalej

Opłaty imigracyjne z uwzględnieniem ostatnich zmian 06/04/2017

Zwykły wpis

immigration-law

BRYTYJSKI URZĄD IMIGRACYJNY – OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OD 6 KWIETNIA 2017 ROKU – WYBRANE KATEGORIE 

l.p. KATEGORIA OPŁATA
1. Przyspieszona procedura £459
2. Superszybka procedura £10,500
3. Usługa mobilna £5,513
4. Aplikacja osobista (superszybka           i mobilna) £590
5. Sprawdzenie statusu i porada urzędnika (za minutę) £0.80
6. Sprawdzenie statusu, porada i przeszkolenie (starszy urzędnik         w trakcie godzin urzędowania) £0.88
7. Podstawowe sprawdzenie statusu, porada, przeszkolenie (starszy urzędnik w trakcie godzin urzędowania) £1.10
8. Podstawowe sprawdzenie statusu, porada, przeszkolenie (urzędnik na stanowisku kierowniczym w trakcie godzin urzędowania) £0.97
9. Podstawowe sprawdzenie statusu, porada, przeszkolenie (urzędnik na stanowisku kierowniczym poza godzinami urzędowania) £1.23
APLIKACJE ZŁOŻONE Z TERYTORIUM WIELKIEJ BRYTANII
10. Naturalizacja £1,282
11. Naturalizacja obywateli krajów zależnych Wielkiej Brytanii £962
12. Rejestracja obywatelstwa – dorosły £1,163
13. Rejestracja obywatelstwa – dziecko £973
14. Ceremonia nadania obywatelstwa £80
15. Zrzeczenie się brytyjskiego obywatelstwa £272
16. Test z wiedzy o Wielkiej Brytanii £50
17. Prawo stałego pobytu £2,297
18. Inne prawo pobytu £993

Stan prawny na dzień: 20 grudnia 2017 roku

Cykl Prawo Imigracyjne: obywatelstwo brytyjskie przez zawarte małżeństwo z Brytyjką/Brytyjczykiem

Zwykły wpis

immigration_0

Małżeństwo / Związek partnerski / Obywatelstwo

Jeśli Twój małżonek/małżonka albo partner/partnerka jest obywatelem brytyjskim to ten fakt uprawnia do ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo na odmiennych warunkach niż w innych przypadkach. Muszą jednak zostać spełnione następujące warunki:

 • ukończone 18 lat
 • zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • niekaralność (dotyczy przestępstw ciężkich i ostatnio popełnionych)
 • spełnienie warunku znajomości języka angielskiego i odpowiedniego okresu zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii
 • uzyskanie wcześniej uprawnień np. prawa stałego pobytu

W związku z powyższym, w pierwszej kolejności należy ubiegać się o kartę stałego pobytu. Natomiast, jeżeli będziemy mogli wykazać, że przebywamy w Wielkiej Brytanii jako „qualified person” od ponad 6 lat, to uzyskujemy prawo do ubiegania się o obywatelstwo od razu po otrzymaniu karty stałego pobytu bez konieczności czekania kolejnych 12 miesięcy.

Dodatkowe wymagania stosuje się w stosunku do osób, których małżonek/małżonka albo partner/partnerka pracują zagranicą dla brytyjskiego rządu lub organizacji związanych z władzami brytyjskimi.

Taka osoba może wystąpić o naturalizacje, jeśli mieszkała ze swoim małżonkiem/małżonką albo partnerem/partnerką w Wielkiej Brytanii legalnie przez co najmniej 3 lata. Nie ma konieczności zamieszkiwania na stałe w Wielkiej Brytanii po naturalizacji.
Wnioskodawca musi wykazać, że nie przebywał poza Wielką Brytanią dłużej niż 450 dni w ciągu 5 lat lub 270 dni w ciągu 3 lat. Nie mógł również opuścić Wielkiej Brytanii na dłużej niż 90 dni w ostatnim roku.

Dziecko otrzyma brytyjskie obywatelstwo tylko jeśli jeden z jego rodziców ma obywatelstwo brytyjskie przed urodzeniem dziecka. Nie ma znaczenia to w jaki sposób rodzic został obywatelem Wielkiej Brytanii. Jeśli żaden z rodziców nie posiada obywatelstwa brytyjskiego, ale przynajmniej jeden z rodziców posiada status osiedlonego (tzw. settled) przed urodzeniem dziecka, to dziecko otrzyma obywatelstwo brytyjskie.
Jeśli żaden z rodziców nie posiada ani obywatelstwa brytyjskiego, ani statusu osiedlonego (settled), to dziecko nie otrzyma automatycznie obywatelstwa brytyjskiego. W kolejnym poście opiszę procedurę rejestracji dziecka.

W razie jakichkolwiek pytań w związku z powyższym proszę o kontakt za pośrednictwem poniższego forumularza kontaktowego.

Stan na dzień: 2 października 2017 roku

 

 

Cykl Prawo Imigracyjne: rejestracja dziecka w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

immigration_0

W brytyjskim systemie imigracyjnym przewidziano różne procedury dla ubiegania się o obywatelstwo. Jedną z nich jest rejestracja.

Zwykle rejestracja jest znacznie łatwiejsza niż naturalizacja, o ile spełnia się określone przesłanki.

Przypominam jeszcze raz, że od czasu decyzji o Brexicie do tej pory nie doszło do żadnych zmian w uprawnieniach obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii ani Brytyjczyków w Unii Europejskiej.

Wspomnianymi wyżej przesłankami są:

 • posiadanie innego rodzaju brytyjskiego obywatelstwa
 • urodzenie przed 1 stycznia 1983 roku z matki będącej obywatelką brytyjską
 • urodzenie z ojca będącego obywatelem brytyjskim, nawet jeśli nie był żonaty z matką wnioskodawcy
 • urodzenie w Wielkiej Brytanii co najmniej 1 stycznia 1983 roku
 • nieukończone 18 lat i nie spełnienie pozostałych przesłanek
 • posiadanie powiązań z Gibraltarem albo Hong Kongiem
 • brak obywatelstwa

Spełnienie jednej z tych przesłanek wiąże się koniecznością weryfikacji dalszych przesłanek.

Zasady są inne dla wnioskodawców, którzy zrzekli się wcześniej brytyjskiego obywatelstwa.

Opłata rejestracyjna:

 • dla osoby dorosłej – £1,121
 • dla dziecka –  £936

Jeśli dziecko ukończy 18 lat w trakcie procesu aplikacyjnego to należy uiścić £80 za każde dziecko (opłata za ceremonię nadania obywatelstwa).

Opłatę rejestracyjną należy uiścić przy składaniu aplikacji.Najwygodniej posłużyć się kwitem wpłaty. Najczęściej opłaty nie są zwracane przy odmowie przyjęcia aplikacji dlatego warto zapoznać się z instrukcją wypełnienia takiej aplikacji albo poprosić o pomoc specjalistów.

W trakcie procesu aplikacyjnego należy dostarczyć dane biometryczne (odciski palców i zdjecie). To koszt  £19.20.

Ministerstwo Spraw Wewnętrzny poinformuje, kiedy należy dostarczyć dane biometryczne, które będą przechowywane tylko do czasu ceremonii nadania obywatelstwa.

W razie jakichokolwiek pytań  co do powyższego proszę o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Stan prawny na dzień 19 września 2017 roku

Cykl Prawo Imigracyjne; podwójne obywatelstwo w Anglii

Zwykły wpis

cropped-pp2-copy

Zapraszam na kolejny wpis z cyklu: Prawo Imigracyjne. Tym razem wyjaśnię zagadnienie podwójnego obywatelstwa z perspektywy brytyjskiego prawa.

Podwójne obywatelstwo (inaczej nazywane również jako podwójna narodowość) jest dopuszczalne w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że możliwe jest pozostawanie obywatelem Wielkiej Brytanii oraz innego państwa np. Polski.

Należy jednak pamiętać, że wiele państwa na świecie nie dopuszcza takiej możliwości np. Norwegia, Japonia Kazahstan, Holandia czy Arabia Saudyjska. Po nabyciu nowego obywatelstwa traci się to wcześniej nabyte. W celu upewnienia się co do konkretnego przypadku, należy skontaktować się z właściwą ambasadą lub konsulatem.

WAŻNE: W związku z referendum, nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie praw i statusu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. Aby ubiegać się o obywatelstwo należy podążać ustaloną procedurą, opisaną w moich poprzednich wpisach.

Podróż zagranicę

Obywatel brytyjski z podówjnym obywatelstwem podczas pobytu zagranicą nie może ubiegać się o pomoc dyplomatyczą od Wielkiej Brytanii.

Przykładowo: w razie posiadania brytyjskiego i chińskiego obywatelstwa, nie jest możliwe otrzymanie brytyjskiej pomocy dyplomatycznej podczas pobytu w Chinach.

Podwójne obywatelstwo, małżeństwo oraz dzieci

Nie istnieje instytucja nabycia obywatelstwa brytyjskiego w razie poślubienia obywatela brytyjskiego. W tym przypadku również należy podążać odpowiednią procedurą, o której w kolejnych wpisach.

W niektórych państwach, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem tego państwa powoduje nabycie automatycznie obywatelstwa. Ani w Wielkiej Brytani, ani w Polsce nie odbywa się to automatycznie. Natomiast dzieci mogą nabyć obywatelstwo obojga rodziców (jedno lub różne)  nawet jeśli urodziły się zagranicą.

Stan na dzień: 10 luty 2017 roku

Cykl Prawo Imigracyjne; obywatelstwo

Zwykły wpis

british-citizenship-ppt

Zgodnie z obietnicą, kontynuujemy cykl wpisów na tematy bardzo popularne w ostatnich miesiącach wśród brytyjskiej Polonii, czyli o prawie imigracyjnym. W tym wpisie zajmiemy się w ogólnej perspektywie zagadnieniem obywatelstwa.

Aby zostać obywatelem brytyjskim można podążać jedną z kilku przewidzianych prawem procedur. Najpopularniejszą jest NATURALIZACJA. W przypadku tej procedury należy spełniać wiele wskazanych w przepisach warunków. Oto one: Czytaj dalej