Deportacja z Anglii: prawdy i mity

Zwykły wpis

Campsfield House Immigration Removal Centre, Kidlington, Oxfordshire, United Kingdom

Przed zbliżającą się wielką zmianą na blogu Angielskie Prawo dla Polaków postanowiłam poruszyć bardzo kontrowersyjny i budzący wiele emocji temat deportacji obywateli UE z terytorium Wielkiej Brytanii, w tym obywateli Polski. Następny wpis rozpocznie nową serię tematyczną dla polskich przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

Otrzymuję coraz więcej zapytań związanych z tematem deportacji. Oczywiście każdy kto się do tego kwalifikuje powinien ubiegać się o Permanent Residence. Już na wstępie stwierdzę, że zwykle najlepszym rozwiązaniem dla osób „zagrożonych” deportacją może być ubieganie się o Permanent Residence, zatrudnie lub samozatrudnienie, a w razie wydania decyzji o deportacji dobrowolne opuszczenie Wielkiej Brytanii (co skutkuje krótszym okresem zakazu wjazdu). Wszyscy powinni pamiętać o przysługujących prawach w postępowaniu przed Urzędem Imigracyjnym (Home Office) i możliwości odwołania się od decyzji deportacyjnych. 

Oto przygotowany przeze mnie dla Państwa przewodnik prawny w zakresie prawa deportacyjnego: Czytaj dalej

Zatarcie skazania w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej: przegląd prawa

Zwykły wpis

Hands-Coming-THrough-Jail-House-Criminal-Investigations-495x400

Czym jest zatarcie skazania?

Okres potrzebny do zatarcia skazania to okres do uznania, że nie doszło do skazania lub innego ukarania.  Okres jest ustalony przez dyspozycję administracyjną albo zależny od rodzaju skazania. Okres ten oblicza się od daty skazania, odnotowania pouczenia albo zakończenia skazania.

Należy mieć na uwadze, że okres potrzebny do zatarcia skazania ustalany jest na podstawie regulacji prawnych właściwych dla danego systemu prawnego, stąd inne regulacje stosuje się w Anglii i Walii, a inne w Szkocji czy też Irlandii Północnej.

To oznacza, że certyfikat „Basic Disclosure certificate” wydawany przez  Disclosure Scotland może się różnić od tego wydawanego w Anglii, Walii i Irlandii Północnej.

Poniżej przedstawiam okresy, po których upływie może dojść do zatarcia skazania z uwzględnieniem adresu zamieszkania danego wnioskodawcy (adres w Anglii i Walii lub w Szkocji czy Irlandii Północnej):

ANGLIA I WALIA 

W przypadku skazanych, których adres miejsca zamieszkania znajduje się w Anglii lub Walii obowiązują następujące okresy zatarcia skazania:

Dorośli – jeśli w dniu skazania skazany ukończył 18 lat i więcej

Rodzaj/długość kary  Zatarcie skazania
Kara pozbawienia wolności powyżej 48 miesięcy Nie ulega zatarciu
Kara pozbawienia wolności powyżej 30 do 48 miesięcy. 7 lat
Kara pozbawienia wolności powyżej 6 do 30 miesięcy 4 lata
Kara pozbawienia wolności 6 miesięcy lub mniej 2 lata
Nadzór kuratora 12 miesięcy
Praca społeczna 12 miesięcy*
Grzywna 1 rok
Warunkowe zwolnienie Ostatni dzień obowiązywania
Odszkodowanie Pełna zapłata
Zwolnienie bezwarunkowe Bez okresu do zatarcia

* Tam, gdzie postanowienie sądu nie określa ostatniego dnia, w którym postanowienie  obowiązuje to okres potrzebny do zatarcia skazania wynosi 2 lata licząc od dnia skazania. Czytaj dalej

100. WPIS NA BLOGU: WASZE NAJCZĘSTSZE PYTANIA PRAWNE: FAQ

Zwykły wpis

 

10420309_1489612157952262_6852529163438429990_n

Najczęstsze pytania: FAQ

To już 100. wpis na blogu i przy tej okazji przedstawiam poniżej najczęstsze pytania wraz z odpowiedziami, jakie stawiają mi czytelnicy w licznych komentarzach i wiadomościach.

Wśród tych pytań wymienić można:

1. Jak ustalić jurysdykcję w sprawach o alimenty, gdy jedno z rodziców mieszka w UK, a drugie w Polsce z dzieckiem? Co, gdy sytuacja sie odwraca?

Zazwyczaj sprawy z zakresu prawa rodzinnego są zawiłe, gdy w rodzice i/lub dzieci zamieszkują w innych państwach.

Podstawowym aktem prawnym regulującym tę kwestię jest Konwencja nowojorska z 1956 roku. W przypadku Polski i Wielkiej Brytanii ciągle jeszcze istotne jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 oraz Protokół haski z 2007 roku.

Zgodnie z art. 3 wspomnianego Rozporządzenia sądami, które posiadają jurysdykcję do rozpoznania spraw dotyczących zobowiązań alimentacyjnych w państwach członkowskich są:

a) sąd zwykłego miejsca pobytu pozwanego; lub

b) sąd zwykłego miejsca pobytu wierzyciela; lub

c) sąd, który zgodnie z prawem sądu ma jurysdykcję do prowadzenia postępowania dotyczącego statusu osoby, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron; lub

d) sąd, który zgodnie z prawem sądu jest właściwy do prowadzenia postępowania dotyczącego odpowiedzialności rodzicielskiej, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron.

Natomiast zgodnie z treścią Protokołu haskiego, jeżeli rodzic z dzieckiem mieszka w Polsce, a rodzic który ma być pozwany o alimenty mieszka w innym państwie UE, sprawa powinna toczyć się w Polsce i według prawa polskiego prawa.

Polskie regulacje wskazują w art. 1103 (3) § 1 kodeksu postępowania cywilnego, że: Sprawy o alimenty oraz sprawy o roszczenia związane z ustaleniem pochodzenia dziecka należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy powodem jest uprawniony, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. W razie odrzucenia pozwu należy pamiętać, że możliwe jest jego zaskarżenie.

Należy zatem pamiętać, że prawo Unii rozróżnia postępowania sądowe w zależności od tego, czy dotyczą one praw i obowiązków w relacjach między małżonkami czy też praw i obowiązków w relacjach między rodzicami a dziećmi. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw związanych z władzą rodzicielską jest co do zasady sąd państwa, w którym dziecko zwykle zamieszkuje. Natomiast sądem właściwym w sprawach o rozwód, separację małżonków lub unieważnienie małżeństwa, może być sąd innego państwa członkowskiego, np. tego, którego obywatelami są rozstający się rodzice.

Decydujący głos w sprawie jurysdykcji w sprawach alimentacyjnych zabrał w dniu 16 lipca 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie (sygn. akt C-184/14) orzekając, że o alimentach rodziców mieszkających w różnych państwach rozstrzyga sąd państwa, w którym zamieszkuje dziecko/dzieci.

Akty prawne związane z zagadnieniem:

  • Protokół haski z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych
  • Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych dochodzonych zagranicą sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 roku.

2. Jaka kara grozi za posiadanie  marihuany w Wilkiej Brytanii?

Mimo wielu akcji propagujących pomysł legalizacji marihuany w Wielkiej Brytanii nie jest ona legalna. Obecnie każdy zatrzymany, przy którym zostanie znaleziona marihuana może zostać skazany na maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności, karę grzywny albo obie kary łącznie.

Natomiast przestępstwo rozprowadzania lub produkowania narkotyków klasy B (do której należy marihuana, inaczej cannabis) bez pozwolenia jest zagrożone karą maksymalnie 14 lat pozbawienia wolności, grzywny albo obu kar łącznie.

Stosunek policji do ścigania tych przestępstw jest różny. Z uwagi na oszczędności i zalecenia niektóre jednostki przysłowiowo „przymykają oko” na drobniejsze przestępstwa związane z posiadaniem marihuany. Funkcjonariusze policji posiadają możliwość zastosowania upomnienia, czyli „cannabis warning” w razie posiadania przez zatrzymanego małej ilości marihuany (mniej niż uncję, czyli 28,349g marihuany lub niewiele większą ilość haszyszu), o ile uzna się, że celem jest tylko własny użytek. Pomimo, że policja musi odnotować takie upomnienie to nie niesie ze sobą konieczności uiszczenia grzywny ani nie widnieje w rejestrach DBS.

Podobnie jak w Polsce, prowdzone są kampanię na rzecz legalizacji marihuany do użytku leczniczego. Akt prawny regulujący to zagadnienie to ustawa the Misuse of Drugs Act 1971.

3. Kiedy ulegają zatarciu skazania w Wielkiej Brytanii? Problem uzyskania zaświadczenia o niekaralności.

To ile czasu musi upłynąć, aby doszło do zatarcia skazania zależy od wymiaru orzeczonej kary, a nie od rodzaju popełnionego przestępstwa. Ponadto, należy pamiętać, że skazanie np. na 8 miesięcy pozbawienia wolności i warunkowe zwolnienie po 4 miesiącach nie uprawnia do zatarcia po 2 latach ale nadal po 4 latach.

Okres liczony do zatarcia skazania nie biegnie do czasu zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności.

Kara pozbawienia wolności dłuższa niż 4 lata nie może zostać zatarta. Dla kar orzeczonych w mniejszym wymiarze należy stosować poniższe: Czytaj dalej

Wniosek o dostęp do kartoteki policyjnej: jak go złożyć?

Zwykły wpis

image1

Informacja z kartotek policyjnych

W Wielkiej Brytanii każdy ma prawo  uzyskania informacji z kartotek policyjnych dotyczących jego osoby. Procedura (wniosek) ubiegania się o dostęp do informacji z kartotek nazywa się ‘subject access request’.

Szczególnie przy przenoszeniu się do innego kraju może okazać się przydatna.

Wniosek „subject access request” dotyczyć może informacji z kartotek znajdujących się w zasobach:

  • policji Anglii, Walii, Irlandii Północnej, Jersey i the Isle of Man;
  • urzędu transportowego, the British Transport Police.

Istnieje możliwość złożenia zapytania do the ACRO Criminal Records Office (online albo pocztą). Opłata od wniosku wynosi £10.

Tutaj link do formularza online: https://www.acro.police.uk/subject_access.aspx

Czas oczekiwania na uzyskanie informacji to maksymalnie nawet 40 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku.

UWAGA!!! Nie należy mylić z Disclosure and Barring Service (DBS).

Inaczej procedura wygląda przy ubieganiu się o informacje z kartotek policji w Szkocji.

Stan prawny na dzień: 12 maja 2017 roku

Czytaj dalej

REKORDY KRYMINALNE W UK

Zwykły wpis

criminal_record_banner

Nawet jeśli dojdzie  do zatarcia skazania, szczegóły dotyczące popełnionego przestępstwa będą ciągle widocznie w policyjnej bazie danych (the Police National Computer). Generalnie, the Association of Chief Police Officers zaleca, aby w przypadku skazania za przestępstwa tzw. rejestrowane (czyli przestępstwa, które mogą być potencjalnie rozpoznawane przez the Crown Court, nawet jeśli rzeczywiście nie były) powinny został usunięte z rejestrów po 10 latach (ale z pewnymi wyjątkami opisanymi później).

Jeśli doszło do popełnienia trzech rejestrowanych przestępstw, to informacje o nich będą przechowywane przez 20 lat, a niektóre przestępstwa pozostaną w rejestrach bez możliwości ich usunięcia.

Następujące rodzaje przestępstw nie zostaną nigdy usunięte z rejestrów: Czytaj dalej

Zatarcie skazania w UK

Zwykły wpis

image_gallery

Zgodnie z ustawą the Rehabilitation of Offenders Act,  niektóre skazania mogą zostać zatarte po upływie określonego w ustawie okresu czasu. Oznacza to, że skazany pytany o karalność będzie mógł zaprzeczyć np. przy ubieganiu się o pracę czy na pytanie sędziego w innej sprawie.

W razie skazania za inne przestępstwo i gdy zatarcie skazania za poprzednie przestępstwo jeszcze nie nastąpiło to okres ten ulega stosunkowo przedłużeniu. Oznacza to, że ta ustawa jest znacznie bardziej korzystna dla osób, które popełniły przestępstwa mniejszej wagi albo niewiele, ponieważ większa ich liczba spowoduje, że skorzystanie z dobroci tej ustawy będzie mało prawdopodobne.

OKRES POTRZEBNY DO ZATARCIA SKAZANIA
To ile czasu musi upłynąć, aby doszło do zatarcia skazania zależy od wymiaru orzeczonej kary, a nie od rodzaju popełnionego przestępstwa. Ponadto, należy pamiętać, że skazanie np. na 8 miesięcy pozbawienia wolności i warunkowe zwolnienie po 4 miesiącach nie uprawnia do zatarcia po 2 latach ale nadal po 4 latach.

Okres liczony do zatarcia skazania nie biegnie do czasu zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności.

Kara pozbawienia wolności dłuższa niż 4 lata nie może zostać zatarta. Dla kar orzeczonych w mniejym wymiarze należy stosować poniższe: Czytaj dalej

Co warto wiedzieć o prawnych konsekwencjach nielegalnego ściągania plików MP3 i filmów?

Zwykły wpis
simpsons- download movie

 

Jeśli ktoś zdecyduje się ściągać piosenkę, film, grę lub oprogramowanie z internetu, czyli ze strony internetowej, gdzie został ten utwór udostępniony publicznie i nie dokonuje zapłaty za jego ściągniecie lub czyni to wbrew licencji to dopuszcza się naruszenia praw autorskich autora piosenki, filmu, gry czy oprogramowania.

Wyróżnić można dwa rodzaje zagrożeń związanych z nielegalnym ściągnięciem utworów:

  1. Przede wszystkim istnieje ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej za naruszenie praw autorskich osoby ściągającej utwór;
  2. Wprowadzenie do własnego komputera złośliwego oprogramowania tj. programów szpiegowskich czy wirusów, które zwykle współtowarzyszą ściąganym bezpłatnie plikom.

Istnieje również możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby, która dopuściła się naruszenia praw autorskich ALE ustawodawstwo brytyjskie w rzeczywistości ogranicza możliwość zakwalifikowania takich zachowań jako przestępstw. To ograniczenie dotyczy tylko przestępstw popełnionych na wielką skalę tj. dystrybucja materiałów pirackich w celu uzyskania korzyści majątkowej.

Zatem, mało prawdopodobne jest, że każdy kto ściągnie piosenkę poprzez sieć peer-to-peer zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W rzeczywistości organy ścigania zwykle decydują się na zaniechanie ścigania sprawców naruszeń praw autorskich . Odnotowano jedynie kilka prób pociągnięcia do odpowiedzialności takich osób.

Zachowanie polegające na nielegalnym ściąganiu utworów nie pozostanie jednak bezkarne!

Z drugiej strony odpowiedzialność cywilna jest już bardzo prawdopodobna. Posiadacze praw autorskich często decydują się podjąć odpowiednie kroki celem identyfikacji osoby naruszającej ich prawa i następnie dążą do uzyskania odszkodowania. Możliwe to jest poprzez uzyskanie dostępu do rejestrów hostingodawcy. W dalszej kolejności sprawą zazwyczaj zajmują się prawnicy, którzy kierują do potencjalnych przestępców korespondencję. Zwykle takie pierwsze pismo zawiera żądanie zapłaty wskazanej kwoty będącej oszacowanym odszkodowaniem za naruszenie praw autorskich oraz groźbę skierowania sprawy na drogę sądową w razie nie spełnienia żądania.

W 2008 roku hostingodawcy i przedstawiciele autorów utworów uzgodnili tekst wspólnego memorandum dotyczącego respektowania praw autorskich i egzekwowania praw w razie ich naruszeń. Pośród różnych postanowień tego oświadczenia znalazło się również to na temat tego, że hostingodawca powinien zawiadamiać osoby subskrybujące materiały w jego zasobach, co do których jest podejrzenie, że dokonują naruszenia praw autorskich wraz z zaleceniem, aby skorzystali z legalnych źródeł udostępniania plików dostępnych w sieci.

Nowa ustawa the new Digital Economy Act 2010 posuwa rozwiązania problematyki naprzód i w ramach jej wprowadzenia w życie wprowadzono swoisty kodeks dotyczący naruszeń prawa autorskiego. Egzekwowaniem postanowień kodeksu zajmuje się Ofcom ( brytyjski urząd komunikacji elektronicznej), który co roku bada stan naruszeń w tym zakresie.

Po więcej informacji na temat wysiłków autorów utworów celem zaniechania naruszeń ich praw należy skierować się na stronę internetową  Internet Enforcement Group .

W razie otrzymania pisma z żądaniem zapłaty odszkodowania za naruszenie wraz z groźbą skierowania sprawy na drogę sądową, każdy solicitor specjalizujący się w prawie autorskim będzie mógł ocenić jak poważne jest to naruszenie i wskazać możliwe i najlepsze scenariusze działań dla adresata takiego pisma.

Stan na dzień: 31 grudnia 2015 roku