Zaświadczenie o niekaralności w Anglii: Disclosure and Barring Service (DBS)

Zwykły wpis

beznazwy

Aby otrzymać w Wielkiej Brytanii zaświadczenia o niekaralności należy zwrócić się o”Disclosure and Barring Service” (DBS).  Wcześniej Urząd,który wydaje zaświadczenie stanowiły dwa biura: Criminal Records Bureau (CRB) oraz biuro Independent Safeguarding Authority (ISA), https://www.gov.uk/disclosure-barring-service-check

W określonych przypadkach zaświadczenie o niekaralności jest potrzebne w Wielkiej Brytanii do podjęcia wskazanej w ustawie pracy. Wśród prac, które wymagają przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wymienić można: Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych pracownika przechowywanych przez pracodawcę

Zwykły wpis

 

dfrm02

Dane osobowe pracownika powinny być przechowywane przez pracodawcę w bezpiecznym miejscu i powinny być na bieżąco aktualizowane.

Dane osobowe, które pracodawca może przechowywać obejmować mogą:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • dana urodzenia
 • płeć
 • edukacja i kwalifikacje
 • doświadczenie
 • National Insurance number
 • numer podatkowy
 • ujawnione szczegóły dotyczące niepełnosprawności
 • dane kontaktowe w sytuacjach nagłych

Pracodawcy mogą również przechowywać takie dane jak:

 • historia zatrudnienia i danego pracodawcy
 • warunki zatrudnienia tj. wynagrodzenie, godziny pracy, urlopy, dodatki do wynagrodzenia, nieobecności w pracy)
 • wypadki w pracy
 • ukończone szkolenia
 • postępowania dyscyplinarne

Jakie informacje pracodawca ma obowiązek ujawnić pracownikowi?

Każdy pracownik ma prawo do zapoznania się z:

 • treścią przechowywanych rejestrów i tym jak są one wykorzystywane
 • zasadami przestrzegania tajności rejestrów
 • informacją jak te rejestry pomagają w przeprowadzaniu szkoleń i rozwoju pracowników u danego pracodawcy

Jeśli pracownik zwróci się do pracodawcy o informację na temat tego jakie dane o nim są przechowywane to pracodawca ma 40 dni na przedłożenie pracownikowi odpowiedzi.

Pracodawcy mają obowiązek przechowywać dane dotyczące ich pracowników tylko przez wskazany w przepisach okres czas i muszą przy tym respektować zasady ochrony danych osobowych.

Stan na dzień: 25 lutego 2015 roku

 

Czytaj dalej

Zagrożenia bezpieczeństwa w miejscu pracy; hazards at work

Zwykły wpis

90e44a9c595cb559ab6037c02d175964

Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy

Podstawową dla prawidłowego określenia ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa w miejscu pracy jest określenie potencjalnie mogących pojawić się zagrożeń. Na wstępie warto rozejrzeć się w miejscu pracy i zastanowić się co może powodować zagrożenia, czyli np. wdrożony proces produkcji, stosowane szkodliwe substancje czy niebezpieczne urządzenia, a to może powodować obrażenia u pracowników albo szkodliwie oddziaływać na ich zdrowie.

Zwykle ryzyka dla bezpieczeństwa w miejscu pracy stosunkowo łatwo ustalić. Jednakże pomocne może okazać się, co wskazano poniżej:

 • Sprawdzenie instrukcji obsługi urządzeń stosowanych w procesie produkcji czy też oznaczeń na opakowaniach szkodliwych substancji. 
 • Wyciągnięcie stosownych wniosków z mających miejsce w przeszłości wypadków w pracy czy rejestrów ‚ill-health’, to może okazać się pomocne celem zmniejszenia prawdopodobieństwa powtórzenia się takich zdarzeń w przyszłości.
 • Zwrócenie uwagi na to, czy prawidłowo przeprowadzane są okresowo przeprowadzane czynności np. naprawa urządzeń mechanicznych, proces sprzątania czy zastosowane zmiany w cyklu produkcji.
 • Bycie świadomym długotrwałych zagrożeń wpływających na stan zdrowia pracowników np. wysoki poziom hałasu albo długotrwała ekspozycja na działanie szkodliwych substancji.
 • Zapoznanie się ze stroną internetową brytyjskiej instytucji zajmującej się ochroną bezpieczeństwa pracy tj. Health and Safety Executive. HSE publikuje praktyczne informacje pomocne dla określenia ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa i kontrolowania ich poziomu.

Istnieją pewne rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa w miejscu pracy z uznaną powszechnie szkodliwością np. praca na wysokości, praca z substancjami szkodliwymi, praca przy użyciu ciężkich maszyn i będąc narażonym na działanie azbestu. W zależności od charakteru pracy, tak też mogą kształtować się różne ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy stosują się do wszystkich pracodawców i pracowników, zarówno tych zatrudnionych full time, part time, temporary czy permanent, młodocianych, praktykantów, wykonujących pracę mobilnie czy w domu, pracowników agencyjnych oraz do wszystkich imigrantów (nawet jeśli pracują w Wielkiej Brytanii bez pozwolenia na pracę).

Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Ustalenie jakie czynniki mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy i podejmowanie próby ich usunięcia. Stanowi to części tzw. „risk assessment”, który każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 5 pracowników powinien sporządzić pisemnie.
 2. W sposób zrozumiały dla pracownika przedstawienie możliwych zagrożeń i wskazanie jak  ich uniknąć. Przedstawienie osoby odpowiedzialnej za zachowanie bezpieczeństwa w danym miejscu pracy (czyli tzw. przedstawiciela pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).
 3. Konsultowanie zasad zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy i współpracowanie w tym zakresie z pracownikami oraz ich przedstawicielem.
 4. Bezpłatnie przeprowadzenie szkolenia każdemu nowemu pracownikowi nt. zasad zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 5. Bezpłatnie udostępnienie sprzętu i odzieży ochronnej oraz przedstawienie instrukcji, w jaki sposób te przedmioty prawidłowo użyć.
 6. Udostępnienie toalet, dostarczenie środków czystości oraz wodę pitną.
 7. Dostarczenie przedmiotów służących do udzielenia pierwszej pomocy
 8. Zgłaszanie śmiertelnych i poważnych wypadków w pracy do Incident Contact Centre pod numerem telefonu 0845 300 9923. Zgłaszanie innych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń online posługując się przy tym stroną internetową:  www.hse.gov.uk.
 9. Posiadanie ubezpieczenia pokrywającego ewentualne szkody powstałe w związku z wypadkiem w pracy lub szkodliwym wpływem warunków panujących w miejscu pracy na zdrowie pracowników. Udostępnienie papierowej  lub elektronicznej kopii certyfikatu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie w miejscu ogólnodostępnym dla pracowników.
 10. Współpraca z innymi pracodawcami oraz innymi przedsiębiorcami np. agencjami pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jakie obowiązki posiada pracownik w zakresie ochrony bezpieczeństwa w miejscu pracy:

 1. Postępowanie zgodnie z zasadami przedstawionymi podczas przeprowadzonego przez pracodawcę szkolenia.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo swoje, jak i współpracowników.
 3. Współpracowanie w zakresie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy z samym pracodawcą, kierownikiem czy przedstawicielem pracowników w zakresie bhp.
 4. Zgłaszanie jakiegokolwiek dostrzeżonego zagrożenia bezpieczeństwa w miejscu pracy przełożonemu (tj. pracodawcy, supervisor’owi czy przedstawicielowi pracowników w zakresie bezpieczeństwa w pracy).

Jeśli pojawi się problem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

 1. Rozpocząć od przeprowadzenia rozmowy pracownik <-> pracodawca (również przełożony, przedstawiciel pracowników w zakresie bhp).
 2. Należy zapoznać się ze stroną internetową HSE tj. Health and Safety Executive.
 3. W przypadku, gdy pracownik nie dostrzegł poprawy warunków pracy po zgłoszeniu zagrożenia, może sam zwrócić się do instytucji egzekwującej od pracodawców bezpieczeństwo w miejscu pracy albo poprzez stronę internetową HSE http://www.hse.gov.uk do the Employment Medical Advisory Service.

Stan prawny na dzień: 13 grudnia 2015 roku

 

Zwrot podatku po wyjeździe z UK: income tax return

Zwykły wpis

uk-tax

Celem złożenia zeznania podatkowego i uzyskania zwrotu podatku z UK po wyjeździe stamtąd lub planując taki wyjazd można wypełnić i przesłać do urzędu formularz P85, który dostępny jest tutaj:

https://www.gov.uk/government/publications/income-tax-leaving-the-uk-getting-your-tax-right-p85

Formularz należy przesłać na adres:

Pay As You Earn
HM Revenue and Customs
BX9 1AS

W Wielkiej Brytanii pracodawcy odprowadzają składki na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracowników, który następnie można odzyskać.

Aktualnie w roku podatkowym 2015/2016 kwota wolna od podatku to 10.600 funtów (czyli maksymalna kwota jaką możemy odzyskać). W Polsce ta kwota w 2015 roku wynosi jedynie 3.091 złotych.

Niezbędnym jest jednak posiadanie formularza P45, który kończący pracę w UK powinien otrzymać od byłego pracodawcy lub z Job Centre. Przesyłając formularz rozliczenia należy do niego dołączyć drugą i trzecią stronę uzyskanego wcześniej P45.

Natomiast w trakcie zatrudnienia w UK pracodawcy, co roku przesyłają swoim pracownikom formularz P60 w celu rozliczenia podatku.

Zwrot podatku można uzyskać na konto bankowe albo poprzez przesłanie na wskazany adres czeku. Pamiętać należy, że w Polsce realizacja czeku trwa nawet kilka tygodni, niekiedy kurs przeliczeniowy w banku jest niekorzystny i firmy zajmujące się realizacją czeków pobierają bardzo wysokie opłaty.

Dzięki wypełnieniu powyższej instrukcji i chociażby podstawowej znajomości języka angielskiego można samodzielnie przygotować zeznanie i oszczędzić na współpracy z biurami zajmującymi się uzyskiwaniem zwrotów podatków.

Stan na dzień: 9 października 2015 roku

PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ZATRUDNIENIE

Zwykły wpis

disability-symbols

Osoba niepełnosprawna posiada prawo do ochrony przed dyskryminacją w następującym zakresie:

 • zatrudnienie
 • edukacja
 • szczególne wsparcie ze strony policji

Ustawa the Equality Act 2010 oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych wspierają prawa osób niepełnosprawnych tak, aby móc je egzekwować, chronić i rozszerzać.

ZATRUDNIENIE

Zabroniona jest przez prawo dyskryminacja pracowników niepełnosprawnych przez ich pracodawców z powodu ich niepełnosprawności. Ustawa the Equality Act 2010 chroni osoby niepełnosprawne w zakresie:

 • wsparcia przy składaniu pism urzędowych
 • ustaleń dot. rozmów kwalifikacyjnych
 • testów umiejętności i kompetencji
 • ofert pracy
 • warunków pracy, w tym wynagrodzenia
 • propagowania i oferowania różnych możliwości rozwoju
 • zwolnień i bezrobocia
 • postępowania dyscyplinarnego i zażaleń

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracodawca ma obowiązek odpowiednio dostosować warunki pracy do niepełnosprawności zatrudnionych pracowników tak, aby uniknąć nierównego ich traktowania w porównaniu z pracownikami pełnosprawnymi. Przykładowo takie dostosowanie warunków pracy może polegać na ustaleniu szczególnego wymiaru czasu pracy lub dostarczeniu odpowiedniego sprzętu pomocnego w wykonywaniu pracy.

REKRUTACJA

Pracodawca, który rekrutuje pracowników ma prawo zadać pytania dotyczące zdrowia lub niepełnosprawności tylko w ograniczonym zakresie.

Te pytania mogą być związane:

 • z ustaleniem czy przyszły pracownik może wykonywać zadania podstawowe dla danego stanowiska,
 • z ustaleniem czy rekrutowany pracownik może wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej,
 • z ustaleniem czy rekrutowany potrzebuje dodatkowej pomocy podczas procesu rekrutacji,
 • z kontrolą zastosowania prawidłowych procedur,
 • charakterem niepełnosprawności
 • kontrolą bezpieczeństwa.

Pytania w aplikacji o pracę (papierowej lub online) lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej dotyczą zwykle stanu zdrowia oraz charakteru niepełnosprawności. Należy przed odpowiedzią na pytania przyszłego pracodawcy, zastanowić się czy takie pytanie może zostać zadane na tym etapie rekrutacji.

BEZROBOCIE ORAZ PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ

Niezgodne z prawem jest zwolnienie pracownika z powodu jego niepełnosprawności. Warunki takiego wyboru muszą być sprawiedliwe i jednolite dla wszystkich pracowników.

Pracodawca nie ma również prawa wymuszenia na pracowniku przejścia na emeryturę z powodu pojawienia się niepełnosprawności.

Stan na dzień: 19 sierpnia 2015 roku

Prawa pracy kobiet w ciąży

Zwykły wpis

Pregnant-Woman

Pracownice w ciąży posiadają szczególne prawa m.in. płatny czas wolny przed porodem na badania, urlop macierzyński oraz zasiłek macierzyński.

Pracownice w ciąży mają cztery podstawowe dodatkowe uprawnienia:

 • płatny czas wolny na badania przed porodem;
 • urlop macierzyński;
 •  dodatek albo zasiłek macierzyński;
 • ochrona przed niesłusznym traktowaniem, dyskryminacją oraz zwolnieniem;

Przedporodowa opieka nie jest związana jedynie z wizytami u lekarza- może to być również uczęszczanie na zajęcia szkoły rodzenia, jeśli została zarekomendowana przez lekarza albo położną.

Pracodawcy nie mogą zmienić kontraktu z taką pracownicą ani warunków zatrudnienia bez porozumienia z nią – jeśli tak się stanie to zostaną naruszone przepisy prawa.

Pracodawcy muszą umożliwić pracownicy w ciąży skorzystanie z czasu wolnego przed porodem i wypłacić za ten czas normalne wynagrodzenie. Ojciec albo partner kobiety w ciąży ma prawo do czasu wolnego przeznaczonego na 2 dwie wizyty u lekarza przed porodem.

Choroby związane z ciążą

Urlop macierzyński i Statutory Maternity leave rozpocznie się automatycznie, jeśli pracownica będzie nieobecna w pracy z powodu choroby związanej z ciążą w 4 tygodnie przed terminem rozwiązania. Nie są w takim przypadku istotne wcześniejsze uzgodnienia.

Obowiązkowy urlop macierzyński

Jeśli pracownica nie pobiera Statutory Maternity Leave, otrzymuje 2 tygodnie urlopu po porodzie albo 4 tygodnie w przypadku, gdy pracuje w fabryce.

Zgłoszenie pracodawcy ciąży

Pracownice powinny poinformować pracodawcę o ciąży najpóźniej 15 tygodni przed planowanym terminem porodu.

Jeśli to nie jest możliwe (np. pracownica nie wie o ciąży) należy powiedzieć najszybciej jak to jest tylko możliwe.

Pracownice muszą również powiedzieć pracodawcy, kiedy zamierzają rozpocząć korzystanie z urlopu macierzyński oraz rozpocząć pobieranie Statutory Maternity Pay.

Pracownice nie mogą odebrać czasu wolnego przeznaczonego na badania przedporodowe dopóki nie powiedzą pracodawcy o ciąży.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracownic

Kiedy pracownica powie pracodawcy o ciąży, ten powinien ocenić ryzyko/niebezpieczeństwo dla tej pracownicy i jej dziecka na zajmowanym stanowisku pracy.

Niebezpieczeństwo może być spowodowane przez:

 • podnoszenie i noszenie ciężkich przedmiotów;
 • pozycję stojącą albo siedzącą przez dłuższy czas bez żadnych przerw;
 • narażenie na działanie toksycznych substancji;
 • długi czas pracy / długie zmiany

Jeśli pracodawca oceni, że występuje ww. niebezpieczeństwo to powinien podjąć odpowiednie kroki, aby je usunąć np. zaoferować pracę na innym stanowisku albo zmienić godziny pracy.

Pełny opis regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć tutaj: http://www.hse.gov.uk/mothers/faqs.htm#q4

Pracownice w ciąży, które uważają, że występują w ich pracy czynniki niebezpieczne, a pracodawca się nie zgadza z tym powinny skonsultować tę kwestię przykładowo z ich związkiem zawodowym. Jeśli w dalszym ciągu pracodawca odmawia zmiany warunków pracy, należy skontaktować się z lekarzem albo bezpośrednio z the Health and Safety Executive.

Stan prawny na dzień: 12 kwietnia 2015 roku