Angielskie Prawo dla Polaków, nr 1, 16/04/2018

Zwykły wpis

 

Angielskie Prawo dla Polaków XXX-page-001Drodzy Czytelnicy,

Niezmiernie mi miło przedstawić Państwu pierwszy numer dwutygodnika „Angielskie Prawo dla Polaków”. Wcześniej był to blog prawniczy o tym samym tytule, ale ze względu na zainteresowanie poruszaną tematyką autorka bloga podjęła decyzję o jego przekształceniu. Czasopismo zostało zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Krośnie pod numerem 248.

Grupę odbiorców mają stanowić głównie Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów poruszać będzie sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to: Solidarność 60 milionów Polaków

Redaktorem naczelnym jest adwokat Judyta Kasperkiewicz, która wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą w Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Izraelu, w tym w jednej z kancelarii prawnych z londyńskiego City of London i już od 2014 roku wspiera brytyjską Polonię w rozwiązywaniu jej problemów prawnych. Nie są jej obce problemy Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Aby jeszcze bardziej efektywnie działać współpracuje z polskimi i brytyjskimi prawnikami (solicitos i barristers), przedsiębiorcami oraz różnorakimi organizacjami działającymi na rzecz Polonii. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką w Polsce i udziela zdalnie porad prawnych Polakom z Wielkiej Brytanii i innych państw w zakresie prawa polskiego. Od maja 2018 roku możliwe będą konsultacje prawne z nią w Londynie.

Każdy z kolejnych numerów będzie zawierał informacje i komentarze o postępie w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, cykl artykułów na aktualnie omawiany temat oraz przykład najczęściej zadawanych pytań prawnych wraz z odpowiedziami. W tym wydaniu rozpoczyna się cykl publikacji dla Polskich Przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

 Z wyrazami szacunku,

adw. Judyta Kasperkiewicz

PRAWO BRYTYJSKIE – WPROWADZENIE

Prawo brytyjskieto prawo precedensowe, inaczej nazywane Common law, które tworzone jest w drodze wyroków sądowych. Każdy z wyroków stanowi oficjalne źródło prawa powszechnie obowiązującego.

Precedens składa się z dwóch elementów:ratio decidendi,które jest wiążącą propozycją rozstrzygnięcia kwestii prawnych oraz obiter dictum,które stanowi propozycję rozstrzygnięcia kwestii prawnych niemających kluczowego znaczenia dla sprawy.W związku z powyższym, najistotniejsza z punktu widzenia rozstrzygania podobnych spraw w przyszłości jest reguła precedensu, czyli ratio decidendi. Do czasu jej unieważnienia wiąże sądy niższej instancji i sądy apelacyjne, ale nie jest wiążąca dla Sądu Najwyższego. Wspomnieć należy jeszcze o zasadzie stare decisis, która określa szczegółowo zasady związania.

Precedens może zostać wzruszony, a sama reguła precedensu może ulec zestarzeniu w związku ze zmianami zachodzącymi w życiu i moralności społeczeństwa. Zawsze istnieje również ryzyko powstania sprzeczności precedensu z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto, poniżej wymienione konstrukcje prawne mają możliwość wzruszenia precedensu:

Overrulling,co oznacza unieważnienie precedensu i może być dokonane tylko przez sąd niezwiązany unieważnianym precedensem.

– Distinguishing,czyli odmienne orzeczenie jest możliwe, wtedy, gdy sąd orzekający (nawet jeśli związany jest precedensem) stwierdzi istnienie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym bieżącej sprawy a okolicznościami faktycznymi, jakie miały miejsce w sprawie precedensowej.

Z kolei w sytuacji, gdy dla aktualnie rozstrzyganej sprawy brak jest wiążącego precedensu mówi się, że mamy do czynienia z tzw. case of first impression (sprawą jeszcze nierozpoznaną), co umożliwia sędziemu rozstrzyganie bądź w oparciu o własne poczucie sprawiedliwości bądź poprzez analogię do innych spraw precedensowych.

Po wskazaniu powyższych charakterystycznych zasad prawa brytyjskiego widoczna jest całkowita odmienność od prawa kontynentalnego, w tym prawa polskiego. Obecnie wiele obszarów prawa zostało zharmonizowanych ze względu na członkostwo Polski i Wielkiej Brytanii w UE, ale już niedługo relacje społeczno-prawno-gospodarcze znowu ulegną zmianie.

O BREXICIE

Referendum: Od czasu podjęcia decyzji przez Brytyjczyków o Brexicie podczas referendum, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku, ciągle nie są znane warunki, jakie będą regulowały stosunki między krajami członkowskimi Unii Europejskiej a Wielką Brytanią po jej wyjściu ze Wspólnoty. Chociaż w marcu tego roku 27 państw członkowskich zatwierdziło projekt porozumienia, to wiele kwestii pozostaje jeszcze niejasnych. Ta sytuacja wpływa negatywnie na nastroje, ale również na kondycję gospodarki brytyjskiej.

Negocjacje: Okres 2-letnich negocjacji rozpoczął się 29 marca 2017 roku, kiedy to Wielka Brytania powołała się na art. 50 Traktatu lizbońskiego, a sam proces wyjścia z UE ma się rozpocząć 29 marca 2019 roku i może potrwać ponad 20 miesięcy. Jak potwierdzają negocjatorzy do tego czasu do osób przyjeżdzających do Wielkiej Brytanii stosować się będzie obecnie obowiązujące przepisy. Aby zachować te terminy, rozmowy muszą zakończyć się do jesieni 2018 roku, tak aby umożliwić ratyfikację umowy ws. Brexitu krajom członkowskim. Głównym unijnym negocjatorem jest francuski polityk Michel Barnier a Wielką Brytanię reprezentuje David Davis minister ds. wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w gabinecie Premier Theresy May.

Wyjście z UE: Aktualnie coraz głośniej się mówi o problemie uregulowania granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z unii celnej.

Polacy a Brexit: Dla Polaków najistotniejsze są kwestie związane z prawem imigracyjnym i zachowaniem obecnego statusu. Niestety żadnych gwarancji nie udzielono.  W związku z tym, że ciągle trwają negocjacje, to trudno o jakiekolwiek kategoryczne stwierdzenia. Jednakże sami Brytyjczycy podkreślają, że zdają sobie sprawę z wagi imigrantów dla ich kraju, więc zmiany mogą nie być aż tak drastyczne, a jedynie elementem gry negocjacyjnej.

Strona brytyjska stara się uspokajać opinię publiczną i w tym celu organizowane są spotkania informacyjne i konsultowane propozycje zmian.

Przykładem takiej inicjatywy jest projekt „EU citizens’ Rights Project” wdrażany w Szkocji, który przewiduje szeroką akcję informacyjną w Internecie oraz podczas spotkań, które zaplanowano w Edynburgu (28 kwietnia 2018 roku), Aberdeen (30 kwietnia 2018 roku) i Glasgow (2 maja 2018 roku).  Więcej o projekcie: http://www.publicpolicyevents.com/eu-citizens-rights-project/

DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 2004 roku, kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej znacznie wzrosła liczba obywateli polskich w tym kraju, a to ze względu na kluczowe dla relacji unijnych, w tym między Wielką Brytanią a krajami członkowskimi UE przysługujące prawa podstawowe w postaci swobody przepływu osób, usług, towarów oraz kapitału. Zgodnie z danymi brytyjskiego Urzędu Statystycznego (Office of National Statistics) w 2017 roku populacja Polaków w Wielkiej Brytanii przekroczyła 1,02 mln. Obywatele Polski stanowią największą mniejszość narodową, wyprzedzając obywateli Indii (362 tys.), Irlandii (335 tys.) i Rumunii (328 tys.), a Polki rodzą średnio około 20 tys. dzieci każdego roku w Wielkiej Brytanii, co stanowi również najwyższy wynik wśród imigrantek (3% wszystkich urodzin).

Różne źródła podają odmienne dane, ale można przyjąć, że liczba polskich przedsiębiorców prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii to około 40 tys., a w tę liczbę wliczane są też osoby samozatrudnione.

Biorąc pod uwagę decyzję o założeniu działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 1. Kwota wolna od podatku: aktualnie „Tax allowance” wynosi £11.850 a w Polsce jest to 8.000 zł za 2018 rok (6.600 zł za rok 2017)
 2. Podatek dochodowy „Income Tax”(obecny rok podatkowy trwa od 6/04/2018 do 5/04/2019)i obowiązują następujące stawki:

– 0% do kwoty dochodu £11.850

– 20% od £11,851 do £46,350 kwoty dochodu

– 40% od £46,351 do £150,000 kwoty dochodu

– 45% powyżej £150,000 kwoty dochodu.

Podczas, gdy w Polsce mamy 18% podatek dochodowy do kwoty85.528 zł podstawy obliczenia podatku, a następnie 15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

 1. Ubezpieczenie społeczne „National Insurance Contribution”przy najczęściej wybieranej formie samozatrudnienia wynosi £95 tygodniowo przy dochodach od £6.205,00 i więcej (Class 2), a gdy dochody wynoszą £8.424,00 i więcej (Class 4) rozróżnia się dwie podklasy: 9%, gdy jest to przedział od £8,424 do £46,350albo 2% powyżej £46,350. W Polsce przy minimalnej podstawie składka ZUS dla rozpoczynających działalność w okresie pierwszych 2 lat wynosi miesięcznie 520,10 zł, a tzw. duży ZUS to jest już kwota 1.232,16 zł miesięcznie.
 2. Przyjazne procedury i urzędy w Wielkiej Brytaniiodgrywają również rolę w dokonywaniu wyboru lokalizacji. Większość procedur możliwych jest tam do przeprowadzenia drogą elektroniczną.

Powyższe, pozwala wyciągnąć wnioski o zdecydowanie lepszym środowisku dla rozwoju biznesu w Wielkiej Brytanii, w szczególności dla (MŚP) i przedsiębiorstw rozpoczynjących działalność, a mniej korzystna będzie taka decyzja dla przedsiębiorstw osiągających już stale wysokie dochody.

PORADA PRAWNA

Pytanie prawne:Mój krewny zmarł i pozostawił majątek w Polsce. Ze względu na to, że pozostawił długi, to nie chcę po nim dziedziczyć. W jaki sposób mogę odrzucić spadek i jak mogę tego dokonać w imieniu mojego małoletniego dziecka?

Odpowiedź: Po uzyskaniu informacji o dziedziczeniu po zmarłym w Polsce można dokonać wyboru spośród następujących opcji ustawowo uregulowanych tj.:

 • Przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (od 18.10.2015 r. wymaga złożenia oświadczenia w ciągu 6 miesięcy od momentu powzięcia informacji o tytule powołania);
 • Przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (z dobrodziejstwem inwentarza, czyli przejęcie długów tylko do wysokości spadku; nie wymaga złożenia oświadczenia);
 • Odrzucenie spadku.

 Co w przypadku, gdy spadkobierca mieszka za granicą?Jeśli spadkobierca mieszka za granicą powinien sporządzić oświadczenie o odrzuceniu spadku i złożyć to oświadczenie przed konsulem, który urzędowo poświadcza złożony na nim podpis. Takie oświadczenie należy przesłać do sądu spadku. Sytuacja komplikuje się w przypadku konieczności odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci. Pełnoletnie dzieci składają ww. oświadczenie przed konsulem i wysyłają do sądu spadku a w imieniu małoletnich dzieci należy najpierw wystąpić o zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Co w sytuacji, gdy małoletnie dziecko nie ma miejsca zamieszkania w Polsce?

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi art. 596 § 1 kodeksu postępowania cywilnego i taki wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, Wydziału VI Rodzinnego i Nieletnich. Dopiero po uzyskaniu zgody możliwe jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed konsulem w imieniu małoletniego dziecka.

W następnym numerze:

 • O prawie brytyjskim: System sądownictwa w Wielkiej Brytanii
 • O Brexicie: Podsumowanie najnowszych wiadomości
 • Dla Polskich Przedsiębiorców: Porównanie form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Wielkiej Brytanii
 • Porada prawna: Pytanieo rozwód, gdy małżonkowie przebywają w różnych krajach

ADRES REDAKCJI:

EPOQUE Kancelaria Adwokacka, ul. Piłsudskiego 10, 38-400 Krosno, Polska

Wpis w rejestrze dzienników i czasopism nr 248.

Email: office@angielskieprawodlapolakow.com

Tel. PL: (048) 507 205 077

Tel. UK: (044) 742 439 6323

http://www.angielskieprawodlapolakow.com

 

WSPÓŁPRACA:W celu przedstawienia oferty współpracy/projektu prosimy o kontakt na powyższy adres email. Nie przyjmujemy ofert sponsorowanych publikacji ani reklam.

NOTA PRAWNA: Artykuły oraz pozostała treść umieszczona w niniejszym dwutygodniku niestanowią porady prawnej ani opinii prawnej. Materiały odzwierciedlają jedynie indywidualne poglądy Autorki na określone zagadnienia prawne i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek jej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich. Treści prezentowane przez Autorkę nie odzwierciedlają poglądu żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej, a także żadnej instytucji państwowej. Autorka nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści znajdujących się w dwutygodniku. Każdy Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autorkę dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. Czytelnik nie jest związany opiniami przedstawianymi w artykułach i komentarzach do publikacji elektronicznych przez Autorkę oraz osoby trzecie.

Postępowanie spadkowe – „Probate” oraz „Grant of Representation”

Zwykły wpis

probate

W razie śmierci osoby, jej krewni mogą ubiegać się o „grant of representation”, który upoważni ich do zajęcia się prywatnym majątkiem, środkami pieniężnymi oraz inny posiadany majątek zmarłej osoby.To prawo nazywane jest „probate”.

Procedurę można przeprowadzić samodzielnie jak i przy pomocy solicitora.

Kolejność podejmowanych czynności:

1. Sprawdzenie czy istnieje testament – to testament zwykle określa kto dziedziczy majątek a jeśli go nie ma to należy podjąć kolejne kroki;

2. Aplikowanie o „grant of representation” – dający dostęp przykładowo do konta bankowego zmarłej osoby;

3. Zapłata Inheritance Tax – podatek od spadku, gdy majątek przekracza kwotę £325,000;

4. Zgromadzenie majątku objętego spadkiem np. pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości należącej do zmarłej osoby;

5. Zapłata zadłużenia np. nieuiszczone opłaty za media;

6. Rozdysponowanie majątkiem według uprawnienia poszczególnych osób;

Niekiedy „grant of representation” nazywany jest również „grant of probate”, „letters of administration” albo „letters of administration with a will”.

Aplikację o „grant of representation” należy złożyć posługując się tym linkiem: application for a standing search form PA1S i następnie przesłać ją do lokalnego Probate Registry.

Stan prawny na dzień: 5 sierpnia 2014 r.

Odrzucenie „polskiego” spadku w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

testament_21950

Zgodnie z polskim prawem spadkobierca powołany do spadku ma 6 miesięcy na jego odrzucenie od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania (na podstawie art. 1015 Kodeksu cywilnego). Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, wówczas jego udział przypadnie pozostałym spadkobiercom. Osoba, która odrzuciła spadek nie jest odpowiedzialna za ewentualne długi pozostawione przez spadkodawcę. Oświadczenie wywołuje skutek prawny dopiero z chwilą złożenia go w sądzie spadku. Czytaj dalej