ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Alimenty na dziecko w 5 krokach

Zwykły wpis

pexels-photo-139389.jpeg

Ojciec dziecka nie poczuwa się do obowiązku finansowania potrzeb naszego dziecka. Nawet jeśli sprawa trafi do komornika, to nie wiem czy dostanę cokolwiek, ponieważ ojciec nie pracuje, nic nie posiada… czy mogę coś zrobić w tej sytuacji?

1. Czym są alimenty?

Obowiązek alimentacyjny (tzw. alimenty)– świadczenie, które polega na dostarczaniu środków finansowych a także koniecznych w celu wychowania uprawnionego do alimentacji. Poniżej opisany zostanie proces dochodzenia alimentów.

Alimenty realizowane są najczęściej w postaci regularnego dokonywania wpłat na rzecz  osoby uprawnionej lub jej opiekunowi określonych sum pieniężnych.

2. W jakiej formie możesz otrzymać alimenty?

Czasem w zależności od konkretnych uwarunkowań lub potrzeb osoby alimentowanej świadczenie może polegać na dostarczaniu określonych dóbr lub zaspokajaniu określonych potrzeb:

 • udostępnieniu mieszkania,
 • udzieleniu lub zapewnieniu pomocy lekarskiej,
 • osobistej pielęgnacji podczas choroby

3. Kto może otrzymać alimenty?

Obowiązek alimentacyjny realizują co do zasady rodzice poprzez zapewnienie określonych środków zawierających się w typowym wychowaniu i utrzymaniu dziecka jak osobista opieka, pomoc w nauce, spędzanie czasu…

4. Jak wyegzekwować zasądzone alimenty na dziecko?

Wierzyciel, w tym przypadku rodzic kierując wniosek o wszczęcie egzekucji zaległych alimentów nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji. W przypadku egzekucji z nieruchomości musi zostać złożony wniosek przez wierzyciela ze wskazaniem numeru księgi wieczystej i miejsca położenia nieruchomości.

5. Jak dochodzić wyegzekwowania alimentów przez komornika?

To komornik ma obowiązek przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby złożyć wniosek o egzekucję do komornika ?

 1. Prawomocne orzeczenie
 2. Wypełniony wniosek o wszczęcie egzekucji
 3. Numer rachunku wierzyciela
 4. Ewentualnie dane na temat stanu majątkowego dłużnika

Policja pomoże Ci ustalić miejsce ex-małżonka w celu dochodzenia alimentów

Jeżeli te czynności nie przyniosą rezultatów, komornik może wystąpić z wnioskiem do Policji o przeprowadzenie czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

Dochodzenie w celu ustalenia dochodów dłużnika i jego majątku powinno być przeprowadzone okresowo co  6 miesięcy. Gdy poszukiwania okażą się bezskuteczne, wówczas komornik może złożyć wniosek  do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

Komornik z urzędu złoży wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych jeżeli powstanie zaległość powyżej 6 miesięcy.

Kiedy mogę złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Alimentacyjnego?

Po okresie dwóch miesięcy bezskutecznej egzekucji można wnioskować do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji, a następnie złożyć zaświadczenie do NFAL.

Co grozi ex-małżonkowi za złośliwe uchylanie się od płacenia alimentów?

Komornik zawiadomi wierzyciela i pouczy go, że przysługuje mu prawo skierowania wniosku do prokuratora w zakresie odpowiedzialności karnej za złośliwe uchylanie się od alimentacji.

Autor: Adwokat Aleksandra Olech Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 12 czerwca 2018 roku

W kolejnym wpisie: Rodzice dziecka się rozstali, a ojciec, który jest zobowiązany do płacenia  alimentów wyjechał do Wielkiej Brytanii i słuch o nim zaginął. Co można zrobić w takiej sytuacji? Już za tydzień o dochodzeniu alimentów, gdy dziecko lub/i rodzic/rodzice mieszkają za granicą.

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: O nieuczciwych praktykach banków i innych instytucji finansowych – jak się skutecznie bronić?

Zwykły wpis

IMG-0690

NIEUCZCIWE PRAKTYKI A ZAUFANIE DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Problem, który dzisiaj zostanie omówiony budzi wiele emocji i nie powinien w ogóle się pojawić, gdyż ze swej natury banki i instytucje finansowej należą do tej kategorii podmiotów, które powinny budzić zaufanie w społeczeństwie. Osoby związane z tymi instytucjami są obowiązane do przestrzegania nie tylko prawa, ale również zasad etyki i dzięki temu uczciwość powinna zostać zagwarantowana.

Niestety przez coraz częstsze nieuczciwe praktyki, to zaufanie jest zachwiane. Dzieje się tak głównie przez działalność podmiotów działających podobnie jak banki, ale na innej podstawie niż Prawo bankowe (działalność tzw. parabanków czy firm windykacyjnych). Szczególnie narażone na tego rodzaju praktyki są osoby starsze.

Wszystko, to co dzisiaj zostanie omówione związane jest ze słabszą pozycją w stosunkach prawnych konsumentów, którzy definiowani są jako osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Należy pamiętać, że szczególna ochrona gwarantowana konsumentom nie odnosi się do przedsiębiorców (B2B). W przypadku umów zawieranych przez przedsiębiorców dochodzenie jakichkolwiek praw jest znacznie trudniejsze, ale również możliwe.

Przedstawić można trzy przykłady najczęstszych problemów polskich konsumentów : Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Europejski Tytuł Egzekucyjny i Europejski nakaz zabezpiczenia na rachunku bankowym

Zwykły wpis

IMG_9220

Europejski Tytuł Egzekucyjny (European Enforcement Order)

Europejski Tytuł Egzekucyjny to rodzaj zaświadczenia, które towarzyszy wyrokowi, postanowieniu, ugodzie lub innemu dokumentowi urzędowemu i umożliwia użycie go w obrocie prawnym w różnych krajach, stanowiąc swoisty „europejski paszport sądowy”.

ETE zazwyczaj uzyskiwany jest celem wykonania wyroku, postanowienia, ugody lub innego dokumentu urzędowego w państwie członkowskim, gdzie możemy odzyskać bezsporną wierzytelność w sprawie cywilnej lub handlowej, dotyczy to także należności alimentacyjnych.

Europejski Tytuł Egzekucyjny można uzyskać w odniesieniu do roszczeń stwierdzonych orzeczeniem, ugodą sądową lub innych dokumentów urzędowych wydanych po 31 stycznia 2005 roku. Należy zaznaczyć, że dotyczy to wszelkich orzeczeń, ugód sądowych lub innych dokumentów urzędowych zatwierdzonych lub sporządzonych przed sądem lub organem każdego państwa członkowskiego z wyjątkiem Danii. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: ZAGRANICZNE DŁUGI – Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe

Zwykły wpis

earphones-earth-ecology-1079034.jpg

Mój dłużnik wyjechał z rodziną za granicę. Nie mam z nim kontaktu od dłuższego czasu, ale udało mi się ustalić, że przebywa w Niemczech. Chcę odzyskać dług. Czy jest to możliwe?

Dzięki Unii Europejskiej dochodzenie bezspornych roszczeń w sprawach transgranicznych staje się znacznie łatwiejsze niż wcześniej. Wybór jednego z dwóch europejskich postępowań jest alternatywą dla postępowań krajowych, a często znacznie usprawnia dochodzenie roszczeń. Do wyboru mamy europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe. Problemem w obu przypadkach często staje się ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika.

SPRAWA TRANSGRANICZNA

Aby móc skorzystać z tych postępowań, musimy mieć do czynienia ze sprawą transgraniczną czyli taką, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Państwie Członkowskim UE innym niż Państwo Członkowskie siedziby sądu rozpatrującego sprawę (wszystkie kraje UE oprócz Danii).

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ

Jakie sprawy mogą być objęte tym postępowaniem?

Mogą to być sprawy cywilne i gospodarcze z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sprawy i wartości przedmiotu sporu. Ponadto, przedmiotem postępowania mogą być roszczenia pieniężne, jak i niepieniężne.

Zasadą jest, że postępowanie w sprawie drobnych roszczeń nie może mieć zastosowania do spraw podatkowych, celnych lub administracyjnych ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej.  Przykładowo postępowanie nie może być stosowane do obowiązków alimentacyjnych wynikających ze stosunku rodzinnego, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa.

DROBNE ROSZCZENIA (ang. small claims) to takie, których wartość przedmiotu sporu nie przekraczała kwoty 5000 euro (z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów). Oceny wartości roszczenia należy dokonać na dzień wpływu pozwu do sądu. Czytaj dalej

ANGIELSKIE PRAWO DLA POLAKÓW NR 3, 20/05/2018

Zwykły wpis

Angielskie Prawo dla Polaków nr 3-page-001

Drodzy Czytelnicy,

Miło mi przedstawić trzeci numer dwutygodnika „Angielskie Prawo dla Polaków”.

Czasopismo skierowane jest głównie do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Każdy z numerów porusza sprawy istotne z punktu widzenia Polonii ze szczególnym naciskiem na kwestie prawne. Idea przewodnia tego projektu to: Solidarność 60 milionów Polaków.

Jestem adwokatem, który stara się wykorzystać zdobyte doświadczenie zawodowe za granicą w Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Izraelu, w tym w jednej z kancelarii prawnych z londyńskiego City of London i już od 2014 roku wspieram brytyjską Polonię w rozwiązywaniu jej problemów prawnych. Nie są mi obce problemy Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Aby jeszcze bardziej efektywnie działać współpracuję z polskimi i brytyjskimi prawnikami (solicitors i barristers), przedsiębiorcami oraz różnorakimi organizacjami działającymi na rzecz Polonii. Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką w Polsce i udzielam zdalnie porad prawnych Polakom z Wielkiej Brytanii i innych państw w zakresie prawa polskiego. Już 9 czerwca 2018 roku odbędą się kolejne konsultacje prawne ze mną w Londynie.

Każdy z numerów zawiera informacje i komentarze o postępie w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, cykl artykułów na aktualnie omawiany temat oraz przykład najczęściej zadawanych pytań prawnych wraz z odpowiedziami. W tym wydaniu omawiany jest kolejny temat z cyklu publikacji dla Polskich Przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

Tym razem publikuję to wydanie w nastroju wczorajszego Royal Wedding Księcia Harry’ego i Meghan Markle. Gratulacje i życzenia szczęścia dla Państwa Młodych! Congratulations, The Duke and Dutchess of Sussex!

Para ta, podobnie jak Książe William i Księżna Kate jest inspiracją dla brytyjskiego społeczeństwa. Książe Harry kontynuuje misję niesienia pomocy w działalności organizacji charytatywnych, którą zapoczątkowała jego matka Księżna Diana, a Meghan wierna jest swoim przekonaniom i dążeniom o równouprawnienie kobiet na świecie. Oby Para Książęca nadal trwała przy swych wartościach i ideach.

Z wyrazami szacunku,

adw. Judyta Kasperkiewicz

Prawo brytyjskie – zawody prawnicze

Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: System egzekucji w Polsce – zajęcie komornicze

Zwykły wpis

IMG_9170

Chcę wypłacić pieniądze z bankomatu, ale niestety bezskutecznie. Jak poinformowała mnie pani w banku moje konto bankowe jest zajęte przez komornika, prowadzona jest egzekucja i niestety nie jest w stanie mi udzielić żadnych informacji.

Informacje o egzekucji

Zdarza się, że o postępowaniu egzekucyjnym dowiadujemy się podczas wizyty w banku czy przy próbie skorzystania z bankomatu. Okazuje się wówczas, że nie możemy podjąć naszych pieniędzy. Należy wówczas udać się do placówki i dowiedzieć dokładnie, który komornik (lub komornicy) dokonali zajęcia. Bank zazwyczaj posiada niewiele informacji o zadłużeniu. Bywa, że zdajemy sobie sprawę o przyczynach zadłużenia, więcej tutaj: http://prawoegzekucji.pl/?p=696&preview=true

Czego należy szukać w aktach komornika?

Gdy mamy już konkretnego komornika możemy dowiedzieć się bezpośrednio od niego – czego dotyczy zadłużenie, przed jakim sądem toczyło się postępowanie.

W kancelarii komornika analizując akta należy zwrócić przede wszystkim uwagę, czy jest załączony oryginał tytułu wykonawczego, na podstawie którego staliśmy się dłużnikami.

 • Czy zawarte w nim dane są prawidłowe- tzn. nasze imię, nazwisko, numer PESEL czy też NIP/REGON?
 • Czy zostało nam doręczone zawiadomienie o wszczęciu i na jaki adres?
 • Czy kwoty, których domaga się komornik są prawidłowe. Jak wyglądają i ile wynoszą koszty komornicze?

Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Wprowadzenie

Zwykły wpis

shutterstock_363326681-kopia

Rozpoczynamy serię cotygodniowych publikacji pod hasłem „Adwokat Twoich Finansów”.

Lepiej jest godzinę pomyśleć o swoich pieniądzach niż przez cały tydzień na nie pracować – J.D. Rockefeller

Celem tego projektu jest edukacja prawna i profesjonalne wsparcie osób fizycznych i przedsiębiorców mających problemy finansowe. Przedstawiane tematy dotyczyć będą zarówno tych którzy mają długi (dłużnicy), jak i tych którzy chcą odzyskać swoje pieniądze (wierzyciele). Każda publikacja omawiać będzie inny ważny dla każdego chroniącego swoje finanse temat. Zaplanowałyśmy omówienie takich tematów jak:

 1. System dochodzenia roszczeń w Polsce dla wierzycieli #ChcęOdzyskaćDług
 2. Europejski Nakaz Zapłaty i Europejski Tytuł Egzekucyjny.
 3. Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe.
 4. Upadłość konsumencka w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA #MamDług
 5. Dochodzenie alimentów w Polsce i za granicą.
 6. Pozew zbiorowy „class action”.
 7. Zabezpieczenie roszczeń.
 8. Eksmisja komornicza.
 9. Egzekucja z nieruchomości i ruchomości.
 10. Egzekucja niepieniężne.
 11. Upadłość i restrukturyzacja dla przedsiębiorców.
 12. Sposoby radzenia sobie ze spiralą zadłużenia i wiele innych.

Dodatkowo każda publikacja zakończona będzie poradą prawną na najczęściej zadawane prawnikom pytania o ochronę majątku.

Projekt ma za zadanie szerzyć wiedzę o radzeniu sobie z problemami w razie pojawienia się zadłużenia. Ta wiedza przydatna jest każdemu i nie wymaga wcześniejszej znajomości tematyki. Jako prawnicy na codzień spotykamy się z problemami m.in.:

Czytaj dalej