Czym jest „Apostille”?

Zwykły wpis

london-legalisation-services-legalisation-office-london-Milton-Keynes

Apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego, tłumaczenia przysięgłego lub odpisu aktu stanu cywilnego) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi.

Zasady używania apostilli reguluje konwencja haska z 5 października 1961 r., ratyfikowana między innymi przez Polskę i Wielką Brytanię. Apostille sporządzany jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niego dołączanego. Czytaj dalej